تعبیر خواب یخ زدن انسان

درباره تعبیرخواب یخ اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیرخواب یخیخ در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل دیده شود. مثلا در زمستان دیدن یخ خوب نیست تعبیرخواب یخاما از جابر مراکشی نقل است که یخ در خواب گشادگی کارهاست.

درباره تعبیرخواب یخ اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب یخ زدن انسان , ‫تعبیر خواب یخ زدن ‫, تعبیر خواب یخ , یخ در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب یخ اطلاعات بیشتری داشته باشید

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
تعبیرخواب یخيخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل ديده شود. مثلا در زمستان ديدن يخ خوب نيست تعبیرخواب یخاما از جابر مراکشي نقل است که يخ در خواب گشادگي کارهاست. اگر در تابستان يخ فراوان ببينيد که جمع مي کنيد ،تعبیرخواب یخ از غم و رنج رهايي خواهيد يافت.

درباره تعبیرخواب یخ اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب یخ زدن انسان , ‫تعبیر خواب یخ زدن ‫, تعبیر خواب یخ , یخ در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب یخ اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیرخواب یخاگر خواب ببينيد قطعه اي يخ روي رود خانه شناور است ، نشانة آن است كه دوستان به شادماني زندگي شما حسادت مي ورزندتعبیرخواب یخاگر دختري خواب ببيند روي يخ راه مي رود ،تعبیرخواب یخ علامت آن است كه تنها يك راه براي گريز از شرمساري پيش پاي اوست .

درباره تعبیرخواب یخ اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب یخ زدن انسان , ‫تعبیر خواب یخ زدن ‫, تعبیر خواب یخ , یخ در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب یخ اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیرخواب یخ اگر در خواب قنديلهاي يخ را از ديواري آويخته ببينيد ، نشانة آن است كه درد جسمي و روحي خواهيد كشيد .تعبیرخواب یخ اگر خواب ببينيد قنديلهاي يخ از درختان سبز آويخته اند ، تعبیرخواب یخعلامت آن است كه آينده اي درخشان بر ترديدهاي شما سايه مي افكند 

تعبیرخواب یخ

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.