تعبیر خواب بازی با میمون

درباره تعبیرخواب میمون اطلاعات بیشتری داشته باشید

محمدبن سيرين گويد:
تعبیرخواب میمونبوزينه در خواب، دليل بر دشمني فريبنده و ملعون است. اگر ديد بر بوزينه نشسته بود و آن بوزينه مطيع او بود، تعبیرخواب میموندليل كه بر دشمن غالب شود و او را قهر كند. اگر ديد با بوزينه نبرد مي كرد و بر وي چيره شد،تعبیرخواب میمون دليل كه بيمار شود و از آن شفا نيابد، يا عيبي بر تن او پديد آيد كه از آن خلاصي نيابد.

درباره تعبیرخواب میمون اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب بازی با میمون , تعبیر خواب میمون , تعبیر خواب میمون سیاه , میمون در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب میمون اطلاعات بیشتری داشته باشید

جابرمغربي گويد:
تعبیرخواب میموناگر ديد بوزينه را بكشت، دليل كه بيمار شود و زود شفا يابد. اگر ديد كه بوزينه بر اسب نشسته بود، دليل كه جهودي با زن او فساد كند. و بوزينه ماده زني مفسده و جادوگر است.تعبیرخواب میمون اگر ديد كه بوزينه به خانه درآمد، دليل كه او را جادو كنند

درباره تعبیرخواب میمون اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب بازی با میمون , تعبیر خواب میمون , تعبیر خواب میمون سیاه , میمون در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب میمون اطلاعات بیشتری داشته باشید

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد:

تعبیرخواب میموناگر دید بوزینه را بكشت، دلیل كه دشمن را قهر كند. اگر دید گوشت او بخورد، دلیل كه در رنجی و غیبی گرفتار آید. اگر دید كسی بوزینه به وی تعبیرخواب میمونبخشید، دلیل كه كسی دشمنی او ظاهر كند.

درباره تعبیرخواب میمون اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب بازی با میمون , تعبیر خواب میمون , تعبیر خواب میمون سیاه , میمون در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب میمون اطلاعات بیشتری داشته باشید

آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ تعبیرخواب میمون ديدن ميمون در خواب ، نشانة آن است كه مردم رياكار براي پيشبرد اهداف خود چاپلوسي شما را مي كنند .
۲ـ ديدن ميمون مرده در خواب ، نشانة آن است تعبیرخواب میمونكه سر سخت ترين دشمنان شما به زودي نابود خواهند شد .

تعبیرخواب میمون

Rate this post

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.