تعبیر خواب آب در خانه

درباره تعبیر خواب آب اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب آباگر بر زمین آب ریخته شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می شوید. اگر در حالت خواب اکراه داشتید و نمی خواستید از آن محل آب گرفته بگذریدتعبیر خواب آب کاری پیش می آید که مطلوب شما نیست و دست و پاگیر است ولی اگر با اشتیاق خواستید تعبیر خواب آباز آنجا بگذرید کاری سرگرم کننده سر راهتان قرار می گیرد که در پایان بی ضرر یا کم ضرر است

درباره تعبیر خواب آب اطلاعات بیشتری داشته باشید

 تعبیر خواب آب در خانه , ‫تعبیر خواب آب , ‫تعبیر خواب آب در رودخانه , آب در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب آب اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب آب اگر دیدید یکی در مقابل شما با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگری آب می نوشد مجذوب کاری می شوید که فکر می کنید انجام آن به سود شما می تواند باشد.تعبیر خواب آب آب ناودان اگر روشن باشد رحمت است و اگر گل آلود و کثیف باشد زحمت است.

درباره تعبیر خواب آب اطلاعات بیشتری داشته باشید

 تعبیر خواب آب در خانه , ‫تعبیر خواب آب , ‫تعبیر خواب آب در رودخانه , آب در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب آب اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب آب که در خانه که اندر آن آب ریخته بود داخل شد، دلیل کند که غمگین و متفکر گردد. اگر بیند که آب صافی در پیاله، مانند سگی خورد دلیل کند که زندگانی به عیش و عشرت گذراند، اما کاری کند که بلا و فتنه بدو رسد،تعبیر خواب آب که مال جمع را اندک اندک به مردمان بخشد و به خیرات خرج کند.جابر مغربی گوید:تعبیر خواب آب آب ها که به وقت زیاد شود، دلیل کند که در آن سال فراخی و نعمت بود و اگر آبهای بسیار دید که به زمین خورد، دلیل کند که مردمان عامه آن سال راسلامت و عافیت بود.

درباره تعبیر خواب آب اطلاعات بیشتری داشته باشید

 تعبیر خواب آب در خانه , ‫تعبیر خواب آب , ‫تعبیر خواب آب در رودخانه , آب در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب آب اطلاعات بیشتری داشته باشید

 تعبیر خواب آب به هر حال آب بلندی قدر و مرتبه است و ستونهای آن قدرت که هر چه ستونها استوارتر باشند تعبیر خواب آبگویای قدرت بیشتر شما هستند.  

تعبیر خواب آب

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.