تعبیر خواب سگ سفید

درباره تعبیر خواب سگ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب سگچنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده اید و نمی شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند. اگر سگ بیگانه بود و به شما تعبیر خواب سگحمله کرد خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم تعبیر خواب سگاست از او حریم بگریزیدو دور بمانید. صدای سگ بدگوئی و سیاست و فحش و ناسزا است

درباره تعبیر خواب سگ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ سیاه , سگ در خواب دیدن , تعبیرخواب سگ قهوه ای

درباره تعبیر خواب سگ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب سگ اگر در خواب ببینید که به سگ غذا می دهید از غم و غصه فراغت حاصل می کنید و اگر سگ طعمه ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد زیان مالی متوجه شما می شود و روی کید و فریب مالی را از شما می رباید و چنان تعبیر خواب سگچه آن سگ ماده باشد زنی شما را گول می زند و پولی را از چنگتان تعبیر خواب سگبه در می برد. اگر در خواب ببینید که سگی در خانه خود دارید

درباره تعبیر خواب سگ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ سیاه , سگ در خواب دیدن , تعبیرخواب سگ قهوه ای

درباره تعبیر خواب سگ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب سگاین را در مقدمه نیز نوشتم که برداشت ما نسبت به اشخاص و حیوانات و اشیا در تعابیر اثر می گذارد. تعبیر خواب سگغربی ها سگ را بهترین دوست انسان می دانند لذا در خواب نامه های غربی سگ دوست صمیمی وتعبیر خواب سگ حامی قدرتمند و وفادار معرفی شده در حالتی که ما سگ را از حیوانات نجس و پلید و تعبیر خواب سگآلوده می دانیم . آن ها دهان سگ را می بوسند در حالی که ما دهان سگ را کثیف می شناسیم

درباره تعبیر خواب سگ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ سیاه , سگ در خواب دیدن , تعبیرخواب سگ قهوه ای

درباره تعبیر خواب سگ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب سگ سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد فحش و ناسزا است و خواب شما می گویدتعبیر خواب سگ با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که تعبیر خواب سگاو نسبت به شما سخنان زشت می گوید و دشنام می دهد.

تعبیر خواب سگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.