تعبیر خواب طوطی

تعبیر خواب طوطی | تعبیرخواب طوطی | tabire khab

تعبیر خواب طوطی,تعبیر خواب طوطی سفید,تعبیر خواب طوطی آبی رنگ,تعبیر خواب طوطی کاسکو,تعبیر خواب طوطی در قفس,تعبیر خواب طوطی زرد,تعبیر خواب طوطی سبز رنگ,تعبیر خواب طوطی مرده,تعبير خواب طوطی,تعبیر خواب طوطی بزرگ,تعبير خواب طوطي سفيد,تعبیر خواب طوطی کاسکو سفید,تعبیر خواب پرنده کاسکو,تعبير خواب پرنده كاسكو,تعبیر خواب دیدن طوطی کاسکو,تعبیر خواب دیدن طوطی در قفس,تعبیر خواب پرنده زیبا در قفس,تعبیر خواب طوطی زرد رنگ,تعبیر خواب دیدن طوطی مرده,تعبیر خواب مردن طوطی,تعبیر خواب طوطی سبز,تعبیر خواب طوطی سبز بزرگ

تعبیر خواب طوطی , تعبیر خواب طوطی سبز و سفید و آبی و زرد , تعبیر خواب طوطی کاسکو سخنگو مرده

خواب طوطی یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم طوطی در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب طوطی می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب طوطی را مطالعه نمایید و متوجه شوید طوطی چه تعبیری دارد

تعبیر خواب طوطی از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب طوطی سه چیز است

فرزند- دوشیزه-شاگرد جلب و زرنگ

تعبیر خواب طوطی از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب طوطی مردی شایسته است

تعبیر خواب طوطی از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب طوطی فرزند و غلام است

تعبیر خواب پریدن طوطی از سر دست ، سفر فرزند است

تعبیر خواب سخن گفتن با طوطی ، کاری عجیب است

تعبیر خواب طوطی ماده دختری دوشیزه است

تعبیر خواب طوطی نر مردی پاکدل یا نوکری پارسا است

تعبیر خواب طوطی از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب طوطی فرد است وراج و پر حرف

تعبیر خواب طوطی هدیه گرفتن آمدن مهمان است پر حرف

تعبیر خواب طوطی هدیه دادن به شرط علاقه به طوطی، آزار رساندن به گیرنده است

تعبیر خواب طوطی هدیه دادن به شرط بی علاقگی به طوطی، محبت رساندن به گیرنده است

تعبیر خواب طوطی هدیه گرفتن دریافت سوغاتی است

تعبیر خواب طوطی به طور کلی بد نیست و هرچه زیباتر باشد بهتر است

تعبیر خواب طوطی از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب طوطی که تندتند حرف میزند کارهای بی ثمر و بیهوده است

تعبیر خواب طوطی در مکان های طبیعی نشان صلح در خانواده است

تعبیر خواب دختری که خواب طوطی ببیند این است که همسرش او را ستیزه جو می داند

تعبیر خواب تلاش برای آموزش حرف زدن به طوطی مشکل خصوصی است

تعبیر دیدن طوطی در خواب ، نشانة تنها ماندن در محیط اجتماعی است .

تعبیر خواب طوطی | طوطی در خواب دیدن | تعبیر خواب

64 comments

 1. خواب دیدم طوطی را که سبز و آبی بود

 2. طوطی در خواب های ما شخصی است وراج، پر حرف، مکرر گو و در عین حال بدیع و ظریف وسرگرم کننده چنین شخصی اگر دارای حسن نیت باشد می تواند انسان را خوش دل و شاد نگه دارد و اگرطینتی ناپاک داشته باشد فتنه انگیز و مزاحم وخطر آفرین می شود.

 3. معبران کهن نوشته اندطوطی غلام وفرزند غلام است و چنانچه ببینید که طوطی ازدست شما گریخت فرزند غلام شما می گریزد یا فرزند خودتان به سفر می رود.

 4. شورانگیز

  . اگر در خواب ببینید که طوطی خوش رنگ و سخن گوئی در قفس دارید یا مصاحبی سرگرم کننده می یابید یا خوتان در شرایطی قرار می گیرید که جرات ابراز عقیده پیدا نمی کنید و مجبور می شوید آن چه رئیس شما یا آمر و فرمانده شما می گوید تایید و تکرار کنید.

 5. شورانگیز

  اگر چه خلاف میل شما و مخالف عقل سلیم باشد.اگر در خواب ببینید که کسی طوطی برای شما هدیه آورد مهمانی برای شما می رسد که با توصیفی که در آغاز کردم هم می تواند عزیز و گرامی باشد و هم مزاحم و رنج افزا.

 6. اگر خودتان به کسی طوطی بدهید دو حال دارد. اگر آن طوطی را دوست داشته باشید به گیرنده طوطی آزار می رسانید و او را ملول می کنید و می رنجانید ولی اگر آن طوطی را دوست نداشته باشید به او محبت می کنید و خدمتی در حق او انجام می دهید.گرفتن طوطی به عنوان هدیه نشان دریافت سوغاتی راه دور است

 7. چنانچه ببینید کسی یک طوطی به شما هدیه داد سوغاتی دریافت می کنید که از دیار دور فرستاده شده و برای شما هم تعجب و حیرت می آوردو هم شادی

 8. روی هم رفته دیدن طوطی در خواب بد نیست و هر چه خوش نقش و نگار تر باشد بهتر است.

 9. محمدبن سیرین گوید: دیدن طوطی، دلیل فرزند و غلام بود. اگر بیند طوطی از دست او بپرید، دلیل که فرزندش سفر کند

 10. اگر بیند که طوطی با وی سخن گفت، دلیل که کاری کند که مردم را از آن عجب آید.

 11. طوطی ماده درخواب ، دلیل بر دختر دوشیزه کند و طوطی نر، دلیل بر مردی پاکدل یا غلامی پارسا باشد

 12. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن طوطی درخواب بر سه وجه باشد. اول: فرزند. دوم: دختری دوشیزه. سوم: شاگردی جلد.

 13. ديدن طوطي، دليل فرزند و غلام بود. اگر بيند طوطي از دست او بپريد، دليل كه فرزندش سفر كند. اگر بيند كه طوطي با وي سخن گفت، دليل كه كاري كند كه مردم را از آن عجب آيد. طوطي ماده درخواب، دليل بر دختر دوشيزه كند و طوطي نر، دليل بر مردي پاكدل يا غلامي پارسا باشد.

 14. طوطي در خواب هاي ما شخصي است وراج، پر حرف، مکرر گو و در عين حال بديع و ظريف وسرگرم کننده چنين شخصي اگر داراي حسن نيت باشد مي تواند انسان را خوش دل و شاد نگه دارد و اگرطينتي ناپاک داشته باشد فتنه انگيز و مزاحم وخطر آفرين مي شود. معبران کهن نوشته اندطوطي غلام وفرزند غلام است و چنانچه ببينيد که طوطي ازدست شما گريخت فرزند غلام شما مي گريزد يا فرزند خودتان به سفر مي رود. اگر در خواب ببينيد که طوطي خوش رنگ و سخن گوئي در قفس داريد يا مصاحبي سرگرم کننده مي يابيد يا خوتان در شرايطي قرار مي گيريد که جرات ابراز عقيده پيدا نمي کنيد و مجبور مي شويد آن چه رئيس شما يا آمر و فرمانده شما مي گويد تاييد و تکرار کنيد. اگر چه خلاف ميل شما و مخالف عقل سليم باشد.اگر در خواب ببينيد که کسي طوطي براي شما هديه آورد مهماني براي شما مي رسد که با توصيفي که در آغاز کردم هم مي تواند عزيز و گرامي باشد و هم مزاحم و رنج افزا. اگر خودتان به کسي طوطي بدهيد دو حال دارد. اگر آن طوطي را دوست داشته باشيد به گيرنده طوطي آزار مي رسانيد و او را ملول مي کنيد و مي رنجانيد ولي اگر آن طوطي را دوست نداشته باشيد به او محبت مي کنيد و خدمتي در حق او انجام مي دهيد.گرفتن طوطي به عنوان هديه نشان دريافت سوغاتي راه دور است. چنانچه ببينيد کسي يک طوطي به شما هديه داد سوغاتي دريافت مي کنيد که از ديار دور فرستاده شده و براي شما هم تعجب و حيرت مي آوردو هم شادي. روي هم رفته ديدن طوطي در خواب بد نيست و هر چه خوش نقش و نگار تر باشد بهتر است.

 15. خواب ببینی طوطی حرف می نه تعبیرش چیه

 16. ديدن فاخته وقمري وطوطي مرد شايسته بود

 17. اگر خواب ببينيد طوطي ها تندتند حرف مي زنند ، علامت آن است كه كارهايي بيهوده و بي ثمر خواهيد كرد. و دوستان به بد گويي كشيده خواهند شد .

 18. ديدن طوطي ها در مكانهاي طبيعي خود ، نشانة صلح ميان افراد خانواده و خاتمه دعواها و مشاجرات بين آنهاست .

 19. اگر دختري خواب ببيند طوطي دارد ، نشانة آن است كه نامزدش معتقد است او زني ستيزه جو است .

 20. اگر خواب ببينيد سعي مي كنيد به طوطي حرف زدن بياموزيد ، نشانة آن است كه در مسايل خصوصي خود دچار مشكلي خواهيد شد .

 21. ديدن طوطي در خواب ، نشانة تنها ماندن در محيط اجتماعي است .

 22. باسلام من دیشب خواب دیدم که بر سر قله ای وانگار در مکان مقدسی مانند مسجد دو تخم کوچک پرنده بود که یکی از انها شکست واز ان بچه طوطی خارج شد که به سر عت بزرگ میشد من ان را با خود به خانه بردم جنسیت طوطی ماده بود وگاهی اوقات مانند فرزندم با من حرف میزد وگاهی میخواست که از دستم فرار کند ولی پرواز بلد نبود

 23. خواب دیدم توی اتاقی که کلی پنجره داشت یه عقاب نشسته روی دیوار بالای پنجره و داشت به من نگاه میکرد اول ترسیدم ولی دیدم کاری باهام نداره یه کم منو نگاه کرد بعد رفت.بعد دیدم رفتم یه جای دیگه یه طوطی سبز خیلی خوشگل و بزرگ دیدم یه کم بعد دیدم یه طوطی خیلی خوشگل قرمز بزرگ بالای ساختمان 3-4 طبقه نشسته بود دمشو با ناز تکون داد دمش تقریبا اندازه ساختمون بود.

 24. با سلام من دیشب خواب دیدم یک طوطی پیدا کرده ام که چند کلمه ای حرف می زند و بسیار زیبا است و به نظر می رسید که قصد آزاد کردنش را هم ندارم

 25. سلام من خواب دیدم از یه طوطی مراقبت میکنم ودر واقع بزرگش میکنم بهش غذا میدم طوطی من حرف میزد من خیلی دوسش داشتم اما اون طوطی با من اصلا خوب نبود.

 26. سلام من خواب دیدم یک طوطی چسبید به یستم ودستمو خراشید.میشه لطفا تعبیر کنین

 27. اگر در خواب 5 جوجه ببینی که یکی از انها شروع به صحبت کند و کلام تورا تکرار کند .و5 گربه که یکی را دوست بداری وان در چاه بیفتد وناپدیدشود .چیست تعبیرش ؟با تشکر

 28. خواب دیدم که طوطی مرا بر دوش گرفته و به پرواز درآورد ولی من گریختم

 29. من تو خواب دیدم 3 تا طوطی زرد خوشگل اومده خونمون یکیش منو سوار خودش کرد و با هم پرواز کردیم

 30. من خواب دیدم یه طوطی رنگارنگ دارم

 31. سلام من خواب ديدم يه طوطي سبز روي شاخه درخت نشسته بود تو فضاي سبز نشسته بود

 32. خواب دیدم 3تا فنچ دستم که میگن طوطیه از دستم پریدن که یک گنجشک انها را مثل ملخ خورد…

 33. من خاب یه طوطی رنگارنگ و زیبا رو‌دیدم ک ماله منم نبود.میخاس از چشم‌یه عده دوربمونه اما انغد زیبابود بدتر دیده میشد.حرفم نمیزد..منم مسه اون تلاش میکردم قایم شم ک یه تخم عجیب پیداکردم.با یه جوجه کوچولو.جوجه هه ازترس بمن هم اعتماد نداشت.ولی من تلاش میکردم‌ کسی اینارونبینه.طوطی خوشگله همچنان سرگردان بود.

 34. دیدن طوطی در خواب به معنای شایعه است. ممکن است بدین معنی باشد که پیغامی دریافت خواهید کرد. شاید هم بدین معنا باشد که احتمالاً شما یا شخص دیگری مورد تقلید یا استهزا قرار خواهید گرفت. در ضمن گاهی اوقات نماد شخصی غیرعادی و نفرت انگیز در زندگی تان است.

 35. دیدن طوطی کوچک دم دراز در خواب به معنای فقدان ابتکار و عقاید بکر است. لازم است بی قید و بند تر باشید و از قریحة خود بیشتر بهره جویید. ممکن است به معنای وابستگی و ناپختگی نیز باشد.

 36. خواب من طوطی سخنگو و زیبای بود که می خواست پرواز کند

 37. اگر در خواب معشوقی ک شما را در بیداری تنها گذاشته را در کنار خود شاد ببینید و طوطی کاسکو سخن گوی نر هم پیدا کنید و کنار شما باشد تعبیر چیست؟

 38. اگر در خواب معشوقی ک شما را در بیداری تنها گذاشته را در کنار خود شاد ببینید و طوطی کاسکو سخن گوی نر هم پیدا کنید و کنار شما باشد تعبیر چیست؟

 39. اگ خواب ببینیم یه طوطی سبزو ابی پیدا کردیم که سعی میکنیم اونو توی قفس بزاریم تعبیرش چی میشه؟؟؟

 40. خواب دیدم وقتی خواب بودم یه پرنده سفید از پنجره وارد اتاق شد که به همسرم گفتم بیرونش کن تا با نوکش نزده تو چشممون، ولی همسرم که گرفتش دیدم یه طوطی هست، خوشم اومد و گفتم نذار بره همش میخواستم طوطی وادار به حرف زدن کنم که از دستم فرار کرد و رفت بیرون پنجره رو درخت نشست . خواستیم دون بپاشیم بیاد تواتاق که بیدار شدم

 41. طوطي در خواب هاي ما شخصي است وراج، پر حرف، مکرر گو و در عين حال بديع و ظريف وسرگرم کننده چنين شخصي اگر داراي حسن نيت باشد مي تواند انسان را خوش دل و شاد نگه دارد و اگر…

  طينتي ناپاک داشته باشد فتنه انگيز و مزاحم وخطر آفرين مي شود. معبران کهن نوشته اندطوطي غلام وفرزند غلام است و چنانچه ببينيد که طوطي ازدست شما گريخت فرزند غلام شما مي گريزد يا فرزند خودتان به سفر مي رود. اگر در خواب ببينيد که طوطي خوش رنگ و سخن گوئي در قفس داريد يا مصاحبي سرگرم کننده مي يابيد يا خوتان در شرايطي قرار مي گيريد که جرات ابراز عقيده پيدا نمي کنيد و مجبور مي شويد آن چه رئيس شما يا آمر و فرمانده شما مي گويد تاييد و تکرار کنيد. اگر چه خلاف ميل شما و مخالف عقل سليم باشد.اگر در خواب ببينيد که کسي طوطي براي شما هديه آورد مهماني براي شما مي رسد که با توصيفي که در آغاز کردم هم مي تواند عزيز و گرامي باشد و هم مزاحم و رنج افزا. اگر خودتان به کسي طوطي بدهيد دو حال دارد. اگر آن طوطي را دوست داشته باشيد به گيرنده طوطي آزار مي رسانيد و او را ملول مي کنيد و مي رنجانيد ولي اگر آن طوطي را دوست نداشته باشيد به او محبت مي کنيد و خدمتي در حق او انجام مي دهيد.گرفتن طوطي به عنوان هديه نشان دريافت سوغاتي راه دور است. چنانچه ببينيد کسي يک طوطي به شما هديه داد سوغاتي دريافت مي کنيد که از ديار دور فرستاده شده و براي شما هم تعجب و حيرت مي آوردو هم شادي. روي هم رفته ديدن طوطي در خواب بد نيست و هر چه خوش نقش و نگار تر باشد بهتر است.

 42. من خاب یه طوطی رنگارنگ و زیبا رو‌دیدم ک ماله منم نبود.میخاس از چشم‌یه عده دوربمونه اما انغد زیبابود بدتر دیده میشد.حرفم نمیزد..منم مسه اون تلاش میکردم قایم شم ک یه تخم عجیب پیداکردم.با یه جوجه کوچولو.جوجه هه ازترس بمن هم اعتماد نداشت.ولی من تلاش میکردم‌ کسی اینارونبینه.طوطی خوشگله همچنان سرگردان بود. 😡 دلم میخاد تعبیرشو بدونم 🙁

 43. سلام من دیشب خواب دیدم با خواهرام رفتیم ی جایی شبیه کنار زاینده رود بعد داشتیم به منظره نگاه میکردیم ی جایی بود که شبیه ی حوضچه پایین پای ما بود و خیلی قشنگ بود پرنده ها عادت داشتن توی این حوضچه سقوط آزاد برن و بعد از آب در بیان؛مردم ام واسه تماشا میومدن.بین این پرنده ها دو تا طوطی خوشگل بود که یکیشون سقوط آزاد رفت و کلی ذوق کردیم اون دومی تا خواست بره اشتباهی خورد به میله های دور حوضچه منم سریع دویدم تا کمکش کنم بلند بشه ی لحظه شبیه ی دختر بچه خجالتی شد من کتفشو گرفتم تا بلند بشه به محض اینکه بلند شد دوباره شبیه طوطی شد و رفت توی اون حوضچه!خواهش میکنم خواب منو تعبیر کنین

 44. شما در آینده نزدیک با شخصی پر حرف ملاقات خواهید کرد که او محتاج کمک کردن میباشد

 45. دیدم 3تا فنچ دستم که میگن طوطیه از دستم پرید افتاد زمین که یه گنجشک مثل ملخ خوردش…..

 46. خواب دیدم 3تا فنچ دستم که میگن طوطیه از دستم پریدن که یک گنجشک انها را مثل ملخ خورد…..

 47. من خواب دیدم یه طوطی رنگارنگ دارم

 48. با سلام .. من تو خواب دیدم 3 تا طوطی زرد خوشگل اومده خونمون یکیش منو سوار خودش کرد و با هم پرواز کردیم

 49. خواب دیدم که طوطی مرا بر دوش گرفته و به پرواز درآورد ولی من گریختم

 50. سلام من خواب دیدم یک طوطی چسبید به یستم ودستمو خراشید.میشه لطفا تعبیر کنین

 51. خواب دیدم طوطی زخمی شده

 52. خواب دیدم یهو طوطی سفید دارم که نوکش کنده شده و مرده

 53. آگه می شه تعبیر خوابم را پیدا کنید

 54. سلام خواب دیدم سه طوطی یکی سبز و یکی گردنش رنگی و زیبا و یکی قهوه ای و هر سه زرنگ قصد فرار هم نداشتن اما من در خواب اول خواستم آنها را در قفس بندازم اما دیدم اونها حتی نزدیک تر میشدن و خواستن موقع غذا خوردن هم با ما باشن

 55. تعبیر خواب طوطی بشینه روی شانه و تخمه بخوره چیست.

 56. سلام من خواب دیدم طوطی سفیدی روی دیوار حیاط ما نشست نامه ای در منقارش داشت من از پنجره اتاقم نگاه میکردم اونم منو دید نامه را انداخت حیاط رفت لطفا بگیرید تعبیرش چی هست ممنون

 57. سلام من خواب دیدم طوطی سفیدی روی دیوار حیاط ما نشست نامه ای در منقارش داشت من از پنجره اتاقم نگاه میکردم اونم منو دید نامه را انداخت حیاط رفت لطفا بگیرید تعبیرش چی هست ممنون

 58. خواب دیدم رفتیم طبیعت دوتا بچه طوطی سبز گرفتم ک هنوز حرف نمی‌زنند اوردمشون قایم کردم ک کسی نبینه

 59. سلام
  چند روز پیش خواب دیدم که کاسکوم داره رو فرش راه میره ولی یهو ندیدمش و همون لحظه مادرم اومد بهم خبر داد که مرده همونطور ک خواب بودم گریه کردم و همش به مادرم میگفتم ک تقصیر تو بوده که اون مرده
  لطفا تعبیرش رو بگید
  ممنون

 60. سلام, من خواب دیدم یه حدود ۸ تایی طوطی تو قفس داریم, یه عالمه هم بچه طوطی رنگارنگ تو جعبه داشتیم, اصلا حرف هم نمیزدن, تعبیرش چیه, طوطی ها توی ساختمان کاری بابام بود

 61. سلام من تعبیر خواب طوطی سبز وخاکستری چیست؟

 62. 🚫🚫🚫🚫🚫AmirAli🚫🚫🚫🚫🚫

  سلام.من از بیرون یه بار عروس هلندی و یه بار شاه طوطی که آزاد بودن اومده بودن تو حیاطمون رو گرفتم……هر روز دارم ⛔⛔⛔⛔⛔خواب میبینم که طوطی های خیلی خوشگل و کمیاب که دوباره سر راهم هستن رو میگیرم……..آیا به خاطر این تجربه خودمه یا تعبیری داره؟؟؟؟دیشب هم خواب دیدم دوباره همشون رو گرفتم کردم تو قفس بعد یه نفر باز میکنه در میرن و فقط عروس خودم که دستیه به من خیلی عادت داره و هرجا میرم پرواز میکنه میاد رو شونم میشینه برگشت دوباره…..ممنون میشم جواب بدین⛔⛔⛔⛔⛔

 63. سلام من خواب دیدم که در یک اتاق هستم و تقریبا شاید ده ها طوطی مثل نقش و نگار توی سقف خونه گرد هم جمع شدند میخواهم از شون عکس بگیرم چون خیلی خوشگل بودند هرنگی را متونستم توشون پیا کنم اما همینکه میخواستم عکس بگیرم سرم حمله میکنن و با منقار شون یا همون نول شون به دستام زخم میزنن طوری که خون جاری میشه بعد ش با کمک دوتا خواهرام همه شون رو تو قفس میندازیم

 64. سلام خواب دیدم دوتا جوجه طوطی سفید دارم یکی از جوجه ها رو شونه ام نشسته بود و با من صحبت میکرداما متوجه نمیشدم ک چی میگن اما اون یکی تو قابلمه پخته شده بود اما زنده بود!!!و با من صحبت میکرد تعبیرش رو میشه لطف کنید ممنونم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.