تعبیر خواب مورچه حضرت یوسف

درباره تعبیر خواب مورچه از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب مورچه مورچه و موریانه نیز از حشرات مزاحم و زیانکار هستند و تعبیری در حدود ملخ دارند.تعبیر خواب مورچه روی هم رفته دیدن آن ها هم در خواب خوب نبست و زیان است و آسیب و گزند و شاید تعبیر خواب مورچه آفت و بلا و مصیبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد.

درباره تعبیر خواب مورچه از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب مورچه , مورچه در خواب , دیدن مورچه در خواب , تعبیر خواب مورچه سیاه

درباره تعبیر خواب مورچه از معبران بزرگ بخوانید

حضرت امام جعفر صادق علیه و آله سلام درباره ی دیدن مار در خواب می فرمايند:تعبیر خواب مورچه ديدن مار درخواب ده وجه است. اول: دشمن پنهان. دوم: زندگاني. سوم: سلامتي. تعبیر خواب مورچه چهارم: پادشاهي. پنجم: سپه سالاري. ششم: دولت، هفتم: زن. هشتم: مراد. نهم: پسر. دهم: سيلاب

درباره تعبیر خواب مورچه از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب مورچه , مورچه در خواب , دیدن مورچه در خواب , تعبیر خواب مورچه سیاه

درباره تعبیر خواب مورچه از معبران بزرگ بخوانید

لوک اویتنهاو می گوید :

تعبیر خواب مورچه مورچه : کار سود آور

تعبیر خواب مورچه خراب کردن لانه مورچه : نابود کردن خوشبختی بدست خود

تعبیر خواب مورچه مورچه ای شما را گاز بگیرد : ناراحتی

درباره تعبیر خواب مورچه از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب مورچه , مورچه در خواب , دیدن مورچه در خواب , تعبیر خواب مورچه سیاه

درباره تعبیر خواب مورچه از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب مورچه یدن مورچه ها در خواب، بر عدهای از افراد ضعیف دلالت دارد. اگر بیماری در خواب ببیند که مورچه ها وارد بدن او میشوندتعبیر خواب مورچه ، از دنیا میرود. دیدن مورچه در خواب، به خیر و برکت و روزی نیز، تعبیر میشود. اگر کسی ببیند تعبیر خواب مورچه که مورچه وارد خانه او میشود، به خیر و برکت خانه او افزوده میشود.

تعبیر خواب مورچه

Rate this post

کامنت های تایید شده : 5 عدد

  • سلام من خواب دیدم جلودرخونه همسایه روبرومون چن تا بچه لاک پشت دارم که دارم زمین و میکنم وروشون خاک می‌ریزم یکدفعه اززیرزمین مورچه های زیادی بیرون اومدن رفتم یه طرف دیگه وایستادم یکدعه زیرزمینی که روش وایستاده بودم سوراخ شد روی پای راستم پرشدازمورجه اما بهم ظرری نرسوندن

    • من خواب دیدم چند تا مورچه رو بدون اینکه بخام کشتم.

  • خواب دیدم کل خونمون مورچه زده بودخیلی زیادبودن منم توخواب پودرریختم ناپدیدشدن

  • منم همین خواب رو دیده بودم و تعیبرش به خیر و برکت تو زندگیم شد

  • سلاپ خواب دیدم خونمون پر مورچه شده همه جارو جارو برقی کشیدم

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.