همه چیز درباره تعبیر خواب طلاق و جدایی

همه چیز درباره تعبیر خواب طلاق و جدایی

تعبیر خواب طلاق , تعبیر خواب طلاق گرفتن , تعبیر خواب طلاق گرفتن از شوهر , تعبیر خواب طلاق گرفتن زن از مرد

همه چیز درباره تعبیر خواب طلاق و جدایی

تعبیر خواب طلاق از امام صادق عليه السلام نقل مي کنند که اگر ببينيد زن خويش را طلاق داده ايد کاري تعبیر خواب طلاقمي کنيد که از کرده خود پشيمان و نادم مي شويد. معبران ديگر نيز با اندکي اختلاف همين عقيده را دارند…

همه چیز درباره تعبیر خواب طلاق و جدایی

اما نود درصد کساني که همسر خويشتعبیر خواب طلاق را طلاق مي دهند يا ازدواج هايي که به متارکه و جدايي مي انجامد همراه با ندامت و ملامت و پشيماني و سرزنش است و به همين علت است که غالبا رجوع اتفاق مي افتد و زوجين با ابراز پشيماني به سوي يکديگر باز مي گردند به خصوص اگر صاحب فرزند يا فرزنداني باشند.

همه چیز درباره تعبیر خواب طلاق و جدایی

زمينه تعبير فوق و اطلاق ندامت به امر طلاق در خواب نيز همين است. چنانچه در خواب ببينيد که همسري داريد وتعبیر خواب طلاق او را طلاق داده ايد کاري مي کنيد که از انجام آن خشنود نمي شويد. شما را ملامت مي کنند ولي اگر در خواب ببينيد که همسر خود را مي خواهيد طلاق بدهيد غصه و اندوهي داريد که تلاش مي کنيد از رنج آن برهيد. اگر ببينيد که ديگري همسر خود را طلاق داده تعبير عينا همين است که گفتيم.تعبیر خواب طلاق باز هم شما غم و اندوهي داريد که مي کوشيد از عذابش آسوده گرديد و مشاهده متارکه ديگران واکنش نوعي حسرت خوردن است که ديگري از انقياد رهيد و راحت شد و من هنوز در بستر غم و رنج هستم.

همه چیز درباره تعبیر خواب طلاق و جدایی

تعبیر خواب طلاق , تعبیر خواب طلاق گرفتن , تعبیر خواب طلاق گرفتن از شوهر , تعبیر خواب طلاق گرفتن زن از مرد

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند کسی زنش را طلاق داد و او یک زن بیش نبود، دلیل شرف و بزرگی بود. اگر او را زنی دیگر یا کنیزکی بود، دلیل که در بزرگی او نقصان شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند زن را طلاق داد، دلیل که کاری کند که تعبیر خواب طلاقاز آن پشیمان شود و دیدن خلع کردن، دلیل بر توانگریتعبیر خواب طلاق و غنیمت است.

همه چیز درباره تعبیر خواب طلاق و جدایی

لوک اویتنهاو می گوید :

جدا شدن از همسر :تعبیر خواب طلاق خطر آتش سوزی

همه چیز درباره تعبیر خواب طلاق و جدایی

طلاق گرفتن : شما به دلیل انجام یک خطا تنبیه خواهید شد

تعبیر خواب طلاق , تعبیر خواب طلاق گرفتن , تعبیر خواب طلاق گرفتن از شوهر , تعبیر خواب طلاق گرفتن زن از مرد

همه چیز درباره تعبیر خواب طلاق و جدایی

آنلیتعبیر خواب طلاق بیتون میگوید :

همه چیز درباره تعبیر خواب طلاق و جدایی

۱ـ اگر خواب ببینید همسرتعبیر خواب طلاق خود را طلاق داده اید ، علامت آن است که شریک زندگی خود را دوست نمی دارید ، باید در محیط خانواده تفاهم بوجود بیاید .

همه چیز درباره تعبیر خواب طلاق و جدایی

۲ـ اگر زنان خواب ببینند از شوهرشان جدا می شوند ، دلالت بر آن دارد که درتعبیر خواب طلاق اثر بی وفایی عشاق منزوی خواهند شد .

تعبیر خواب طلاق

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.