تعبیر خواب نیش زدن مار - جسارت

تعبیر خواب نیش زدن مار

اطلاعاتی درباره تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار اگر خواب ببينيد از روي مارها راه مي رويد ، نشانة آن است كه از بيماري كه گريبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهيد شد . افراد خود خواه مي تعبیر خواب مار كوشند مقام و شان شما را ميان دوستانتان پائين بياورند .

اطلاعاتی درباره تعبیر خواب مار

تعبیر خواب نیش زدن مار , تعبیر خواب مار , تعبیر خواب مار کوچک , مار در خواب دیدن

اطلاعاتی درباره تعبیر خواب مار

محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب مار ديدن مار به خواب، دليل دشمني پنهان بود. اگر مار را در خانه بيند، دليل دشمني خانگي بود. اگر در صحرا بيند دشمني بيگانه است. اگر بيند كه با مار جنگ كرد،تعبیر خواب مار دليل است با دشمن خصومت كند

اطلاعاتی درباره تعبیر خواب مار

تعبیر خواب نیش زدن مار , تعبیر خواب مار , تعبیر خواب مار کوچک , مار در خواب دیدن

اطلاعاتی درباره تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار اگر بیند که ماری سفید بگرفت، دلیل بزرگی بود. اگر بیند که مار از وی بگریخت، دلیل ضعفِ دشمن است. اگر ماران سیاه بیند، دلیل است دشمن بسیار بوداگر مار را سبز بیند،تعبیر خواب مار دلیل است که دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بیند، دلیل است دشمن او بیمارگونه بود

اطلاعاتی درباره تعبیر خواب مار

تعبیر خواب نیش زدن مار , تعبیر خواب مار , تعبیر خواب مار کوچک , مار در خواب دیدن

اطلاعاتی درباره تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار ديدن مارهاي كوچك در خواب ، نشانة آن است كه كساني را دوست مي پنداريد و از آنان پذيرايي مي كنيد كه مي كوشند شما را پنهاني بدنام سازند ، تعبیر خواب مار و موفقيتهاي روز افزون شما را نابود بسازند .

تعبیر خواب مار

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.