همه چیز در مورد “تعبیر خواب مورچه” و موریانه

تعبیر خواب مورچه | تعبیر خواب | tabire khab

تعبیر خواب مورچه,تعبیر خواب مورچه سیاه,تعبیر خواب مورچه زرد,تعبیر خواب مورچه سیاه بزرگ,تعبیر خواب مورچه امام صادق,تعبیر خواب مورچه در خانه,تعبیر خواب مورچه روی بدن,تعبیر خواب مورچه سیاه روی بدن,تعبیر خواب مورچه سیاه کوچک,تعبیر خواب مورچه سیاه ریز,تعبیر خواب مورچه سیاه در خانه,تعبیر خواب مورچه سیاه مرده,تعبیر خواب دیدن مورچه سیاه,تعبیر خواب مورچه ی سیاه,تعبیر خواب کشتن مورچه سیاه,تعبیر خواب مورچه زرد,تعبیر خواب مورچه زرد بزرگ,تعبیر خواب مورچه زرد کوچک,تعبیر مورچه زرد در خواب,تعبیر خواب کشتن مورچه سیاه بزرگ,تعبیر خواب مورچه از امام صادق,تعبیر خواب دیدن مورچه امام صادق,تعبیر خواب مورچه امام جعفر صادق,تعبیر خواب مورچه از امام صادق ع,تعبیر خواب مورچه از نظر امام صادق,تعبیر خواب امام صادق در مورد مورچه,تعبیر خواب ابن سیرین و امام صادق مورچه,تعبیر خواب مورچه در منزل,تعبیر خواب مورچه زیاد در خانه,تعبیر خواب مورچه در بدن,تعبیر خواب دیدن مورچه روی بدن,تعبیر خواب راه رفتن مورچه روی بدن

تعبیر خواب مورچه , مورچه در خواب , دیدن مورچه در خواب

دیدن مورچه شاید در خواب وحشتناک باشد اما تعابیر مختلفی دارد ! هم می تواند نیکو باشد و هم زیان آور. در صورتی که شما هم خواب مورچه را دیده اید مطمئن باشید میتوانید تعبیر خواب خود را در همین صفحه بیابید.

تعبیر خواب مورچه از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر دیدن مورچه در خواب این می باشد که ضرر و زیان آور است و آسیب و گزند و شاید آفت و بلا و مصیبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد.

تعبیر خواب مورچه از دید لوک اویتنهاو

تعبیر دیدن مورچه بر این است که بیننده صاحب یک کار سود آور می گردد.

تعبیر خراب کردن لانه مورچه در خواب این می باشد که خوشبختی خود را بدست خوب نابود می کنید !

تعبیر گاز گرفتن مورچه این است که برای شما ناراحتی هایی بوجود خواهد آمد.

  تعبیر خواب مورچه , مورچه در خواب , دیدن مورچه در خواب

تعبیر خواب مورچه از دید خالد بن علی بن محد العنبری

وارد شدن مورچه به بدن در خواب ، اگر بیماری در خواب ببیند که مورچه ها وارد بدن او میشوند ؛ از دنیا خواهد رفت.

دیدن مورچه در خواب ، به خیر و برکت و روزی نیز، تعبیر میشود.

تعبیر وارد شدن مورچه به خانه بر این است که خیر و برکت به خانه شما روی می آورد.

تعبیر خواب مورچه از دید آنلی بیتون

دیدن مورچه در خواب ، علامت آن است که باید در طی روز بعدی ، به انتظار آزار و اذیتهای جزئی باشد،مثل : هجوم اضطرابهای کوچک و

ناخوشنودی درباره زندگی.

تعبیر خواب مورچه , مورچه در خواب , دیدن مورچه در خواب

تعبیر خواب مورچه از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر دیدن مورچه های در حال کار نشانه فعالیت شدید شما در کارتان می باشد.

تعبیر وجود مورچه در خانه به این معنی است که بیماری در خانواده خواهد بود.

تعبیر دیدن مورچه ها درحالیکه از درخت بالا می روند بر این است که بی آبروئی در آینده منتظر بیننده می باشد.

تعبیر دیدن مورچه ها روی خوراکی براین است که شما خوشبخت خواهی شد.

تعبیر خواب مورچه , مورچه در خواب , دیدن مورچه در خواب

مورچه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: مورچه و موریانه نیز از حشرات مزاحم و زیانکار هستند و تعبیر ی در حدود ملخ دارند. روی هم رفته دیدن آن ها هم در خواب خوب نبست و زیان است و آسیب و گزند و شاید آفت و بلا و مصیبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد.

لوک اویتنهاو می گوید :

مورچه : کار سود آور

خراب کردن لانه مورچه : نابود کردن خوشبختی بدست خود

مورچه ای شما را گاز بگیرد : ناراحتی

دیدن مورچه در خواب ، نشانه آن است که باید در طی روز بعد ، به انتظار آزار و اذیتهای جزئی باشد . مثل هجوم اضطرابهای کوچک و ناخوشنودی درباره زندگی .

تعبیر خواب مورچه | دیدن مورچه در خواب | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 170 عدد

 • منوچهر مطیعی تهرانی گوید: مورچه و موریانه نیز از حشرات مزاحم و زیانکار هستند و تعبیر ی در حدود ملخ دارند. روی هم رفته دیدن آن ها هم در خواب خوب نبست و زیان است و آسیب و گزند و شاید آفت و بلا و مصیبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد.

  • مورچه که روی دست راه میره چه معنی داره؟!
   تعدادش 2تا بود اما حشراتی هم درخواب دیدم که اصلا تو این دنیا نبود اسمشونو نمیدونم اما توی یه باغ دیدم معیش چی میشه؟!

   • وووووووی..سرما میخوووورررری

   • تعبیر راه رفتن مورجه روى دست ؟

  • اومم

 • لوک اویتنهاو می گوید :

  مورچه : کار سود آور

  خراب کردن لانه مورچه : نابود کردن خوشبختی بدست خود

  مورچه ای شما را گاز بگیرد : ناراحتی

  دیدن مورچه در خواب ، نشانة آن است که باید در طی روز بعد ، به انتظار آزار و اذیتهای جزئی باشد . مثل هجوم اضطرابهای کوچک و ناخوشنودی دربارة زندگی .

  • مورچه ضررجزئی هست نه خوشبختی

  • رزق و روزی است

   • ??????????به به الناز جون هر چی تو بگی راضی ازت

   • تعبیرخاب کلی مورچه به برکت و مرگ ومریضی این سه وجهه رو دارد

 • منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  مورچه و موریانه نیز از حشرات مزاحم و زیانکار هستند و تعبیر ی در حدود ملخ دارند. روی هم رفته دیدن آن ها هم در خواب خوب نبست و زیان است و آسیب و گزند و شاید آفت و بلا و مصیبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد.

 • مورچه و موريانه نيز از حشرات مزاحم و زيانکار هستند و تعبيري در حدود ملخ دارند. روي هم رفته ديدن آن ها هم در خواب خوب نبست و زيان است و آسيب و گزند و شايد آفت و بلا و مصيبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد.

 • خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

  دیدن مورچهها در خواب، بر عدهای از افراد ضعیف دلالت دارد. اگر بیماری در خواب ببیند که مورچهها وارد بدن او میشوند، از دنیا میرود. دیدن مورچه در خواب، به خیر و برکت و روزی نیز، تعبیر میشود. اگر کسی ببیند که مورچه وارد خانه او میشود، به خیر و برکت خانه او افزوده میشود.

 • درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

  مورچه ها در حال كار : فعالیت شدید در كار

  مورچه ها در خانة شما هستند : بیماری در خانواده

  مورچه ها از درخت بالا می روند : بی آبروئی در آینده

  مورچه ها روی خوراكی : خوشبختی

 • مورچه زیاد از کوه بالا میرفت

  • مورچه ها دسته دسته به خونه میومدن این یعنی چی

  • رزق وروزی

   • سلام…خواب دیدم مورچه زیاد زیر تشکم در حال خوردن شیرینی و خورده های ریز نان هستن یکی یا چند تا از مورچه‌ها داشتن میومدن رو تشک که از ترس که روی بدنم بیاد بیدار شدم….تعبیرش چیه؟؟

 • تعبیرمورچه زرد کوچک وزیاد

  • سلام منم دیدم,خیر باشه

   • از سر آدم مورچه بیاد بیرون یعنی چی؟

   • ولی

    • کارت تمومه مردی

 • مورچه لجوج توی چای

 • مورچه لجوج درچایی

  • در خواب دیدم که مورچه ها روی پایم حرکت میکردن

  • من خواب دیدم که تعداد زیادی از موچه ها در خانه ما هستن و من با جارو میزنم تمام شاهن در بدنم میاید و مرا دندان میگیرد و من از ترس نزدیک یک چاه میرم و اب سرم میندازم تمام شاه از بین میرود

 • خوردن مور چه وهم بالا رفتن ازسرو کولم

 • مورچه از دست چپم خارج می شد

  • خواب دیدم مورچه وارد دستم شددستمو سوراخ کرد سه تا سوراخ بود ولی بعدش انقد بدنمو تکوندم همشون رفتن بیرون سوراخ دستمم بسته شد معنیش چیه

   • سلام خواب دیدم دست راستم سوراخ شده و تعداد کمی مورچه سیاه میروند تو دستم ولی وقتی داشتم از خواب میپریدم مورچه ها رفتن سوراخ دستم هم بسته شد میخواستم ببینم معنیش چیه

    • اگر خواب ببینی مورچه داره سقف خونه و خراب میکنه و وسایل خونه و داره میبره تو لونش تعبیرش چی هست؟

    • دیدن مورچه سیاه و بزرگ که از دیوار خانه بالا می فت؟

   • سلام خواب دیدم دست راستم سوراخ شده و تعداد کمی مورچه سیاه میروند تو دستم ولی وقتی داشتم از خواب میپریدم مورچه ها رفتن سوراخ دستم هم بسته شد میخواستم ببینم معنیش چیه

   • جوابش چيشد

   • سلام
    خواب دیدم مورچه زیاد ازدست چپم خارج میشد

  • دیدن مورچه که از زیر پوست دست چپ خارج میشه تعبیرس چیه

   • دیدن مورچه سیاه بزرگ در مو سر گیر کرده چی میشه؟

    • سلام
     من خواب دیدم که ۲ دسته مورچه سیاه ریزحدود۵۰۰تا تو پذیرایی خونم هست یجورایی هم ترسیدم، البته اینم بگم چندروزه که تو خونم هم چندتایی مورچه سیاه دقیقا تو پذیرایی خونم میبینم

    • یکی داره تو رو به راه بد میکشونه

   • دقیقا منم همبن خوابو دیدم تعبیرش چی میشه لطفا بگین

 • خواب دیدم که یک مورچه بزرک روی دیوار یهو چندتا شد ومن با پیفپاف همشون رو کشتم تعبیر ش چیه111

  • نمیدونم

 • تعبیر خواب مورچه در خانه روی فرش و در داخل چای.

 • خواب دیدم وسط دست راستم سوراخ شده تعداد کمی مورچه بودن که مورچه ها از سوراخ بیرون می امدن وسوراخ بسته شدمعنیش و میخواستم ببینم چی مزشه.

  • تعبیرش

   • خواب خانه ای که در آن زندگی میکنیم مورچه های زیادی درلابه لای دیوارها خانه زندگی میکنن

   • خیره نگران نباش

 • خواب دیدم تعدادزیادی مورچه زرد کوچک ازدیواراتاق بالامیروند

 • خواب دیدم تعدادزیادی مورچه زرد کوچک ازدیواراتاق بالامیروندتعبیران چی مشه

  • خواب دیدم مورچه زرد ریز زیاد از خونمون میرن بالا

 • تعبير خواب در يك خانه با كلى مورچه هاى زرد بزرگ جفت ؟ همشون جفت جفت ظاهر ميشدن

 • خواب هندوانه دیدم که از روی پله ها سر خورد به زیر زمین افتاد و هندوانه شکسته شد خیلی قرمز بود وقتی قاچ خورد کلی مورچه داخل اون بود که هندوانه قاچ خورده را با بندی بستم از سقفی آویزان کردم

  • انشالله. خیر است

 • خواب دیدم که هندوانه ای قرمز از پله های زیر زمین خانه قدیممان سر خورد و افتاد زیر زمین. هندوانه قاچ خورد خیلی قرمز بود و داخلش مورچه داشت. هندوانه را با همون وضع قاچ خورد برداشتم بندی دورش پیچیدم و از نقظه ای آویزان کردم

 • سلام . من خواب دیدم مهمانی به خانه ما میاید و میگوید چقدر زیاد درخانه تان مورچه است…وزیر دست و پاهایم از مرچه ها پرشده است که خودمم هم بسیار ناراحت می باشم.

 • باعرض سلام خانمم خواب دیده تعدادزیادی مورچه داخل لونشون میروند ولونشون نورانی بوده قشنگ مورچه هامعلوم بودن کجا می رفتن

 • خواب دیدم تعدادزیادی مورچه می روندداخل لانشون همین طورکه مورچه هارانگاه می کردم داخل لانه مورچه هانورانی بودومورچه هاهرکجامیرفتندمعلوم بود

  • خواب دیدم کنارهمسرم خوابیده بودم ازطبقه بالا مورچه ها مثل یک خط به سمت سر همسرم حرکت میکردند واز آنجا باپیچ وخم به سمت دیگری میرفتند وهمه درتاریکی مثل کرم شب تات میتابیدند

  • داو

 • خواب دیدم که مورچه قرمز بود تعدادشونم زیادبود سعی میکردم که بکشمش یه پودری اوردم روشون میریختم

 • سلام خواب دیدم مقدار زیادی مورچه زرد متمایل به قهوه ایی از در و دیوار بالا میرفتند و من سعی میکردم با حشره کش آنها را دور کنم و در همین حین دیدم دو نفر اقدام به سرقت ماشینم کرده بودند که رفتم بیرون و….ازخواب پریم لطفا تعبیر خواب عنایت کنید ممنون میشم
  باتشکر حمید

 • خواب دیدم مورچه داره کفشم می خوره

 • :-?: خواب دیدم که مورچه های زیادی روی زمین بود بعد یکی از مورچه ها منو گاز گرفت

 • 2شب نزدیکای صبح خواب میبینم که میلییونها میلیون مورچه داره از سر و کولم بالا میره طوری که با وحشت از خواب میپرم تا خودم رو بتکونم.

 • سلام دیشب خواب دیدم یه عالمه مورچه تو یخچال خونمون بود به نظر شما دیدن مورچه تو یخچال چه تعبیری داره منتظر جوابتون هستم.با تشکر

  • سلام خواب دیدم تعداد بسیارزیادمورچه به پیرهن وشلوارمجمع شده بود ومن سعی میکردم بادست اوناروبرزم زمین ولی موفق نمیشدم

 • سلام خواب دیدم دوستم کاسه ای آش برام اورد بخورم گرفتم از دستش 1 مورچه اومد رو دستم کشتمش افتاد تو کاسه رو چندتا مورچه دیگه که خواب بودن بیدارشدن منتظر جوابتون هستم.متشکرم

 • بركت مورچه در خواب، به خیر و برکت و روزی نیز، تعبیر میشود. اگر کسی ببیند که مورچه وارد خانه او میشود، به خیر و برکت خانه او افزوده میشود.

 • بركت مورچه در خواب، به خیر و برکت و روزی نیز، تعبیر میشود. اگر کسی ببیند که مورچه وارد خانه او میشود، به خیر و برکت خانه او افزوده میشود.

 • سلام از لطف شما ممنونم اگر پاسخ این خواب را برای من بنویسید

 • خواب دیدم مورچه در دیس برنج میباشد 🙁

  • ممنون میشم پاسخ خواب منو بگید

 • سلام من ديشب خواب ديدم تعدادزيادي مورچه روي پاهايم هستندهمه ي ان هاراكشتم لطفاتعبيركنيد ازتون خواهش ميكنم جواب بدهيد.ممنون. 🙁

 • سلام من خواب تعداد زیادی مورچه در یک جا را دیدم و آنها را کشتم0

 • تعدادزیادی مورچه ی بسیار سیاه براق یک جایی قرار داشتند ومن از آن ها میترسیدم و چندشم میشد.

 • سلام خواب دیدم یه اقایی به من چندتا تخم لاکپشت داد.تعبیرش چیه

 • خواب دیدم مورچه بالای زانو ی چپم لونه کرده رفت و آمد میکند پامو بردم بالا وتکون دادم 2 /3 تا از اون افتادن پایین و تعدادی هم تخم مورچه بود

 • ظهر خواب دیدم و یه عالمه مورچه تو خونمون جایی که من خوابم جمع شدن و بالای سقف هم بودو حتی رو دیوار هاو اون هایی که رو زمین هستند یه عالمه شاه توت های درشت جمع کردنو من هم رفتم با پیف پاف بکشمشون و وقتی گرفتم روشون و آتیش گرفتن. تعبیر جیه دوست من؟

 • سلام دیشب خواب دیدم یه مورچه ی گنده همش تعقیبم منیکنه منم خیلی ترسیده بودم سعی میکردم بکشمش ولی هی فرار میکردو 2باره میومد!! میخواست بخورم!!! 🙁 میشه لطفا تعبیرشو بگین؟البته اگه زحمت نباشه :-?:

  • سلام…خواب دیدم مورچه زیاد زیر تشکم در حال خوردن شیرینی و خورده های ریز نان هستن یکی یا چند تا از مورچه‌ها داشتن میومدن رو تشک که از ترس که روی بدنم بیاد بیدار شدم….تعبیرش چیه؟؟

   • سلام.من خواب دیدم کلی مورچه،میلیون هامورچه تو خونمون هستن و بعد من با جارو خونه ها رو تمیز میکنم ک همشون از بین میرن

 • سلام خواب ديدم يك عالمه مورچه از بدن من بالا مي روند و من نمي تونم از دست اونا نجات پيدا كنم و تعداد زيادي مورچه دور دهن من جمع شده بودند

 • خواب دیدم خونه قبلی مادر شوهرم از یه سوراخی روی دیوار یه عالمه مورچه دارن میان بیرون و روی سقف راه میرن یه بار سوراخشونو میبندیم اما چند دقیقه بعد بارم یه عالمه مورچه میاد بیرون تعبیرش چیه

 • من خواب دیدم کولی مورجه روبدنم هستند تعبدرش جی میشه

  • خواب دیدم برای یک لحظه کلی مورچه روی پامو گرفت تعبیرش رو لطفا بگید ؟

 • نظرشمابرام مهمه خودم نظری ندارم

 • من دیشب خواب دیدم پای راستم یکدفعه پرازمورچه شد ومن سریع جورابم که توش پرازمورچه شده بودرادرآوردم می خواستم ببینم تعبیرش چیست ممنون :-?:

 • دیشب خواب دیدم تو اتاقم یه عالمه مورچه داره رو رختخوابمم پر بود.جالبه که یه دونه جونور ترسناک مثل یه کرم سیاه درازم توش بود :-?: 😯 👿 😳 :confused:

 • سلام من خواب دیدم که در یک مهمانی یه عالمه دسته های مورچه رنگی نقره ای آبی قهوه ای … تجمعی روی دیوار و زمین بودند.اما من نه آسیبی بهشون رسوندم نه اونا به من. اگه خوابمو زود و درست تعبیر کنید ممنونم

 • خواب دیدم یه عالمه مورچه روی بدنم هستن و دارم از سر و کولم بالا میرن بعد من هر کاری میکنم ازم جدا نمیشن لطفا جوابمو بدین 🙁

  • خاب دیدم مورچه روی پشهه کمرم بالا مرفتند آنه‍ا رامیکندم اما مذا گزیده‍ بودن دوباره سرشان را باآنگشتانم مکشیدم بیرون از روی کمرم

 • خواب ديدم كه كليه سمت راستم سوراخ شده و از اون 2-3 تا مورچه ميرنو ميان بيرون اگر اشتباه نكنم قبل نماز صبح يا بعد از نماز صبح بود….. ممنون ميشم تعبيرشو برام ارسال كنيد

 • سلام.دیشب خواب دیدم گلویم پر از مورچه شده.لطفا تعبیرشو برام ارسال کنید.

 • با سلام متشکر از تعبیرتون من دقیقا همینطور برام تعبیر شد

 • خواب دیدم کنار یک رودخونه یا شایدم دریام حدود 100 مورجه ریز و سیاه کنار هم بودن از اب بیرون اومدن چند تاشون رو دست وپام موندن

 • خواب ديدم رفتم رو يه مورچه و اون زير شست پامو گاز گرفت.ولي له شد بدبخت.ولي گاز كه گرفت خيلي درد داشت.:-(

 • خواب دیدم مورچه ای در آشپزخانه دور یه حبه قند می چرخه و من و مادرم هر چه او را میزنیم نمیمیره

 • خواب دیدم ی مورچه بالدار بزرگ (تقریبا اندازه ی کف دست)روی شون سمت راستم نشست طوری که سنگینیشو ب وضوح احساس کردم و از شدت ترس می لرزیدم

 • سلام من شب خواب جالبی دیدم.دیدم که یه مورچه بقل رخت خوابمه و سرما میخوره منم پتومو انداختم روش!!!!!خواهشا تعبیرش کنین!

 • سلام من خواب دیدم تعداد زیادی مورچه اطراف من هست ومن این خواب رو دو بار دیدم 😕

 • خواب دیدم مورچه های بزرگی رو دیوار هستن و من همش سم میزنم میکشمشون ولی دوباره پیدا میشه تعداد خیلی زیادی.ممنون میشم اگه بگید تعبیرش چیه؟

 • خواب دیدم مورچه داره انگشت پامومیخوره

 • خواب دیدم از انگشت دستم از زیر پوست بالای ناخن یه مورچه قهوه ای در می اید. و همینطور بعدی و بعدی. و از بدنم مورچه بیرون میاد 😡

 • سلام , من خوب دیدم رفتم حموم روی لباسم مورچه بود اب گرفتم روشون , شلوارمو در اومدم ی عالمه مورچه مرده داخل شلوارم بوده , هر چی روی مورچه های که روی لباسمو تنم اب میگرفتم بازم مورچه پیدا میشد , خواهش میکنم تغبیر کنید

 • من خواب دیدم که پنج شش تا مورچه تو دستم فرو رفتن دستم خیلی درد میکرد بعدش از کف دستم خون خوردن و برگشتن.ممنون میشم تعبیرشو بگین

 • خواب ديدم يه سري حشره دارن روي زمين راه ميرند مثل يه سپاه ته اين خ خط هم مورچه بودد تعبيرش چيه

 • من دیشب خواب دیدم که روی دو تا دستم سوراخهایی هست که مورچه ها از توش میان بیرون و گازم میگیرن تعبیرش چیه؟

 • اگه رئیس مورچه ها باشی و واسشون خونه بسازی چی؟

 • خواب ديدم كلي زرده تخم مرغ ابپز دستمه كلي مورچه روش بود داشتم مورچه ها جدا ميكردم ك يك لحظه دستم چپم پر مورچه شد انگار از دستم بيرون امدن دستم كردم زير اب همشونو از دستم جدا كردم بعد ي تعدادي از تخم مرغ هايي ك مورچه روش نبود بر داشتم رفتم

 • سلام من خواب دیدم مورچه های ریز سیاه از زبونم خارج میشه منم همش تفت میکنم بیرون.

 • سلام من خواب دیدم مورچه های ریز سیاه از زبونم خارج میشه منم همش تفت میکنم بیرون.

  • خواب دیدم یک مورچه سیاه زنده یک مورچه مرده را بر دهان گرفته وبا خود میبرد معنیش چی میشه

 • سلام در خواب دیدم از زبونم مورچه بیرون میومد زیاد منم تف میکردم خیلی ترسیدم .

 • مورچه ها از سوراخی داخل کمد اتاقم بیرون می امدند و من تکه ای از سیر را دم سوراخ گذاشتم.

 • مورچه ها از سوراخی داخل کمد اتاقم بیرون می امدند و من تکه ای از سیر را دم سوراخ گذاشتم.

 • سلام خواب دیدم یک مورچه زنده یک مورچه مرده را بر دهان گرفته وبا خود میبرد مورچه سیاه معنیش چی میشه

 • سلام
  من خواب دیدم مورچه تو پاکت گردو کشمش داخل چمدانم که در مسافرت بودم رفته تعدادشونم کم نبود بعد چندتا دونشونو روی فرش دیدم با یه زنبور که تا حالا ندیده بودم. تورور خدا تعبیرشو بگین. همزمان دو تا ماهی دیدم که تو آب نبودن هنوز ماهی عید بودن یکیشون قرمز بود ولی سالم بودن و مثل بچه گربه غذا می خوردن

 • چند ماهی از فوت داداشم میگذره که مادرم خواب دیده پیش مادرم نشسته ومرچه به بدن داداشم هستند وبادست مورچه هارو از بدن او میتکان که همچنان میتکاند باز مورچه زیاد میشد بهش گفته بود بلند شو پسرم پیراهنتو دربیار داداشم گفته بود اشکال نداره میخواستم تعبیر خوابشو بدونم ممنو

 • خواب دیدم کلی مورچه از نافم اومد بیرون،بعد دوباره رفت توی نافم.بعد من توی نافمو دیدم دو قطعه طلا که قبلا خواهرم داشت ازتو نافم بیرون اوردم.به نظرتون تاویلش چیه؟

 • سلام
  خواب ديدم مورچه زير فرش خونه هست تعبيرش چيه؟

 • من خواب دیدم مورچه قهوه ی پررنگ بود و تو خونه بود و من آنهارا با جاروبرقی کشیدم تو جارو….تعداد آنها بسیار زیاد بودند?

 • سلام من خواب دیدم که مادرم که به رحمت خدا رفته از او سوال کردم که از اون دنیا چه خبر گفت خوبه ولی مورچه ها سفید و سر خروسی اذیت میکنن

 • سلام من خواب دیدم که مادرم که به رحمت خدا رفته از او سوال کردم که از اون دنیا چه خبر گفت خوبه ولی مورچه ها سفید و سر خروسی اذیت میکنن

 • سلام .من خواب دیدم.کلی مورچه روی یه درخت شاخه درخت راه میرفتن بعد دوتاشون یکی دیگرو داشتن میخوردن یه مورچه دیگرو میخوردن

 • سلام .من خواب دیدم.کلی مورچه روی یه درخت شاخه درخت راه میرفتن بعد دوتاشون یکی دیگرو داشتن میخوردن یه مورچه دیگرو میخوردن

 • سلام خواب دیدم چشمم میسوزه وقتی تو آینه نگاه کردم ی مورچه کوچیک مرده توش بود تعبیرش چیه ؟

 • سلام خواب دیدم سرم خارش دارد شروع به خارش سر کردم دیدم مقدار زیادی مو ازسرم با پوست از سرم کنده وبه زمین افتاد نگاه کردم متوجه شدم تعداد زیاد مورچه لابلای موهایی که کنده بود راه میرفت تورو‌خدا تعبیر کنید نگرانم

 • سلام توروخدا خواب مرا تعبیر گنید

  • داري ميميري شما

 • منوچهر مطيعي تهراني گوه خورد… اصلا چه كارست اين حيوون؟ كير منم نيست چه برسه خواب تعبير كنه

 • سلام سارینا هستم من بایه اقا از اشنایان نزدیک رابطه بدی داریم .اومده بود خونمون یه مورچه بزرگ ابی تیره اورده بود ک همش دنبال من بو منم با کاغز زدم روش کمی زخمی شد ولی نکشتمش وانگارهمش میخواست بیاد بهم اسیب بزنه.اون اقا هم با رفتار دوستانه اومده بود

 • سلام ببخشید من خواب دیدم تو طبیعت بودیم ک به یجایی رسیدیم دوتا مورچه دیدم یکی از اونا خیلی بزرگ بود خیلییییییی ،خونه ک اومدیم همون مورچه رو توخونه دیدم سعی کردیم بکشیمش ک من موقع فرار کردنش مورچه به اون بزرگی رو تو دستم مچاله کردم ،،،،،خوابم تو صبح بعد اذان صبح بوده

  • سلام.دیشب تو خواب دیدم خونه جرائم رو زمین مورچه زیاد.وقتی فرش رو بلند کردیم زیرش پر مورچه بزرگ بود.خودش هم خونه نبود.شوهرش هرچی بهش زنگ میزد دردسترس نبود.پدر شوهرم عصبانی شد با متهم دعواکرد.من خیلی ناراحت شدم.هرکی میدونه.جواب بده.

 • من خواب دیدم اول از دهان ام چیزی مانند خون بیرون اومد بعد ازگوش راستم مورچه بهشدت بیرون اومد معنی چیه

 • خواب دیدم اول چیزی مانند خون از دهان ام بیرون اومد بعد به شدت از گوش راسنتم مورچه بیرومی امد

 • سلام.مادرمرادرخواب دیدم که خیلی عصبانی بود ومیگفت چرا این کاررا پارسال نکردین.بعد پتوی مامانمو که تابود باز کردیم ودیدیم داخلش مملو از مورچه که نان خرده میخوردن.میشه لطفا بگین تعبیرش چی میشه .ممنونم

 • سلام تعداد زیادی مورچه ریز داخل یک کیک خامه ای به طوری که در خواب وحشت کرده بودم …به تازگی پزشکی قبول شدم و میترسم نکند این کیک همان باشد?

 • من خواب ديدم روي دوشم يه سوراخه و مورچه ها از اونجا خارج ميشن.. خيلي وحشتناك بود، واقعاً ميخوام تعبيرش رو بدونم

 • ميشه لطفاً جواب منو بدين؟؟

 • خواب دید م توی قفس مرغ ها روتل وحشرا ت هستن بعد با سم انهارو کشتم ووقتی قفس رو برداشتم زیر ان پر مورچه بود ولی من برایفراری دادن مورچها روی انها اب ریختم

 • خواب دیدم توی قفس حشرات هست وبا سم انهارا کشتم ولی وقتی قفس را برداشتم زیر ان پر مورچه بود ومن برای متلاشی کرن انها رویشان آب ریختم تعبیر اینخواب چیست سپاس

 • سلام
  دخترم خواب دید که داداشم تو خونه قبلی پدریم از یه گوشه یک دونه مورچه برمیداره و میندازه دهنش و میخوره،وبه دخترم میگه ببین مورچه رو خوردم
  تعبیرش چیه

  لطفا پاسخشو بگین
  باتشکر فراوان

 • سلام
  دخترم خواب دید که داداشم تو خونه قبلی پدریم از یه گوشه یک دونه مورچه برمیداره و میندازه دهنش و میخوره،وبه دخترم میگه ببین مورچه رو خوردم
  تعبیرش چیه

  لطفا پاسخشو بگین
  باتشکر فراوان

 • سلام
  چرا جواب منو نمیدین

 • خواب دیدم دوتا مورچه سیاه غول پیکر در حیاط هست خیلی آروم و بی آزار بودن انگار میخواستن خبری بدهند و من هم نترسیدم این هم بگم 2ساله بیکارم و این روزها یک مقداری در امرارمعاش موفق شدم شاید بی تاثیر نباشد

 • سلام من دیشب خواب دیدم که بسیار زیاد مورچه در خانه مه است مورچه های سیاه و من با جارو آنها را دور میکنم . و تمام شان در بدنم جم میشود مرا دندان میگیرد .من نزدیک یک چاه میرم سرم آب می اندازم .تمام شان دور میشن و 3 تای انها بزرگ میباشد

 • سلام من خواب دیدم مورچه روی پاهای من تخم گذشته

 • سلام من خواب دیدم چندتا مورچه بالدار اومدن تو خونمون همشون گشته میشن البته رو خوراکیا اما یکی شون که بزرگ تر ازهمه بود میاد از تو یه ظرفی آب میبره بچیزی از بدنش میوفته رو زمین اما خودش میره…خیلی عجیب بود بنظرتون تعبیری داره؟؟?

 • سلام خسته نباشید من خواب دیدم تو ی دستم یهسوراخ باز شده بعد از توی اون سوراخ مورچه سیاه بیرون میومد میشه خواهشا تعبیرشو بگین

 • سلام خسته نباشید من خواب دیدم تو ی دستم یهسوراخ باز شده بعد از توی اون سوراخ مورچه سیاه بیرون میومد میشه خواهشا تعبیرشو بگین

 • با عرض سلام خدمت همه ی شما عزیزان
  من خواب دیدم که تعدادی مورچه سیاه و ریز داشتن مورچه های زرد و ریز رو میکشتن و من هم به انها خیره شده بودم

 • با عرض سلام
  من خواب دیدم تعدادی مورچه سیاه ریز داشتن مورچه های زرد ریز رو میکشتن و من هم به انها خیره شده بودم
  اگه کسی میتونه تعبیر کنه لطفا کمک کیه
  ممنون

 • خواب دیدم هزاران مورچه تو موهامه و تو حموم موهامو صاف میکنم تا بریزن و به سختی همشونو از موهام جدا کردم و وقتی از حموم اومدم بیرون موهام بلوند و بلند شده بودن لطفا تعبیرشو بهم بگین

 • سلام خواب دیدم از ناحیه ی شرمگاهی بدنم مورچه بیرون میریزه. خیلی خواب وحشتناکی بود خواهش میکنم جواب مو بدید.

 • سلام خواب دیدم تعدادزیادی مورچه بزرگ وکوچیک سیاه به دستم چسبیده وهرکاری میکنم کنده نمیشه..دستم وزیرشیرآب گرفتم یه تعدادش میریخت پایین ولی دوباره دستم پرمورچه میشد..تعبیرش چیه

 • خواب دیدم دریک خانه ی کهنه میروم که درآ نجا مورچه است ومن خانه ی نو میسازم

 • خواب دیدم دوی تشکم خوابیدن و پر مورچس ومن موقعی که بلن میشم هی دست و دورشان میکنم ولی بطور عجیب گتزم میگیرند بعد بلند میشم میبینم توی یه کارخانه ای که تو خواب دارم توش پر مروچه است منظورم شرکت نمیدونن چی بود بعد از خواب پریدم حالت این داشتم دورورم سوسک بوده?

 • خواب دیدم مورچه های بزرگ وسیاه در خانه هستند و دور مادربزرگم که مرده بیشتر هستند در داخل خانه ایشان تعبیرش چیست

 • سلام ببخشید خواب دیدم لانه ی مورچه های زیادی در اطرافم هستند و بعضیاشونم منو اذیت میکنن .تعبیرش چیه

 • سلام خسته نباشی. من دیشب خواب دیدم ازسرم مورچه بیرون میاد تعبیرش چیه باتشکر

 • اصلا جواب هم می دین؟

 • خواب دیدم خیلی مورچه هایه زیادی در اشکال وسایزهایه مختلف تو خونه هست چندتاشون باهم جفت گیری می کردند داشتن می رفتن زیر پایه برادرم یه حوله ی دست و صورت انداختم روشون اونقدر بزرگ بودن که حوله کامل سطح بدنشونو پوشوند تخم هم گذاشته بودن ازشون آویزان بود خونه مون خیلی کثیف بود و پر آشغال.یه سفره هم پهن کرده بودیم منتظر مهمان بودیم .مهمانمان کسیست که خیلی وقته فوت کرده ولی تو خواب زنده بود وآمد.خیلی نگرانم

 • سلام من خواب دیدم که تعداد زیادی مورچه از جیب همسرم خارج میشه . تعبیرش چیه؟

 • تعبیرخاب کلی مورچه به برکت و مرگ ومریضی این سه وجهه رو دارد

 • خواب دیدم مورچه سیا بزرگ تو رختخوابمه ک میخوام بگیرم و بخورمش و اینکارو خواهرم میگه انجام بدم چه تعبیری داره؟

 • خواب دیدم یک جفت کفش مشکی خرده بودم ک روز اولی پوشیدمش و ب تفریح رفتم مورچه سیاه ریز و درشت توش لونه کرده بودن و من سعی داشتم ب کوبین کفشم ب زمین اونارو فراری بدم و مورچه های ریز خارج شدن اما مورچه ای درشت استقامت میکردن و دوستم ازم خواست ک خونه شون رو خراب نکنم و بی خیال کفشام شم و همین کارو کردم.لطفا یکی ک اطلاعاتش تو این زمینه کامله بگه تعبیرش چی میشه

 • سلام من پنج شنبه سرخاک مادرم رفتم و ازش خواستم برای مشکل زندگیم ی راهی نشونم بده خواب دیدم مادرم روی تکه سنگی توی باغ کنارش هم اب بود نشسته منم کنار دوستم راه میرفتم دیدمش بلند شد و بغلش کردم خیلی خوشحال شدم از دیدنش همینکه به صورتش نگاه میکردم گفتم مامان چقدر خوشکل شدی اونم منو نگاه میکرد صورتش بشاش بود بعدش کمی جلوتر دوتا از همکلاسی هامو دیدم دوستم گفت سرم میخاره نمیدونم چیه گفتم روسریتو بردار ببینم همینکه باز کردم دیدم مورچه زرد مرده رو سرش هس با دستمال سفید از سرش یکی در اوردم و انداختم دور و دیگه دست نزدم بهش گفتم مورچه بود تو سرت

 • خواب دیدم کل پیاده روشده بود مورچه کوچک سیاه.که چندتا مورچه بزرگ سیاه اذیتشون میکرد منم چندتا ازاون مورچه بزرگاروبا پام له کردم تا مورچه کوچیکاراحت رد بشن.تعبیرش چیه؟

 • سلام من درخواب دیدم که آب خونه مورچه ها رو خراب میکنه خیلیاشون روی سینم طرف قلبم جمع شدن ولی بعضیارونتونستم جمع کنم اونایی رو که روسینم جمع شدن بردم یجا که امن بوداونا خودشون بدنبال هم از روسینم اومدن پایین

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.