تعبیر خواب ادرار کردن سگ و پسر و نوزاد و بچه و مرده در رختخواب

تعبیر خواب ادرار

تعبیر خواب ادرار,تعبیر خواب ادرار زیاد,تعبیر خواب ادرار پسر بچه,تعبیر خواب ادرار سگ,تعبیر خواب ادرار بچه,تعبیر خواب ادرار زن,تعبیر خواب ادرار سگ در خانه,تعبیر خواب ادرار سگ روی انسان

تعبیر خواب ادرار , تعبیرخواب ادرار , ادرار در خواب دیدن

خواب ادرار یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم ادرار در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب ادرار می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیر خواب ادرار را مطالعه نمایید و متوجه شوید ادرار چه تعبیری دارد

تعبیر خواب ادرار از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب دیدن ادرار کردن در موقع خودش مردی توانگر می شود به شرطی که دروشی باشد

تعبیر خواب دیدن ادرار برای بنده ، آزادی است

تعبیر خواب دیدن ادرار برای بیمار ، شفا است

تعبیر خواب دیدن ادرار برای محبوس ، فرج است

تعبیر خواب دیدن ادرار برای مسافر ، باز آمدن است

تعبیر خواب دیدن ادرار برای عامل ، معزولی است

تعبیر خواب دیدن ادرار برای خلیفه ، مرگ است

تعبیر خواب دیدن ادرار برای قاضی ، عزل است

تعبیر خواب ادرار دیدن برای بازرگان ، زیان است در تجارت

تعبیر خواب ادرار از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب ادرار کردن در غیر جای خودش غم و قرضش ادا می شود

تعبیر خواب ادرار از دید حضرت دانیال ع

تعبیر خواب ادرار کردن در جای ناشناس ، زن یا کنیز گرفتن از آنجاست

تعبیر خواب خون ادرار کردن ، فرزند دار شدن است

تعبیر خواب چرک و خون ادرار کردن ، صاحب فرزند معلول شدن است

تعبیر خواب ادرار از دید گروهی از معبران مال حرام است

تعبیر خواب خواب خوردن ادرار ، خوردن مال حرام است

تعبیر خواب ادرار از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب ادرار کردن در چاه ، به دست آوردن مال حلال است

تعبیر خواب ادرار کردن فرزندی قرآن خوان و عالم و دانا است

تعبیر خواب ادرار نیمه کاره رفتن نیمی از مالش است و جدا شدن غم و اندوه از اوست

تعبیر خواب مردم از ادرار او مسح کنند فرزند دار شدن است که دانا و عالم است و به مردم سود می رساند

تعبیر خواب ادرار از دید جابر مغربی

تعبیر خواب ادرا کردن در مسجد ، هزینه کردن مالش است

تعبیر خواب آلوده شدن لباس به ادرار این است که مالش را برای فرزندش هزینه می کند

تعبیر خواب ادرار از دید اسماعیل بن اشعث

تعبیر خواب ادرار کردن در دستشویی خانه خودش ، خرج کردن مال و ثروت برای زن و فرزند است

تعبیر خواب ادرار از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب ادرار بد نیست

تعبیر خواب ادرار کردن رهایی از غم و رنج است

تعبیر خواب ادرار کردن دیگران خوب است هم برای بیننده خواب و هم برای کسی که در خواب دیده اید ادرار می کند

تعبیر خواب ادرار دیگران که شما رو نجس می کند کمی آزردگی خاطر است که رفع می شود

تعبیر خواب ادرار کردن شما که به لباس و کفش و پای شما می ریزد بسیار خوب است

تعبیر خواب ادرار از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن ادرار کردن این است که در راه رسیدن به معشوق سختی وجود دارد

تعبیر خواب دیدن ادرار دیگران این است که در اثر بیماری ، دوستان از شما دور می شوند

تعبیر خواب ادرار از دید لیلا برایت

تعبیر خواب خوردن ادرار ، رهایی از مریضی است

تعبیر خواب ادرار از دید سرزمین رویاها

تعبیر خواب دیدن ادرار ، مورد تحقیر قرار گرفتن است

تعبیر خواب ادرار کردن در تخت خود منفعتهای عالی در کار است

تعبیر خواب ادرار کردن به دیوار یک معامله یا قرارداد مربوط به کار است

تعبیر خواب ادرار کردن دیگران به دیوار رضایت کامل از کارهائی که در پیش دارید است

تعبیر خواب ادرار کردن بچه ها سلامتی است

تعبیر خواب یک ظرف مخصوص ادرار ، آینده روشن و خوش است

85 comments

 1. بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب ادرار، مال حرام می‌باشد

 2. اگر در خواب ببینی ادرار خورده‌ای، تعبیرش این است که از مال حرام مصرف می‌کنی .

 3. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در جایی ادرار کرده‌ای که تا به حال آنجا را ندیده‌ای، یـعـنـی با زنی از مردم آنجا ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری.

 4. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در توالت ادرار و مدفوع می‌کنی، یـعـنـی مال و اموال خودت را خرج می‌کنی

 5. . اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی در خانۀ خودت، در جای مخصوص به این کار ادرار کرده‌ای، یـعـنـی مال و اموال را برای زن خودت خرج می‌کنی ولی عوض آن به تو برمی‌گردد، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَمَا اَنفَقْتُم مِّن شَیْءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهُ وَهُوَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ _ … و آنچه که انفاق کنید او جایش را پر می‌کند، و او بهترین روزی دهندگان است (سبا-39).

 6. محمد بن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه ادرار كند، به جايگاهي كه موضع آن نباشد، اگر صاحب خواب غمگين و وام دار بود، دليل كند كه از غم فرج يابد و وامش گذارده گردد و اگر توانگر بيند، دليل كند كه مالش نقصان آيد، بر مقدار ادرار.

 7. حضرت دانيال گويد: اگر بيند كه در جايگاهي مجهول ادرار كند، دليل بود كه از اهل آن موضع زن خواهد يا كنيزك خرد.

 8. اگر بيند كه به جاي ادرار خون همي رفت، دليل كند كه او را فرزند ايد و اگر بيند كه به جاي ادرار چرك و خون مي رفت، دليل كند كه او را فرزندي ايد به تن معلول.

 9. اگر بيند كه ادرار همي خورد، دليل كند كه مال حرام خورد.

 10. براهيم كرماني گويد: اگر بيند كه اندر چاهي ادرار كرد، دليل كند كه از كسي مال حلال حاصل كند.

 11. اگر بيند كه ادرار همي كرد، دليل كند كه او را فرزندي آيد كه قران ظاهرخواند و عالم و دانا گردد

 12. اگر بيند كه برخي از ادرار ريخت و برخي با خود داشت، دليل كند كه برخي از مال وي برود و برخي اندوه وغم از وي جدا گردد.

 13. . اگر بيند كه مردمان از ادرار وي همي مسح كردند، دليل كند كه او را فرزندي آيد كه عالم و دانا گردد و مردمان متابع او گردند.

 14. جابر مغربي گويد: اگر بيند كه در مسجد ادرار كردن همي كرد، دليل كند كه مال خويش هزينه كند.

 15. اگر بيند كه جامه وي به ادرار آلوده شد، دليل كند كه مال خويش بر فرزند خويش هزينه كند

 16. .حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ادرار در خواب، به موقع خويش، مرد را توانگري رسد.

 17. اگر درويش باشد و بنده را آزادي باشد و بيمار را شفا بود و محبوس را فرج بود و مسافر را باز آمدن بود و عامل معزولي بود و خليفه را مرگ بود و قاضي را عزل و بازرگان را زيان بود در تجارت.

 18. . اسماعيل بن اشعث گويد: اگر بيند كه در خانه خويش به موضعش ادرار همي كرد، دليل كند كه مال و ثروت و دارايي خويش بر عيال خويش هزينه و خرج كند، ليكن عوض آن جبران شده بازآيد.

 19. ديدن بول يا ادرار در خواب دو صورت دارد. يا بيننده خواب خودش ادرار مي کند يا مي بيند که ديگري ادرار مي کند. به هر حال ديدن بول در خواب بد نيست. اگر ديديد که خودتان ادرار مي کنيد از غم فارغ مي شويد و ناراحتي هايي که داريد از بين مي رود. اين با مقدار ادراري که مي کنيد بستگي مستقيم دارد. هر چه بيشتر ادرار کنيد فراغت شما از غم و غصه بيشتر است. اگر ديديد که ديگري ادرار مي کند نيک است.

 20. چنانچه ببينيد که ادرار مي کنيد و ادرار شما به لباس و پا و کفشتان مي ريزد به نعمت و رفاه آميخته به خرمي و شادي مي رسيد و بسيار نيکو است.

 21. ديدن بول يا ادرار در خواب دو صورت دارد. يا بيننده خواب خودش ادرار مي کند يا مي بيند که ديگري ادرار مي کند. به هر حال ديدن ادرار در خواب بد نيست

 22. اگر ديديد که خودتان ادرار مي کنيد از غم فارغ مي شويد و ناراحتي هايي که داريد از بين مي رود. اين با مقدار ادراري که مي کنيد بستگي مستقيم دارد. هر چه بيشتر ادرار کنيد فراغت شما از غم و غصه بيشتر است. اگر ديديد که ديگري ادرار مي کند نيک است. چنانچه شاهد ادرار ديگري بوديد خرمي و صفا است هم براي بيننده خواب و هم براي کسي که در خواب ديده ايد ادرار مي کند. اگر ديديد ديگري ادرار مي کند و ادرار او لباس شما را ملوث و آلوده کرده از او مختصر آزردگي خاطر پيدا مي کنيد که رفع مي شود. چنانچه ببينيد که ادرار مي کنيد و ادرار شما به لباس و پا و کفش شما مي ريزد به نعمت و رفاه آميخته به خرمي و شادي مي رسيد و بسيار نيکو است.

 23. سلام خواب ديدم شوهرم تو خونه ادرار كرد كه با فشار و مقدار ادرار زياد بود و تمام وسايل اتاق كثيف شد ومن ناراحت بودم كه چطور اتاق رو تميز كنم

 24. سلام خواب دیدم در عروسی پسر همسایه شرکت کرده ام البته بصورت میهمانی بود وهیچ سر صدا وبزن بکوبی در کار نبود درضمن موقع کشیدن سفرهشام که من هم درحال کمک کردن بودم که از خواب پریدم لطفا تعبیر انرا بگویید با تشکر از شما

 25. سلام خواب دیدم که پدرم دور تا دور خونه ادرار میکند و پدر بزرگم که ده سال پیش فوت کرده گفت بیا ببین بابات داره تو خونه ادرار میکند
  (پدر من سرطان کبد داره و دکترها ازش قطع امید کردند و فقط به خدا توسل کردم چون گفتن فقط شفا میتونه کمک بابات کنه)
  لطفا اگه ميشه تعبیر این خواب رو برام بفرستید به جیمیلم
  ممنون

 26. خواب دیدم پسر بچه کوچکی از فامیل در رختخواب هست اداره میکند به لباس من مخصوصا شلوارم ریخته میشه .

 27. حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
  ادرار کردن در خواب به موقع خويش . به مرد توانگري رسد اما آنکه درويش باشد.
  بنده را آزادي بود
  بيمار را شفا بود
  محبوس را فرج بود
  مسافر را باز آمدن بود
  عامل را معزولي بود
  خليفه را مرگ بود
  قاضي را عزل بود
  بازرگان را زيان باشد در تجارت

 28. آنلي بيتون مى‏گويد:
  اگر در خواب ديديد كه در حال ادرار كردن هستيد، معنايش آن است كه در راه رسيدن به محبوب، دشوارى‏هايى خواهيد داشت. ديدن ادرار ديگران در خواب، علامت آن است كه در اثر بيمارى، دوستان از شما دور مى‏شوند.

 29. ليلا برايت مى‏گويد:
  اگر در خواب خود را در حال نوشيدن ادرار بينيد، نشانه‏ى آن است كه از مريضى نجات پيدا خواهيد كرد.

 30. خواب ادرار : مورد تحقيير قرار ميگيريد

 31. در تخت خود ادرار ميكنيد : منفعتهاي عالي در كار

 32. به ديوار ادرار ميكنيد : يك معامله يا قرارداد مربوط به كار شكل ميگيرد

 33. ديگران به ديوار ادرار ميكنند :رضايت كامل از كارهائي كه در پيش داريد

 34. بچه ها ادرار ميكنند : علامت سلامتي

 35. يك ظرف مخصوص ادرار : آينده شما روشن و خوش خواهد بود

 36. اگر بیند که در خانه خویش به موضعش ادرار همیکرد، دلیل کند که مال و ثروت و داراییخویش بر عیال خویش هزینه و خرج کند، لیکن عوض آن جبران شده بازآید.

 37. کتاب سرزمین رویاها:

  در تخت خود ادرار می‌کنید: منفعت‌های عالی در کار
  به دیوار ادرار می‌کنید: یک معامله یا قرارداد مربوط به کار شکل می‌گیرد.
  یک ظرف مخصوص ادرار: آینده شما روشن و خوش خواهد بود.

 38. ممنون از مطالبتون

 39. جابر مغربی گوید: اگر بیند که در مسجد ادرار کردن همی کرد، دلیل کند که مال خویش هزینه کند. اگر بیند که جامه وی به ادرار آلوده شد، دلیل کند که مال خویش بر فرزند خویش هزینه کند.
  بعضی از معبران گفته‌اند: ادرار، مال حرام بود. اگر بیند که ادرار همی خورد، دلیل کند که مال حرام خورد.

 40. مطیعی تهرانی گوید: چنانچه شاهد ادرار دیگری بودید خرمی و صفا است هم برای بیننده خواب و هم برای کسی که در خواب دیده‌اید ادرار می‌کند. اگر دیدید دیگری ادرار می‌کند و ادرار او لباس شما را ملوث و آلوده کرده از او مختصر آزردگی خاطر پیدا می‌کنید که رفع می‌شود.

  بیتون گوید: دیدن ادرار دیگران در خواب، علامت آن است که در اثر بیماری، دوستان از شما دور می‌شوند.

  کتاب سرزمین رویاها: دیگران به دیوار ادرار می‌کنند: رضایت کامل از کارهائی که در پیش دارید.

  • سلام من درخواب دیدم درزمینن ناشناس ادرار کردم از خاک ان ادرام تبدیل به اب زعفران میشد تعبیر چیست

 41. خواب دیدم که خیلی زیاد ادرار میکنم در جایی نامشخص طوری که کل بدنم رو گرفت بعد سعی میکردم سرفه بزنم نفس بکشم نمیتونستم نفس بکشم

 42. //ممنونم از تعبیراتون

 43. متشکرم ازراهنماییهاتون

 44. عالی بود

 45. خیلی جالب بود////////////

 46. محمد بن سیرین گوید: اگر کسی بیند که ادرار کند، به جایگاهی که موضع آن نباشد، اگر صاحب خواب غمگین و وام دار بود، دلیل کند که از غم فرج یابد و وامش گذارده گردد و اگر توانگر بیند، دلیل کند که مالش نقصان آید، بر مقدار ادرار. حضرت دانیال گوید: اگر بیند که در جایگاهی مجهول ادرار کند، دلیل بود که از اهل آن موضع زن خواهد یا کنیزک خرد. اگر بیند که به جای ادرار خون همی رفت، دلیل کند که او را فرزند اید و اگر بیند که به جای ادرار چرک و خون می رفت، دلیل کند که او را فرزندی اید به تن معلول. بعضی از معبران گفته اند: ادرار، مال حرام بود. اگر بیند که ادرار همی خورد، دلیل کند که مال حرام خورد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که اندر چاهی ادرار کرد، دلیل کند که از کسی مال حلال حاصل کند. اگر بیند که ادرار همی کرد، دلیل کند که او را فرزندی آید که قران ظاهرخواند و عالم و دانا گردد. اگر بیند که برخی از ادرار ریخت و برخی با خود داشت، دلیل کند که برخی از مال وی برود و برخی اندوه وغم از وی جدا گردد. اگر بیند که مردمان از ادرار وی همی مسح کردند، دلیل کند که او را فرزندی آید که عالم و دانا گردد و مردمان متابع او گردند. جابر مغربی گوید: اگر بیند که در مسجد ادرار کردن همی کرد، دلیل کند که مال خویش هزینه کند. اگر بیند که جامه وی به ادرار آلوده شد، دلیل کند که مال خویش بر فرزند خویش هزینه کند.حضرت امام جعفر صادق فرماید: ادرار در خواب، به موقع خویش، مرد را توانگری رسد. اگر درویش باشد و بنده را آزادی باشد و بیمار را شفا بود و محبوس را فرج بود و مسافر را باز آمدن بود و عامل معزولی بود و خلیفه را مرگ بود و قاضی را عزل و بازرگان را زیان بود در تجارت. اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند که در خانه خویش به موضعش ادرار همی کرد، دلیل کند که مال و ثروت و دارایی خویش بر عیال خویش هزینه و خرج کند، لیکن عوض آن جبران شده بازآید.

 47. بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب ادرار، مال حرام می‌باشد. اگر در خواب ببینی ادرار خورده‌ای، تعبیرش این است که از مال حرام مصرف می‌کنی .

 48. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در جایی ادرار کرده‌ای که تا به حال آنجا را ندیده‌ای، یـعـنـی با زنی از مردم آنجا ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری.

 49. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در توالت ادرار و مدفوع می‌کنی، یـعـنـی مال و اموال خودت را خرج می‌کنی. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی در خانۀ خودت، در جای مخصوص به این کار ادرار کرده‌ای، یـعـنـی مال و اموال را برای زن خودت خرج می‌کنی ولی عوض آن به تو برمی‌گردد، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَمَا اَنفَقْتُم مِّن شَیْءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهُ وَهُوَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ _ … و آنچه که انفاق کنید او جایش را پر می‌کند، و او بهترین روزی دهندگان است (سبا-39).

 50. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در چاهی ادرار کرده‌ای، یـعـنـی از کسی مال و اموال حلال به دست می‌آوری، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی در مکانی ادرار می‌کنی که مخصوص این کار نیست، اگر غمگین و بدهکار هستی، یـعـنـی از غم و اندوه رها می‌شوی و بدهی تو پرداخت می‌شود، ولی اگر ثروتمند هستی، یـعـنـی به اندازه‌ای که ادرار کرده‌ای دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی.

 51. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در چاهی ادرار کرده‌ای، یـعـنـی از کسی مال و اموال حلال به دست می‌آوری، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی در مکانی ادرار می‌کنی که مخصوص این کار نیست، اگر غمگین و بدهکار هستی، یـعـنـی از غم و اندوه رها می‌شوی و بدهی تو پرداخت می‌شود، ولی اگر ثروتمند هستی، یـعـنـی به اندازه‌ای که ادرار کرده‌ای دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی.

 52. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مردم از ادرار تو مسح می‌کنند، یـعـنـی صاحب فرزندی عالم و دانا می‌شوی که مردم از او پیروی می‌کنند.
  اگر ببینی به طور کامل ادرار نکرده‌ای و مقداری را نگه داشته‌ای، یـعـنـی مقداری از مال و اموال تو می‌رود و مقداری از غم و اندوه تو نیز از بین خواهد رفت.

 53. اگر کسی در خواب ببیند که در جایی که محل ادرار کردن نیست، ادرار می کند، اگر غمگین و قرض دار است، از غم نجات یافته و قرضش ادا می شود. اگر کسی ببیند در جای مجهولی ادرار می کند، از اهالی آنجا زن می گیرد. اگر دید از جای ادرار او خون جاریست، صاحب فرزند خواهد شد.

 54. امام صادق (ع) می فرماید: ادرار در خواب در موضع خود، برای کسی که فقیر باشد، دلیل توانگری و ثروت است و برای بنده، آزادی است و برای بیمار شفا است. برای زندانی نجات و برای مسافر، بازگشت به وطن است. برای عامل، عزل از عمل، برای خلیفه، مرگ و برای قاضی، عزل و برای بازرگان ضرر و زیان در تجارت است.

 55. محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند که در جایی غیر از محل ادرارکردن، ادرار می کند، اگر صاحب خواب غمگین و مقروض باشد، از غم رهایی یابد و وامش گذارده گردد و اگر توانگر ببیند که ادرار می کند به اندازه ادراری که کرده از ثروتش کم می شود.

 56. حضرت دانیال می گوید: اگر ببیند که در جایگاهی ناشناخته ادرار می کند، از اهل آن موضع زن خواهدگرفت. اگر ببیند که به جای ادرار، خون از بدنش خارج می شد، صاحب فرزند خواهد شد و اگر ببیند که به جای ادرار چرک و خون می رفت، دلیل کند که صاحبت فرزندی معلول خواهد شد.

 57. ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند که اندر چاهی ادرار کرد، دلیل کند که از کسی مال حلال حاصل کند. اگر ببیند که ادرار می کرد، دلیل کند که او را فرزندی آید که عالم و دانا گردد. اگر ببیند که برخی از ادرار ریخت و برخی را درون خود نگه داشت، تعبیرش این است که برخی از مال وی برود و برخی اندوه و غم از وی جدا گردد. اگر ببیند که مردمان از ادرار وی مسح می کردند، دلیل کند که او صاحب فرزندی که عالم و دانا است خواهد شد و مردمان متابع او گردند.

 58. جابر مغربی می گوید: اگر ببیند که در مسجدی ادرار می کرد، مال خویش هزینه کند. اگر ببیند که جامه وی به ادرار آلوده شد، دلیل کند که مال خویش را برای فرزند خویش هزینه کند.

 59. اسماعیل ابن اشعث می گوید: اگر ببیند که در موضع مناسب در خانه خویش ادرار می کرد، مال و ثروت و دارایی خویش را برای عیال خود هزینه و خرج کند، ولی مالی که صرف کرده جبران نخواهد شد.
  بعضی از معبران گفته اند: ادرار، مال حرام است. اگر ببیند که ادرار می خورد، دلیل کند که مال حرام خورد.

 60. سلام
  من خواب ديدم سگي ادرار كرد و مقداري از ادرار سگ لباسهاي منو آلوده كرد تعبيرش چي ميشه؟

 61. سلام خواب دیدم سگی ادرار کرد وروی صورت و لباس و فرش هم پاشید البته توی خواب انگار بچه ی خودمه ولی میدونم که سگه لطفا اگه ممکنه تعبیرش ر.بگید فکرم خیلی در گیره

 62. سلام دیدن خواب بچه پسرضعیف وبیمارکه درجای خودادرارکرده وادرارش زیاداست ومن بادست مانع ازپاشیدن آن می شوم اماچون زیاداست بازهم به اطراف ولباس من که درگوشه ای هست ریخته می شود

  • خواب دیدم دختربجه ای در ظرفی ،لگنی، ادرار بسیار نتغفن وزردی کرده بود درراه پله موقع ردشدن پایم خورد برشت روی پله عاریخت منمن مشغول جمع کردنش شدم ودختررا تذکر میدادم چرا انجا گذاشته تعبیرچیست؟

  • انشا الله تندرستی و قوت بچه است

 63. باران مامان

  سلام من خواب دیدم که باران دارمیادوتمام حیاط خونمون اب باران پرکرده وهنوزم داشت باران میومد ونمیتونستم برم دستشویی منم توحیاط ادرار کردم میخوام ببینم تعبیرش چیه.مرسی

 64. خواب دیدم دختربجه ای در ظرفی ،لگنی، ادرار بسیار نتغفن وزردی کرده بود درراه پله موقع ردشدن پایم خورد برشت روی پله عاریخت منمن مشغول جمع کردنش شدم ودختررا تذکر میدادم چرا انجا گذاشته تعبیرچیست؟

 65. واژگون شدن ظرف ادرار دختربچه ای درراه پله

 66. واژگون شدن ظرف ادرار دختربچه ای درراه پله توسط بی توجهی ما واعتراض بدختر برای گذاشتن ان درراه

 67. پروین. یکشنبه پنج مرداد 96

  ریخته شدن ادرار بسیار زرد رنگ وببابوی تند دختربچه در راه پله توسط بی احتیاطی ما وتذکر به او

 68. سلام
  خواب دیدم درراهمسافرت هستیم دربین راه وایستادیم واسه نمازوغذا
  ویه محوطه بازی فرش شده بود من روی اون فرشها ادرارکردم
  بعد دنبال آب ولگن بودم تاقسمتهای خیس شده فرشهارا آب بکشم وبه مادرم هم گفتم بیادکمکم کنه
  لطفا تعبیرش رابرام بفرستید

 69. در خواب دیدم که داخل سفرادرار میکنم جلوی نا محرم

 70. سلام در خواب دیدم که داخل سفره ادرار می کنم جلوی چشم نامحرم

 71. سلام.امروز بعد از افطار که خوابم برد خواب دیدم پسر خاله ام که 7سال دارد روی شانه من نشسته و بازی میکند من هم ایستاده بودم ان هم در حیاط خانه خودمان. پسر خاله ام رویم ادرار کرد و من اولش نمیدانستم که ادار است.بعد که فهمیدم دعوایش کردم ولی مدتی نذاشتمش زمین و به شوخی گرفتم.
  میشه بگین تعبیرش چیه؟ممنوم

 72. خواب دیدم روی چادری نشستم ومقدار بسیار زیادی ادرار کردم وبعد چادر را برداشتم و بیرون انداختم تعبیرشو میگین ممنون

 73. سلام در خواب دیدم دیگری ادرار میریزد در دهن من خواهشمندم تعبیرش چیه .

 74. سلام و عرض ادب
  در خواب دیدم یه نفر به عمد ادرار میریزد در دهن من و من یه مقدار میخرم و مقداری میریزد

 75. سلام در خواب دیدم یه نفر به عمد تو دهنم ادرار میریزد و کمی میخورم و میریزد

 76. سلام من خواب دیدم ادرار میکنم،ولی توی ادرارم خون بیرون میاد ودرآخر هم کم میشه خون .ممنون میشم راهنمایی کنید

 77. با سلام خواب دیدم که پسر بچه ای ادرار کرد وبه دست من پاشید و در خواب میدونستم که این پسر بچه نوه ی من است . تعبیر خوابم چیست؟ با تشکر
  (با توجه به اینکه دخترم ازدواج کرده و در حال حاضر فقط یک دختر دارد)

 78. سلام خواب دیدم در اتاق ادرار کردم و مقداری از آن به لباسم پاشید و مقداری هم روی سجاده ریخت لطفا در مورد تعبیرش منو راهنمائی کنید

 79. سلام من خواب دیدم که در مسیر خونه همسایه مون دارم با خانواده خودم میرم و جلو خونواده ناگهان ادرار کردم ممنون میشم تعبیرش بگید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.