تعبیر خواب زایمان طبیعی پسر

درباره تعبیر خواب زایمان اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب زایمان اگر دختري خواب ببيند زايمان مي كند ، نشانة آن است كه از درستكاري رو بر مي گردانيد و به رفتاري نادرست رو مي آوريد .تعبیر خواب زایمان اگر زني شوهردار خواب ببيند كودكي به دنيا مي آورد تعبیر خواب زایمان ، نشانة آن است كه ارثي كلان به او خواهد رسيد

درباره تعبیر خواب زایمان اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب زایمان طبیعی , تعبیر خواب زایمان کردن , تعبیر خواب زایمان , زایمان در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب زایمان اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب زایمان اگر زنی در خواب ببیند که بسری زایید و بلافاصله پسرسخن گفت، مرگ زن خواب بین نزدیک است . اگر زنی در خواب ببیند دختری زایید ، ازنسل او تعبیر خواب زایمان فرزندی به وجود می آید که بزرگ خاندان خود می شود.

درباره تعبیر خواب زایمان اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب زایمان طبیعی , تعبیر خواب زایمان کردن , تعبیر خواب زایمان , زایمان در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب زایمان اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب زایمان به روایت لوک اویتنهاو:

تعبیر خواب زایمان کردن: بر آورده شدن آرزو.

تعبیر خواب زایمان تعبیر خواب دیدن زنی که زایمان می کند: عزاداری و یا از دست دادن چیزی گران بها.

درباره تعبیر خواب زایمان اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب زایمان طبیعی , تعبیر خواب زایمان کردن , تعبیر خواب زایمان , زایمان در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب زایمان اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب زایمان اگر یک زن شوهردار خواب ببیند كه بچه می زاید: تعبیر خواب زایمان این است که شادی بزرگی در پیش است.

یک زن مجرد این خواب را ببیند: تعبیر خواب زایمان تعبیر خواب زایمان این است که عشقش او را ترك خواهد نمود

تعبیر خواب زایمان

 

تعبیر خواب زایمان طبیعی پسر
Rate this post

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.