تعبیر خواب کفش گشاد

درباره تعبیر خواب کفش بدانید

تعبیر خواب کفشکفش در خواب ما زن است و همسر. برای زنان دیدن کفش در خواب زندگی زناشوئی است که شوهر اصل کلی آن است. اگر زن دارید و در خواب کفش ببینید خواب شما به همسرتان بر می گرددتعبیر خواب کفش و نوئی و کهنگی و رنج و راحت آن اشاره ای است به روابط بیننده خواب و همسرش.

درباره تعبیر خواب کفش بدانید

‫تعبیر خواب کفش گشاد , ‫تعبیر خواب کفش , ‫تعبیر خواب کفش نو , کفش در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب کفش بدانید

تعبیر خواب کفشولی اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببینید کفشی جدید و نو پوشیده ازدواج می کند. اگر مردی در خواب ببیند کفش هایش لنگه به لنگه پوشیده از همسرش جدا می شود و تعبیر خواب کفشچنانچه مرد مجردی این خواب را ببیند زنی کج خو و بد خلق نصیب او می شود.

درباره تعبیر خواب کفش بدانید

‫تعبیر خواب کفش گشاد , ‫تعبیر خواب کفش , ‫تعبیر خواب کفش نو , کفش در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب کفش بدانید

محمد بن سیرین گوید : تعبیر خواب کفشدیدن كفش درخواب، دلیل زن بود. اگر بیند كفش نو در پای كرد، دلیل كه زنی بخواهد یا كنیزكی بخرد. اگر درخواب كفش خود را سیه بیند، دلیل كه آن زن توانگر بود.

درباره تعبیر خواب کفش بدانید

‫تعبیر خواب کفش گشاد , ‫تعبیر خواب کفش , ‫تعبیر خواب کفش نو , کفش در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب کفش بدانید

تعبیر خواب کفش اگر ببیند کفش برای پایش کوچک شده همسرش از او تقاضائی می کند که قادر به بر آوردن آن نیست. اگر مردی در خواب ببیند کفشش سوراخ شده زنش به او خیانت می کند و اگر ببیند کفشش آن قدر فرسوده است که نمی تواند بپوشد همسرش بیمار می شود.تعبیر خواب کفشاین تعابیر برای زنان نیز هست با این تفاوت که کفش زن به زندگی خانوادگی او نیز اشاره می کند و تنها شوهرش مطرح نیست.

تعبیر خواب کفش

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.