تعبیر خواب بز

تعبیر خواب بز

تعبیر خواب بز | تعبیرخواب بز | tabire khab تعبیر خواب بز,تعبیر خواب بزغاله,تعبیر خواب بز کوهی,تعبیر خواب بز سفید,تعبیر خواب بز سیاه,تعبیر خواب دیدن بز,تعبیر بز در خواب,تعبیر خواب بز,تعبیر خواب …

تعبیر خواب زیتون

تعبیر خواب زیتون

تعبیر خواب زیتون | تعبیرخواب زیتون | tabire khab تعبیر خواب زیتون,تعبیر خواب زیتون قرمز,تعبیر خواب زیتون پرورده,تعبیر خواب زیتون چیدن,تعبیر خواب زیتون شیرین,تعبیر خواب زیتون امام صادق,تعبیر خواب زیتون شور,تعبیر خواب …

تعبیر خواب زن چادری و دیدن زن چادری در خواب و چادر برداشتن از سر زن

تعبیر خواب زن چادری و دیدن زن چادری در خواب و چادر برداشتن از سر زن

تعبیر خواب زن چادری تعبیر خواب زن چادری ، تعبیر خواب زن چادری دیدن ، تعبیر خواب دیدن زن چادری ، تعبیر خواب زن چادری در خواب دیدن ، خواب زن چادری …

تعبیر خواب آبادی | تعبیرخواب آبادی | tabire khab

تعبیر خواب آبادی,تعبیر خواب شاه آبادی,تعبیر خواب آبادانی,تعبير خواب آباداني,تعبير خواب آباد كردن,تعبير خواب خانه آباد كردن,تعبیر خواب ابادانی,تعبیر خواب آباد,تعبیر خواب آباد شدن,تعبیر خواب خانه آباد

تعبیر خواب آبادی , تعبیر خواب شاه آبادی , تعبیر خواب آبادانی

خواب آبادی یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آبادی در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب آبادی می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب آبادی را مطالعه نمایید و متوجه شوید آبادی چه تعبیری دارد

تعبیر خواب آبادی از دید امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب آبادی ، چهار چیز است

صلاح کارهای این جهان – خیر و منفعت – داد و کامرانی – گشایش کارهای شایسته

تعبیر خواب آبادی از دید محمد بن سیرین

تعبیرخواب آباد کردن مکان هایی مثل مسجد و مدرسه ، درست بودن ایمان و دین و ثواب آخرت است

تعبیر خواب آبادی از دید جابر مغربی

تعبیر خواب اقامت در مکانی آباد ، رسیدن خیر و نیکی است

تعبیر خواب اقامتی در مکانی خراب ، رسیدن شر و زیان است

تعبیر خواب آبادی از دید اسماعیل بن اشعث

تعبیر خواب زمینی آباد داشتن ، بهبود کار است

تعبیر زمینی خراب داشتن ، ضعف در کار است

تعبیر خواب آبادی از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب زمینی بایر را آباد کردن ، خیر و نیک فرجامی است

تعبیر خواب آباد کردن و کشت کردن در زمین خود ، عشق و ازدواج است

تعبیر خواب در روستایی آباد حضور داشتن ، امنیت و آرامش است

تعبیر خواب آبادی | آبادی در خواب دیدن | تعبیر خواب

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 17 اردیبهشت 1396

29 دیدگاه

 • ثریا ژانویه 2017 در 10:21

   آبادي دو مفهوم را تداعي مي کند. اول عمران و آبادي و دوم ده و روستا. در مورد نخست چنان چه در خواب ببينيم که مشغول آباد کردن جائي هستيم ويا به بناي ساختماني مشغوليم، دو صورت دارد . اگر آن جا که در خواب ديده ايم در اصل آباد و ساخته شده و معمور است که خواب ما گوياي بيهودگي کار ما است و خواب ما مي گويد عملي کاملا بي ثمر انجام مي دهيم و اگر آن جا باير و ويرانه است و ما آن را آباد کنيم نشان خير و صلاح و نيک فرجامي است.

 • دیدار ژانویه 2017 در 10:22

  اگر زميني را که احساس مي کنيد به خودتان تعلق دارد مي سازيد و آباد مي کنيد، بخصوص اگر در آن کشت مي نمائيد خواب از عشق و ازدواج نزديک با شما سخن مي گويد

 • فرزانه ژانویه 2017 در 10:22

  چنان چه ازدواج کرده و تشکيل خانواده داده باشيد در زمينه حرفه و شغل خود کاري مستقل از امور ديگر انجام مي دهيد که سود بخش است و به گفته ابن سيرين خير و فايده نصيب شما مي شود.

 • پری ژانویه 2017 در 10:22

  اتفاق مي افتدکه در خواب مي بينيد بناي آباد ساخته شده اي ناگهان فرو ريخت و ويران شد. اين نشان آن است که به اهل آن جايگاه آسيبي وارد مي آيد و مصيبتي مي رسد.

 • نسیم ژانویه 2017 در 10:22

  چنان چه خودتان را در جائي آباد و معمور مشاهده کنيد که در خواب از مشاهده آن همه عمران و آبادي تعجب کنيد به همان نسبت که آبادي ديده ايد بهره مند و کامياب مي شويد و خلاف اين نيز صادق است يعني اگر جاي آبادي را ويران مشاهده کنيد و خودتان در آن ويراني باشيد انتظار يک خسارت يا زيان را داشته باشيد

 • mahsa ژانویه 2017 در 10:23

  ، از امام جعفر صادق _ع _ نقل است که ديدن آبادي نشاني از گشايش کارهاي بسته است

 • ناصر ژانویه 2017 در 10:23

  به نوشته نفايس الفنون اگر خود را در ده يا روستا شهرستاني آباد ببينيد امنيت و آرامش مي يابيد

 • عابد ژانویه 2017 در 10:23

  چنان چه بيننده خواب ببيند که در دهي گم شده نشانه شرو فساد و بدي است.

 • نریمان ژانویه 2017 در 10:24

  دیدن آبادانیدر خواب بر چهار وجه است

  صلاح کارهای این جهان

  خیرو منفعت

  داد و کامرانی

  گشایش کارهای شایسته

 • مهدیه ژانویه 2017 در 10:24

  اگر آبادانی کردن ببیند مثل آباد کردن مسجد و مدرسه و بمارستان و سایر جاهای عام المنفعه

 • پونه ژانویه 2017 در 10:24

  آبادی دو مفهوم را تداعی می کند. اول عمران و آبادی و دوم ده و روستا. در مورد نخست چنان چه در خواب ببینیم که مشغول آباد کردن جائی هستیم ویا به بنای ساختمانی مشغولیم، دو صورت دارد . اگر آن جا که در خواب دیده ایم در اصل آباد و ساخته شده و معمور است که خواب ما گویای بیهودگی کار ما است و خواب ما می گوید عملی کاملا بی ثمر انجام می دهیم و اگر آن جا بایر و ویرانه است و ما آن را آباد کنیم نشان خیر و صلاح و نیک فرجامی است. اگر زمینی را که احساس می کنید به خودتان تعلق دارد می سازید و آباد می کنید، بخصوص اگر در آن کشت می نمائید خواب از عشق و ازدواج نزدیک با شما سخن می گوید. چنان چه ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده باشید در زمینه حرفه و شغل خود کاری مستقل از امور دیگر انجام می دهید که سود بخش است و به گفته ابن سیرین خیر و فایده نصیب شما می شود. اتفاق می افتدکه در خواب می بینید بنای آباد ساخته شده ای ناگهان فرو ریخت و ویران شد. این نشان آن است که به اهل آن جایگاه آسیبی وارد می آید و مصیبتی می رسد. چنان چه خودتان را در جائی آباد و معمور مشاهده کنید که در خواب از مشاهده آن همه عمران و آبادی تعجب کنید به همان نسبت که آبادی دیده اید بهره مند و کامیاب می شوید و خلاف این نیز صادق است یعنی اگر جای آبادی را ویران مشاهده کنید و خودتان در آن ویرانی باشید انتظار یک خسارت یا زیان را داشته باشید، از امام جعفر صادق _ع _ نقل است که دیدن آبادی نشانی از گشایش کارهای بسته است. به نوشته نفایس الفنون اگر خود را در ده یا روستا شهرستانی آباد ببینید امنیت و آرامش می یابید. چنان چه بیننده خواب ببیند که در دهی گم شده نشانه شرو فساد و بدی است

 • باران ژانویه 2017 در 10:25

  ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﺭﺍ ﺁﺑﺎﺩ ﻣﻲ ﻛﺮﺩ, ﭼﻮﻥ ﻣﺴﺠﺪ ﻭ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ ﻭ ﺁﻥ ﭼﻪ ﺭﺍﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﺻﻼﺡ ﺩﻳﻦ ﻭ ﺧﺮﺩ ﻭ ﺛﻮﺍﺏ ﺁﺧﺮﻱ ﻛﻪ ﻭﻱ ﺭﺍ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ

 • آزاده ژانویه 2017 در 10:25

  ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﺧﺮﺍﺏ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﻣﻲ ﻛﺮﺩ, ﭼﻮﻥ ﺳﺮﺍ ﻭ ﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻳﻦ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻴﺮ ﻭ ﻓﺎﻳﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﻳﺎﺑﺪ

 • هاله ژانویه 2017 در 10:25

  ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺑﻴﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻞ ﺁﻥ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ, ﺑﻼ ﻭ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺭﺳﺪ.

 • فردوس ژانویه 2017 در 10:25

  به نوشته نفايس الفنون اگر خود را در ده يا روستا شهرستاني آباد ببينيد امنيت و آرامش مي يابيد. چنان چه بيننده خواب ببيند که در دهي گم شده نشانه شرو فساد و بدي است

 • کرامت ژانویه 2017 در 10:26

  ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ, ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﻣﻘﻴﻢ ﺑﻴﻨﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻴﺮ ﻭ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻳﺎﺑﺪ, ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﻲ ﮐﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺷﺮ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﻭ ﻣﻀﺮﺕ ﻭﻱ ﻛﻨﺪ.

 • سمانه ژانویه 2017 در 10:26

  مطیعی تهرانی گوید: اتفاق می افتدکه در خواب می بینید بنای آباد ساخته شده ای ناگهان فرو ریخت و ویران شد. این نشان آن است که به اهل آن جایگاه آسیبی وارد می آید و مصیبتی می رسد.

 • مینا ژانویه 2017 در 10:26

  ابن سیرین گوید: اگر بيند كه جايگاه آبادان بيفتاد و خراب شد، دليل كند كه به اهل آن جايگاه، بلا و مصيبت رسد.

 • قادر ژانویه 2017 در 10:27

  حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب باغ، زن می‌باشد،

 • صمصام ژانویه 2017 در 10:28

  امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرش قیم و سرپرست زن است

 • نینا ژانویه 2017 در 10:28

  کرمانی می‌گوید: تعبیرش مرد بزرگ و ثروت و زیبا است

 • میثم ژانویه 2017 در 10:28

  جابر می‌گوید: تعبیرش شغل و کار مردان به اندازه همت و کوششان است (تعبیرهای مختلف).

 • راضیه ژانویه 2017 در 10:28

  حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب درختانی که در باغ هستند، مربوط به مال و اموال صاحب باغ می‌باشد.

 • نقی ژانویه 2017 در 10:29

  سلام،خانمم باغ خودمون را سرسبزبادرختانی پرازمیوه که مقداری برروی زمین ریخته دیده ازمیوه درختان نیزخورده،،همه نوع میوه داشته ولی میوه که خورده سیب بوده،،

 • ناشناس ژانویه 2017 در 10:29

  سلام،خاب دیدم باپسرهمکارقدیمم رفتیم باغ باباش باغشون بنظرم خیلی قشنگ میومدولی درختی ندیدم داشت بنایی میکردخیلی ازدیدنم خوشحال شدن وعزت واحترامم کردن،،پسره وباباش همکارخیلی قدیمم هستن شاید10ساله ازشون خبری ندارم خیلی باپسرش وباباش صمیمی بودم،،باغ هم دربیداری که میشناختمشون نداشتن،،ولی وضعشون عالیه

 • ناشناس ژانویه 2017 در 10:29

  آن افراد در خواب شما نماد انسان های موفق و در حال پیشرفت هستند. شاید این خواب از بهتر شدن اوضاع شما می گوید. همچنین سعی کنید برای گشایش در امور با چنین افرادی همکاری نمایید.

 • سپیده ژانویه 2017 در 10:30

  خواب دیدم که دست دورگردن مادربزرگم (فوت کرده)ولی درخواب زنده بود انداختم و اومیگفت تعبیر خواب دیشبت اینه که بالاخره یک طوطی نصیب من میشود و من باخودم یا به خواهرم گفتم یک طوطی برای روز زن برایش بگیریم و گفت که باپسر عموی من رفته شمال که من به خودم یا به خواهرم گفتم این که میتونه کاش خودمون ببریمش مسافرت و همون پسرعموم داشت سفره بزرگی که جمعیت داشتند سرش غذا میخوردند جمع میکرد

 • بابک ژانویه 2017 در 10:30

  من خواب دیدم در خانه یکی از فامیل هایمان در شهر هستم و جلوی خانه ی آن ها یک باغ کوچک که چند تا درخت دارد و درختان همه شکوفه کردند .

 • طلا ژانویه 2017 در 10:31

  خواب دیدم در باغمان هستیم (که به تازگی آن را فروخته ایم) که بسیار بزرگ تر و مجلل تر از اکنونش است. در آنجا کل محصلین مدرسه ام برای اردو آمده اند

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.