تعبیر خواب افعی

تعبیر خواب افعی | تعبیرخواب افعی | tabire khab

تعبیر خواب افعی,تعبیر خواب افعی سیاه,تعبیر خواب افعی سفید,تعبیر خواب افعی زرد,تعبیر خواب افعی سبز,تعبير خواب افعي,تعبیر خواب مار افعی,تعبیر خواب مار افعی سیاه,تعبیر خواب دیدن افعی,تعبیر خواب مار افعی زرد,تعبیر خواب مار افعی سبز,تعبير خواب مار افعي,تعبير خواب ديدن افعي,تعبیر دیدن افعی در خواب

تعبیر خواب افعی , تعبیر خواب افعی سیاه , تعبیر خواب افعی سفید

خواب افعی یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم افعی در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب افعی می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب افعی را مطالعه نمایید و متوجه شوید افعی چه تعبیری دارد

تعبیر خواب افعی از دید آنلی بيتون

تعبیر خواب نیش زدن افعی ، زیان است

تعبیر خواب زن جوانی که مار افعی ببیند ، فریب و دردسر است

تعبیر خواب فرار و گریز افعی ، توانایی دفاع از خود است

تعبیر خواب افعی از دید ليلا برايت

تعبیر خواب افعی ، بهم ریختن زندگی خانوادگی است

تعبیر خواب نیش خوردن از افعی ، همنشینی با کسانی است که به شما ضرر میزنند

تعبیر خواب افعی | افعی در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 58 عدد

 • ديدن مار به خواب، دليل دشمني پنهان بود.

 • اگر مار را در خانه بيند، دليل دشمني خانگي بود

 • اگر در صحرا بيند دشمني بيگانه است.

 • اگر بيند كه با مار جنگ كرد، دليل است با دشمن خصومت كند

 • اگر بيند كه مار بر وي خيره شد، دليل است كه دشمن بر وي غالب گردد.

 • اگر خود را خيره بيند دشمن را قهر كند. اگر بيند كه گوشت مار خورد، دليل شاهي است.

 • اگر بيند كه مار به دو پاره كرد، دليل است كه مال دشمن خورد.

 • اگر بيند كه ماري مرده، دليل كه آفتي از وي رفع شود.

 • اگر بيند كه ماري سفيد بگرفت، دليل بزرگي بود.

 • اگر بيند كه مار از وي بگريخت، دليل ضعف دشمن است. اگر ماران سياه بيند، دليل است دشمن بسيار بود

 • اگر مار را سبز بيند، دليل است كه دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بيند، دليل است دشمن او بيمارگونه بود.

 • اگر مار را سرخ بيند، دليل است دشمن او معاشر است.

 • اگر بيند كه ماران بسيار پيش او جمع شدند، دليل است خويشان دشمن او باشند.

 • اگر كسي بيند كه از سوراخ دهان يا بيني يا گوش يا ذكر يا مقعد او ماري بيرون آمد، دليل كه فرزند دشمن او است.

 • اگر بيند كه مار را بگرفت و گزندي به وي نرسيد، دليل است كه بزرگي يابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود.

 • حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
  ديدن مار درخواب ده وجه است.
  اول: دشمن پنهان.
  دوم: زندگاني.
  سوم: سلامتي
  چهارم: پادشاهي.
  پنجم: سپه سالاري.
  ششم: دولت.
  هفتم: زن.
  هشتم: مراد.
  نهم: پسر.
  دهم: سيلاب (سيل).

 • مار،خطر يا دشمن خانگي است. خطري که بدون اطلاع قبلي و بي آنکه انتظارش را داشته باشيد و حدس بزنيد چه مي شود و چه کسي در کمين شماست به سراغتان مي آيد و دشمني است زيبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فريب که که زير سر يا در خانه شما هست و از وجودش بي اطلاع عيد اما اين دشمن اگر فرصت بيابد نيش زهر آلود خودش را در تن شما فرو مي برد.

 • برخي نوشته اند، مار ثروت است و دارائي نهفته و موجود که در اين مورد نيز شما از وجودش بي خبريد.

 • اين تعبير از آنجا ريشه مي گيرد که در افسانه ها گفته اند و خوانده ايم که دفائن و خزائن گنجينه هاي نهفته در زير خاک و ويرانه هاي قصور کهن و باستاني را مارها و اژدها و افعي ها حراست و پاسداري مي کنند و چون اين باور در اعماق ذهن ما هست ديدن مار مي تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره اي باشد که ما از وجودش بي اطلاع هستيم.گفتم که مار دشمني است زيبا و خوش نقش و نگار و دل فريب و آرام که بي صدا مي آيد و زهرش را مي ريزد و مي رود.

 • چنين موجودي مي تواند يک زن زيبا نيز باشد. زني که در عين دولت داشتن خطرناک است و در عين خطرناک بودن دوست داشتني است. در خواب خيره نگريستن به چشم مار را ميمون ندانسته اند.

 • چندين حيوان و جانور هستند که در خواب به چشم آنها خيره شدن خوب نيست از آن جمله است مار. اگر ديديد ماري را کشتيد بر دشمني پيروز مي شويد ولي به زودي ندامت و پشيماني به سراغ شما مي آيد.

 • علامه مجلسي ( ره) گويد:
  ديدن مار را در خواب قرض و وام مي داند

 • لوک اويتنهاو مي گويد :
  مار : وجود موانع به هر شکل و نوعي
  مار چند سر : جذبه
  تبديل به مار شدن : عدم احترام
  گرفتن آن : وسوسه
  اگر نتوان از دست آن فرار کرد: نااميد بودن نسبت به آينده
  نيش خوردن ازمار: از بين رفتن آرامش در خانواده
  ماري که خودرا کش و قوس ميدهد : شما با تکيه بر شانستان از يک خطر خواهيد جست
  کشتن آن : پيروزي در مقابل دشمن
  مار افعي : اطراف شما پر از آدمهاي ياوه گوست
  گرفتن افعي : شما براي مشکلاتتان راه حلي خواهيد يافت
  نيش خوردن از افعي : بدبختي

 • يوسف نبي عليه السلام گويد:
  ديدن مار بلائي باشد که از دشمن به وي رسد که از او شاد شود
  ديدن بيرون آمدن مار از شکم فرزند دشمني کند
  ديدن گزيدن مار از دشمن گزند رسد
  ديدن مار بزرگ دشمن بزرگ باشد

 • تعبير از تام جت ويندو
  مار درخواب ، نخست نشانگر غريزه جنسى است و ازسوى ديكر
  ممكن است باعث بروز ريشه دارترين ورضايتبخش ترين رابطه ها
  شود .

 • اگر در خواب بببند كه مارى به دور بدنش پيچيده ، تعبير آنست
  كه خواب بين اسير و كرفتار هيجانات خويش است .

 • اگر ببيند مارى دمش را به دهان برده است ، نشانگر ميل به
  مقاربت و همخوابكى است .

 • اگر ببيند كه مارى اورا بلعيد ، نشانگر عمرى است كه از خواب
  بين مى كذرد و تعبير آن جنين است كه فرد از تلف شدن عمرش
  ناراحت است .

 • اگر ببيند مارى به دور چوبى جنبره زده است ، نشانگر شفا ،
  تولد مجدد و شادابى است .

 • اگر در خواب مارى را در جمنزار ببيند، نشانگر بى وفايى ،
  افسوس خوردن و تهمت است .

 • تعبير از اسمعيل بن اشعث
  اگر ببيند تعدادي مار دورش را گرفتند، خويشان و بستگانش با او دشمن هستند.

 • گر زني خواب ببيند ماري مرده به او نيش مي زند ، نشانة آن است كه از بدخواهي و شرارت كسي عذاب خواهد كشيد .

 • ديدن مار ، نشانة ابتلا به انواع و اقسام شر و بدي است

 • اگر خواب ببينيد مارها در هم مي لولند ، نشانة آن است كه از كشمكش هاي خود با ديگران نادم و پشيمان خواهيد شد .

 • كشتن مار در خواب ، نشانة آن است كه از هر فرصتي براي پيش بردن زندگي خود استفاده خواهيد كرد و از پيروزي بر دشمنان لذت خواهيد برد

 • اگر خواب ببينيد از روي مارها راه مي رويد ، نشانة آن است كه از بيماري كه گريبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهيد شد . افراد خود خواه مي كوشند مقام و شان شما را ميان دوستانتان پائين بياورند .
  اگر خواب ببينيد ماري شما را نيش مي زند ، نشانة آن است كه تسليم كارهاي ناپسند خواهيد شد .

 • اگر خواب ببينيد ماري خوش خط وخال از لاي علفهاي سرسبز به سوي شما مي آيد و از كنار شما مي گذرد و جايي ناپديد مي شود و بعد از مدتي باز از دور پديدار مي شود ، و به سمت شما مي آيد و هر چقدر كه نزديكتر مي شود ، بزرگتر و بزرگتر به نظر مي رسد ، تا اينكه مبدل به اژدهاي عظيم مي گردد ، نشانة آن است كه با نافرماني و بي قيدي شما كارها از بد هم بدتر مي شود . اما پذيرفتن وظايف خود و كنار گذاشتن كاهلي اوضاع بهبود مي يابد .

 • اگر خواب ببينيد ماري به گرد شما حلقه مي زند و نيش خود را بيرون مي آورد ، نشانة آن است كه با ناتواني در چنگ دشمنان اسير خواهيد ماند .

 • خريد و فروش مار در خواب ، نشانة آن است كه براي پيروزي به مخالفان خود ، سياستمدارانه با آنها رفتار مي كنيد .

 • اگر خواب ببينيد مويي ناگاه مبدل به ماري مي شود ، نشانة آن است كه وقايعي بي اهميت افكار شما را پريشان مي كند .

 • اگر خواب ببينيد مارها به شكل هاي غير عادي مبدل مي گردند ، نشانة آن است كه مشكلات شما تنها با حفظ خونسردي و آرامش و داشتن اراده اي قوي بر طرف مي گردد .

 • اگر خواب ببينيد مارها در آب مي لولند ، نشانة آن است كه در جايي كه احساس مي كنيد به لذتي تمام و كمال دست مي يابيد ، با درد سر روبرو مي شويد .

 • اگر خواب ببينيد مار كسي را نيش مي زند ، نشانة آن است كه ناآگاهانه به يكي از دوستان خود ، صدمه اي مي زنيد .

 • ديدن مارهاي كوچك در خواب ، نشانة آن است كه كساني را دوست مي پنداريد و از آنان پذيرايي مي كنيد كه مي كوشند شما را پنهاني بدنام سازند ، و موفقيتهاي روز افزون شما را نابود بسازند

 • اگر خواب ببينيد بچه ها با مار بازي مي كنند ، نشانة آن است كه نمي توانيد دوست را از دشمن تشخيص بدهيد .

 • اگر زني خواب ببيند بچه اي ، مار پشت سر او مي گذارد و صداي فس فس مار را مي شنود ، نشانة آن است كه كساني او را متقاعد مي سازند كه ثروت خود را تسليم ديگران كند . بعدا پي خواهد برد كه به دام دسيسه دشمنان افتاده است .

 • اگر زني خواب ببيند ماري را تحت فرمان خود در آورده است ، نشانة آن است كه حقوق او در آستانة پايمال شدن قرار خواهد گرفت . اما قانون و دوستان با نفوذش از او حمايت خواهند كرد

 • سلام من دیشب در خواب دیدم ماری امد و چند بار نیشم زد و من آن گرفته وچند بار بر زمین کوبیدم وبا صدای اذان صبح بیدار شدم لطفا این خواب را برام تعبیر کنید با تشکر

 • من خواب دیدم از ماشین یک آشنا که در خانه پدرم بود مار هست به بیل به سمتش رفتم و از ماشینش بیرون کشیدم و کشتمش یعنی سرش رو قطع کرم سر مار شبیه کلهخروس آبی رنگ بود ممنونم اگه تعبیرش کنید

 • خواب دیدم ماری از آب بیرون آمد و دست مرا نیش زد و بعد از آن مدام پی من بود، حتی از فاصله های طولانی هم حضور مرا میفهمید و دنبال من می آمد تا اینکه یکی از اقوام نیش او را کشید و مادر و پدرم مار را نصف کردند و خوردند

 • سلام.من امروز خواب دیدم ماری به فرزندم نزدیک شد و فرزندم انرابرداشت وبا ان بازی میکرد منم نمیتونستم انرا از دستش بگیرم تعبیرش چیست .ممنون

 • سلام دیشب در خواب مار کبری یا زنگی دیدم که ابتدا ان را دنبال کردم ولی ناگهان به سمتم برگشت و بعدش من فرار کردم نمیدونم دنبالم امد یا نه لطفا تعبیرش کنید

 • سلام من دیشب در خواب دیدم ماری طلای بزرگ در دم خونمون نشسته

 • من از درس خونه میرفتم که دیدم یه مار بزرگ طلای دم در خونمون نشسته و خوابه تا منو میبنه بیدار میشه و نیش اش را بیرون میکشه و دنبالم میاد

 • خواب ديدم در حال رفع مزاج كهدرخت داشت ماري تنيده بود و كفتر ميخورد كه من فرار كردم و مار را به سمت سگها انداختم و خورده شد

 • سلام خواب دیدم که میخوام واسه کاردستی خواهرم از مغازه ۲تا مار بخرم فروشنده دوتا مار بهم داد یکی سیاه اون یکی فکر کنم سفید سا قرمز کم رنگ بود .دوستامم قبل از ایمکه برم مغازه دیدم.بعد مارارو که گرفتم مارا به من حمله کردن هی می خواستند منو بزنن ولی نمی تونستن بعد من مار سفید بود قرمز رو کشتم دیدم اون یکی مار که سیاه بود خودشو به مردن زده بود و هیچ تکونی نمیخورد یه جا افتاده بود.
  لطفا تعبیر این خوابو بگین .ممنون

 • خواب دیدم مارکبری سیاه درزمینی خشک بلندشده دهانش رابازکرده ومنم بهش خیره میشم وهمراه دوستم ازپیشش میرم وبعداین ماربلنددادمیزنه ودررومیبندیم!!!

 • سلام . من عمویی دارم که زیرک است و ما تفریبا با خانواده ایشان قطع رابطه کردیم . و دایی ای سخاوتمند دارم که همیشه حواسش به زندگی مادرم است.دیشب خوابی دیدم در شهری که خراب شده است (در یک خرابه)به مسافرت رفتیم همان عمویم را دیدم که خیلی گرم احوال پرسی و با من روبوسی میکرد من به دنبال یرویس بهداشتی بودم کمی جلوتر که رفتم دایی ام را دیدم که هشدار میداد اینجا افعی دارد حواست را جمع کن .. من در عین ناباوری که اینجا افعی دارد به سمت سرویس بهداشتی رفتم و در بین ان خار و خاشاک چندین افعی کوچک و بزرگ سیا بودند که از وسط نصف به گردن نرسیده نصف شده بودن و مثل حالت باز و بسته شدن قیچی راه میرفتند .. من از انها هراس داشتم و فرار میکردم و با خود نیگفتم جورابم بلند نیس و حتما پایم را نیش میزنند . دقیقا یادم نیس اما فکر میکنم که یکی از ان افعی ها پایم را نیش زد ..
  لطفا تعبیرش را به من بگویید?

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.