تعبیر خواب خاک خوردن

در مورد تعبیر خواب خاک چقدر می دانید

تعبیر خواب خاکخاک برکت و نعمت است. پول و مال است. اگر در خواب دیدید که خاک جمع می کنید موردی پیش می آید تعبیر خواب خاککه پول می اندوزید و به جمع آوری مال می پردازید. اگر دیدید در خانه شما خاک زیادی انباشته است مالی بزرگ به شما می رسد. تعبیر خواب خاکاگر دیدید که با شتر خاک آورده اید، همان طور که در قدیم موسوم بود، میراثی به شما می رسد. اگر با اسب خاک آوردیدتعبیر خواب خاک از مردی جوان مرد به شما سود می رسد. اگر با الاغ خاک به خانه خویش آوردید تعبیر خواب خاکمردی احمق وسیله و سبب می شود که سودی به شما عاید گردد.

در مورد تعبیر خواب خاک چقدر می دانید

تعبیر خواب خاک , تعبیر خواب خاک و گل , تعبیر خواب خاکشیر , تعبیر خواب خاک خوردن

در مورد تعبیر خواب خاک چقدر می دانید

تعبیر خواب خاک اگر ديديد از تپه اي خاک بر مي داريد مشکلي را آسان مي نمائيد و مانعي را سبک مي نمائيدتعبیر خواب خاک که راحت تر برداشته شده و ضمنا تعبیر خواب خاکسودي به قدر خاک برداشته شده عايدتان مي گردد.  

در مورد تعبیر خواب خاک چقدر می دانید

تعبیر خواب خاک , تعبیر خواب خاک و گل , تعبیر خواب خاکشیر , تعبیر خواب خاک خوردن

در مورد تعبیر خواب خاک چقدر می دانید

تعبیر خواب خاکاگر ديديد که با شتر خاک آورده ايد، همان طور که در قديم موسوم بود، ميراثي به شما مي رسد.تعبیر خواب خاک اگر با اسب خاک آورديد از مردي جوان مرد به شما سود مي رسد. اگر با الاغ خاک به خانه خويش آورديدتعبیر خواب خاک مردي احمق وسيله و سبب مي شود که سودي به شما عايد گردد

در مورد تعبیر خواب خاک چقدر می دانید

تعبیر خواب خاک , تعبیر خواب خاک و گل , تعبیر خواب خاکشیر , تعبیر خواب خاک خوردن

در مورد تعبیر خواب خاک چقدر می دانید

تعبیر خواب خاک اگر سبز بود تعبير چمن را دارد و اگر زرد بود، غير طبيعي است و ملال و بيماري را خبر مي دهد و چنان چه سياه بود تعبیر خواب خاکغم و مصيبت است اگر از چاه خاک بيرون آورديد مالي به زحمت نصيب شما مي شود و اگر خاک را در چاه مي ريختيد تعبیر خواب خاککاري مي کنيد که زيان مالي متوجه شما مي شود

تعبیر خواب خاک


نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.