تعبیر خواب کبوتر خوردن

درباره تعبير خواب کبوتر اطلاعات بيشتري داشته باشد

تعبير خواب کبوترکبوتر بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود. تعبير خواب کبوترکبوتر در وفاداری نسبت به جفت، بعد از قو بی نظیر و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است. کبوتر پرنده ای است تعبير خواب کبوترآرام اهلی و بی آزار آن قدر که دست آموز می شود و از کف دست صاحب خویش دانه می گیرد.

درباره تعبير خواب کبوتر اطلاعات بيشتري داشته باشد

تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کبوتر سفید , تعبیر خواب کبوتر خاکستری , تعبیر خواب کبوتر سیاه , تعبیر خواب کبوتر چاهی

درباره تعبير خواب کبوتر اطلاعات بيشتري داشته باشد

محمدبن سيرين گويد تعبير خواب کبوتر ديدن كبوتر، دليل زن است. اگر بيند كبوتري بگرفت يا كسي به وي داد، دليل كه زن بخواهد. اگر بيند گوشت كبوتر خورد، دليل كه مال زن خورد. اگر بيند كبوتري را بزد و بيفكند، دليل كه زن را رها كند تعبير خواب کبوتربه سبب سخني كه در حق او بگويد.

درباره تعبير خواب کبوتر اطلاعات بيشتري داشته باشد

تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کبوتر سفید , تعبیر خواب کبوتر خاکستری , تعبیر خواب کبوتر سیاه , تعبیر خواب کبوتر چاهی

درباره تعبير خواب کبوتر اطلاعات بيشتري داشته باشد

حضرت امام جعفر صادق فرماید: تعبير خواب کبوتر دیدن کبوتر بر پنج وجه است. اول: زن. دوم:کنیزک. سوم: مال. چهارم: نامه که از غائب رسد تعبير خواب کبوتر. پنجم: ریاست و گویند دیدن هر کبوتری در خواب تعبير خواب کبوتر ، دلیل بر صد درم است که به وی رسد.

درباره تعبير خواب کبوتر اطلاعات بيشتري داشته باشد

تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کبوتر سفید , تعبیر خواب کبوتر خاکستری , تعبیر خواب کبوتر سیاه , تعبیر خواب کبوتر چاهی

درباره تعبير خواب کبوتر اطلاعات بيشتري داشته باشد

تعبير خواب کبوتر  اگر زني كبوتر بيند، دليل كه شوهري كند و دختران آورد و ديدن كبوتر بازي در خواب، تعبير خواب کبوتر دليل است بر كاري باطل و كبوتر خانه، دليل بر ناحق است

تعبير خواب کبوتر

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.