تعبیر خواب هدیه گرفتن کفش - جسارت

تعبیر خواب هدیه گرفتن کفش

درباره تعبیر خواب کفش اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب کفشدیدن کفش در خواب تعابیر زیادی دارد . البته این تعابیر خیلی بستگی به رنگ کفش که سفید یا صورتی یا  مشکی و سیاه یا قهوه ای باشد ندارد تعبیر خواب کفشبلکه بیشتر به حالت آن که در چه زمانی و چگونه باشد دارد

درباره تعبیر خواب کفش اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب هدیه گرفتن کفش , ‫تعبیر خواب کفش , ‫تعبیر خواب کفش گشاد , کفش در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب کفش اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب کفشاگر خواب ببینید از کسی کادو می گیرید ، علامت آن است که در معاملات و امور عاطفی موفق خواهید شد تعبیر خواب کفش.اگر در خواب برای کسی هدیه بفرستید ، نشانه آن است که کوشش ها و تلاش شما با موفقیت همراه نمی شود .

درباره تعبیر خواب کفش اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب هدیه گرفتن کفش , ‫تعبیر خواب کفش , ‫تعبیر خواب کفش گشاد , کفش در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب کفش اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

تعبیر خواب کفشدیدن کفش درخواب بر هفت وجه بود.
تعبیر خواب کفشاول: زن — دوم: خادم. — سوم: کنیزک. — چهارم: قوت. —  پنجم: معیشت.  —تعبیر خواب کفشششم: مال.  —هفتم: سفر. و دیدن کفش درخواب، دلیل بر مردی بود که میراث قسمت کند.

درباره تعبیر خواب کفش اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب هدیه گرفتن کفش , ‫تعبیر خواب کفش , ‫تعبیر خواب کفش گشاد , کفش در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب کفش اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

تعبیر خواب کفش دیدن کفش درخواب، دلیل زن بود. اگر بیند کفش نو و کفش جدید در پای کرد،تعبیر خواب کفش دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد. اگر درخواب کفش خود را سیه بیند، دلیل که آن زن توانگر بود. اگر کفش را سبز بیند، دلیل که آن زن مستوره بود. تعبیر خواب کفشاگر کفش را سرخ بیند، دلیل که آن زن معاشر بود. اگر زرد بیند، دلیل که آن زن بیمارگونه بود.

تعبیر خواب کفش

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.