تعبیر خواب چمدان لباس

در مورد تعبیر خواب چمدان چقدر می دانید

منوچهر مطيعي تهراني گويد :  تعبیر خواب چمدانچمدان يا جامه دان خالي، آينده بيننده خواب است و چمدان پر، گذشته او است. چمدان خالي اميد ها و آرزوها و نقشه هايي است که براي آينده داريم و چمدان پر از کارهايي است که با موفقيت و عدم موفقيت انجام داده ايم.  تعبیر خواب چمداناگر ديديد چندين چمدان کوچک و بزرگ داريد در مقابل پيشنهاهاي مختلف قرار مي گيريد که نمي دانيد کدامين را انتخاب کنيد. تعبیر خواب چمدان چمداني که در آن بسته نشود طمع است و حرص و آز.

در مورد تعبیر خواب چمدان چقدر می دانید

تعبیر خواب چمدان , تعبیر خواب چمدان پر از لباس , تعبیر خواب چمدان لباس , تعبیر خواب چمدان خریدن

در مورد تعبیر خواب چمدان چقدر می دانید

 تعبیر خواب چمداناگر کسی خود را چون مرغان چنگال دار بیند، دلیل که او را قوت است در کسب معیشت و دشمنان را قهر کند تعبیر خواب چمدان اگر بیند چنگال مرغان در دست داشت، دلیل که به قدر آن مرغ خیر و منفعت بدو رسد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: چنگال در خواب بر سه وجه است تعبیر خواب چمدان. اول: قوت و توانائی در کارها. دوم: معیشت. سوم: کسب کردن.

در مورد تعبیر خواب چمدان چقدر می دانید

تعبیر خواب چمدان , تعبیر خواب چمدان پر از لباس , تعبیر خواب چمدان لباس , تعبیر خواب چمدان خریدن

در مورد تعبیر خواب چمدان چقدر می دانید

 تعبیر خواب چمداناگر خواب ببينيد محتواي چمدان را بررسي مي كنيد ، نشانة آن است كه در زندگي به آسايش و راحتي دست خواهيد يافت ، و در امور اجتماعي پيشرفت خواهيد كرد . اگر خواب ببينيد چمداني كه براي مسافرت انتخاب كرده ايد ، تعبیر خواب چمدان كوچك است و تمام وسايل شما در آن جا نمي گيرد ، نشانة  تعبیر خواب چمدانآن است كه شغلي برتر به دست مي آوريد و به خواسته هاي خود نيز خواهيد رسيد

در مورد تعبیر خواب چمدان چقدر می دانید

تعبیر خواب چمدان , تعبیر خواب چمدان پر از لباس , تعبیر خواب چمدان لباس , تعبیر خواب چمدان خریدن

در مورد تعبیر خواب چمدان چقدر می دانید

لوک اویتنهاو می گوید :

 تعبیر خواب چمدان چمدان : سفر بزرگ

 تعبیر خواب چمدان در حال آماده کردن چمدان :خبرهای بد

تعبیر خواب چمدان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.