تعبیر خواب پرواز کردن | 61 تعبیر دیدن پرواز در خواب

تعبیر خواب پرواز

تعبیر خواب پرواز , تعبیر خواب پرواز کردن , تعبیر خواب پرواز با هواپیما , تعبیر خواب پرواز در خواب

خواب پرواز کردن یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم پرواز کردن در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب پرواز کردن می گردید می توانید در این مطلب از سایت جسارت براحتی تعبیرخواب پرواز کردن را مطالعه نمایید و متوجه شوید پرواز کردن چه تعبیری دارد

تعبیر خواب پرواز کردن از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب پرواز کردن پنج چیز است

سفر – حج – بزرگی – تغییر حال – مرگ و بیماری

تعبیر خواب پرواز کردن از دید حضرت دانیال ع

پریدن مانند پرندگان ، به سفر رفتن و به اندازه ارتفاع پرواز ، شرف و یزرگب یافتن است

تعبیر خواب راست به آسمان رفتن ، ضرر است

تعبیر خواب بالا رفتن در آسمان و به زمین نیامدن ، رحلت است

محمد بن سیرین

تعبیر خواب از جانب قبله پریدن و برگشتن ، سفر با منفعت رفتن است

بدون پر پرواز کردن در خواب ، تغییر حال است

تعبیر خواب از بامی به بام دیگر رفتن ، طلاق دادن زن است

https://img.bisms.ir//2016/09/sleep-bird

ابراهیم کرمانی

پرواز کردن در آسمان ، حج رفتن است

پرواز از خانه خود به جای مجهول، نزدیکی مرگ است

پر داشتن (غیر از پر پرندگان) ، بیمار و هلاک شدن است

منوچهر مطیعی

پرواز به آسمان خوب است مگر اینکه خیلی بالا بروید که دیگر زیر پای خود را نبینید

پرواز کردن بیشتر یا سفر است یا زن گرفتن

پرواز کردن و آرام جای دیگر فرود امدن ، تحول خوب است

پرواز در شب تحولی همراه با غم و اندوه است

هنگام پرواز زمین افتادن ، طلاق دادن زن است

لیلا برایت

تعبیر خواب بال و پر داشتن و پرواز کردن ، گرفتاری و دردسر است

پرواز کردن با هواپیما ، یاس و ناامیدی است

پرواز کردن با بالن ، رسیدن به اهداف است

سقوط کردن حین پرواز ، روزهای سختی خواهید داشت

تعبیر خواب پرواز در شب

منوچهر مطیعی می گوید که پروزا کردن در شب تح.ل و اتفاقی است که با غم همراه است و یا سفری است که رنج فراوان دارد و شما را خسته می کند و سودش به ضررش نمی ارزد

تعبیر خواب پرواز , تعبیر خواب پرواز کردن , تعبیر خواب پرواز با هواپیما , تعبیر خواب پرواز در خواب

لوک اویتنهاو

پرواز کردن ، در آسمان ها ، تجربیاتی شیرین است

داشتن بال پرواز در خواب ، خوشبختی است

آنلی بیتون

پرواز کردن در اوج آسمان ، بدبختی در ازدواج است

پرواز کردن نزدیک زمین ، رهایی از بیماری و پریشانی است

پرواز بالای تالاب گل آلود ، مراقب دام دشمنان بودن است

پرواز بالای خرابه ، بدبختی در زندگی است

پرواز بالای درختان و جناگل ، خوشبختی است

حین پرواز به خورشید نگاه کردن ، توفیق در کارهاست

پرواز کنار ماه و سایر سیارات ، قحطی و جنگ است

پرواز کردن با بال های سیاه ، نا امیدی است

پرواز کردن با بال های سفید بالای درختان ، پیشرفت در کارهاست

پرواز کردن دختری از شهری به شهر دیگر ، خواستگاران دروغی داشتن است

پرواز کردن دختری که به او تیراندازی می کنند ، تلاش دشمنان برای ضربه به اوست

ممکن است که خواب شما به گونه ای باشد که نتوانسته باشید تعبیرش را در این مطلب پیدا کنید ، توصیه ما به شما این است که تعبیر خواب هواپیما و تعبیر خواب پرنده را نیز مطالعه نمایید.با کلیک روی لینک آبی به صفحه مورد نظر منتقل می شوید.

https://img.bisms.ir/2016/09/plane

خواب های متداول شما و تعابیر ما

سلام من ۲ سال هست که هر چند ماه یک بار خواب میبینم پرواز کردن میبینم و تو خواب میترسم که به زمین میافتم و هی تلاش میکنم که نیفتم همیشه همشه هم با دستام پرواز میکنم نه بالی دارم نه چیزی یه مسیر چند متریو پرواز میکنم بعد از خواب میپرم یه دبارم خوام دیدم دارم میافتم از خواب پریدم یه بارم خواب دیدم که دارم پرواز میکنم و میخوام به بالای یه دیوار یه دیوار برم که نیفتم ولی اومدم روی زمین.

سلام و عرض ادب خدمت شما دوست عزیز ، خواب شما یک خواب معمول است تعبیر این خواب یک سفر بزرگ است مانند سفر حج یا یک تغییر بزرگ در زندگی تان که انگار از این تغییر می ترسید ولی در نهایت این تغییر در زندگی شما انجام خواهد شد.

97 comments

 1. پرواز در خواب نیکو است مگر این که مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید که دیگر زیر پای خود را نبینید.

 2. این را معبران بد دانسته اند و معتقدند که حیات بیننده خواب را خطری حتمی تهدید می کند. پریدن بیشتر سفرکردن تعبیر شده یا زن گرفتن

 3. اما اگر دیدید که پرواز می کنید و از جایی برمی خیزید و به آرامی جای دیگر فرود می آیید تحول و دگر گونی در زندگی شما به وجود می آید که دل خواه است.

 4. اگر جای سبز و خرمی فرو آمدید از این تحول و دگر گونی سود می برید.

 5. پرواز در شب تحولی است آمیخته به اندوه و غم یا سفری است که خستگی و رنج دارد و و سود ندارد. گاه در خواب می بینید که پرواز می کنید اما می خواهید خود را به لبه دیوار یا بالای برج و یا نقطه دیگری برسانید و هر چه تلاش می کنید نمی توانید.

 6. این نشانه آن است که در تحولات آینده زندگی برای رسیدن به هدف های تعیین شده دچار مشکل و سختی می شوید و یا اصلا نمی رسید.

 7. مجلسی نوشته اگر کسی ببیند که حین پرواز به زمین می افتد زن خود را طلاق می دهد و زنی دیگر می گیرد اما سقوط در خواب نمایانگر سقوط حرفه ای و شغلی است و گویای این واقعیت که برای ایجاد تحول با ناکامی رو به رو می شوبد.

 8. مجموعا دیدن پرواز در خواب بد نیست و بهبود امور را نوید می دهد.

 9. حضرت دانیال گوید: اگر بیند چون مرغ از جائی به جائی می پرید، دلیل که به سفر رود و به قدر بلندی و پریدن وی از زمین بلندی و شرف یابد

 10. . اگر بیند راست به آسمان می رفت، دلیل که او مضرت رسد. اگر بیند چندان پرواز کرد در هوا که به آسمان رسید و در آسمان ناپدید شد و زمین نیامد، دلیل که زود از دنیا رحلت کند

 11. محمدنوید

  محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند از جانب قبله بپرید و باز به جای خویش آمد، دلیل که از سفر زود بازآید، بامنفعت بسیار، خاصه چون بیند که پرها دارد.

 12. اگر بیند بی پر همی پرید،دلیل که ازحال خود بگردد.

 13. اگر بیند از … 
  بام خویش به بامی دیگر می پرید، دلیل که زن طلاق دهد و زنی دیگر خواهد یا کنیزکی خرد

 14. ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید به آسمان بپرید، دلیل که حج کند.

 15. اگر دید از سرای خود به سرای مجهول بپرید، دلیل که اجل او نزدیک باشد و باید از گناه توبه کند.

 16. اگر بیند پرها داشت، لیکن به خلاف پر مرغان، دلیل که بیمار شود و به نزدیک هلاک رسد و عاقبت شفا یابد.

 17. امیرحسین

  اگر دید از جائی به جائی پرواز نمود، دلیل که سفر نماید.

 18. حضرت امام جعفر صادق فرماید: پریدن در خواب بر پنج وجه است. اول: سفر. دوم: حج. سوم: بزرگی. چهارم: تغییر حال. پنجم: بیماری و مرگ

 19. اگر كسي بيند از جانب قبله بپريد و باز به جاي خويش آمد، دليل كه از سفر زود بازآيد، بامنفعت بسيار، خاصه چون بيند كه پرها دارد. اگر بيند بي پر همي پريد،دليل كه ازحال خود بگردد. اگر بيند از بام خويش به بامي ديگر مي پريد، دليل كه زن طلاق دهد و زني ديگر خواهد يا كنيزكي خرد.

 20. اگر بيند چون مرغ از جائي به جائي مي پريد، دليل كه به سفر رود و به قدر بلندي و پريدن وي از زمين بلندي و شرف يابد. اگر بيند راست به آسمان مي رفت، دليل كه او مضرت رسد. اگر بيند چندان پرواز كرد در هوا كه به آسمان رسيد و در آسمان ناپديد شد و زمين نيامد، دليل كه زود از دنيا رحلت كند.

 21. اگر ديد به آسمان بپريد، دليل كه حج كند. اگر ديد از سراي خود به سراي مجهول بپريد، دليل كه اجل او نزديك باشد و بايد از گناه توبه كند. اگر بيند پرها داشت، ليكن به خلاف پر مرغان، دليل كه بيمار شود و به نزديك هلاك رسد و عاقبت شفا يابد. اگر ديد از جائي به جائي پرواز نمود، دليل كه سفر نمايد.

 22. اگر ديد به آسمان بپريد، دليل كه حج كند. اگر ديد از سراي خود به سراي مجهول بپريد، دليل كه اجل او نزديك باشد و بايد از گناه توبه كند. اگر بيند پرها داشت، ليكن به خلاف پر مرغان، دليل كه بيمار شود و به نزديك هلاك رسد و عاقبت شفا يابد. اگر ديد از جائي به جائي پرواز نمود، دليل كه سفر نمايد.

 23. پريدن بيشتر سفرکردن تعبير شده يا زن گرفتن. اما اگر ديديد که پرواز مي کنيد و از جايي برمي خيزيد و به آرامي جاي ديگر فرود مي آييد تحول و دگر گوني در زندگي شما به وجود مي آيد که دل خواه است. اگر جاي سبز و خرمي فرو آمديد از اين تحول و دگر گوني سود مي بريد

 24. پرواز در شب تحولي است آميخته به اندوه و غم يا سفري است که خستگي و رنج دارد و و سود ندارد. گاه در خواب مي بينيد که پرواز مي کنيد اما مي خواهيد خود را به لبه ديوار يا بالاي برج و يا نقطه ديگري برسانيد و هر چه تلاش مي کنيد نمي توانيد

 25. اين نشانه آن است که در تحولات آينده زندگي براي رسيدن به هدف هاي تعيين شده دچار مشکل و سختي مي شويد و يا اصلا نمي رسيد

 26. مجلسي نوشته اگر کسي ببيند که حين پرواز به زمين مي افتد زن خود را طلاق مي دهد و زني ديگر مي گيرد اما سقوط در خواب نمايانگر سقوط حرفه اي و شغلي است و گوياي اين واقعيت که براي ايجاد تحول با ناکامي رو به رو مي شوبد. مجموعا ديدن پرواز در خواب بد نيست و بهبود امور را نويد مي دهد.

 27. پرواز در خواب نیکو است مگر این که مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید که دیگر زیر پای خود را نبینید. این را معبران بد دانسته اند و معتقدند که حیات بیننده خواب را خطری حتمی تهدید می کند. پریدن بیشتر سفرکردن تعبیر شده یا زن گرفتن. اما اگر دیدید که پرواز می کنید و از جایی برمی خیزید و به آرامی جای دیگر فرود می آیید تحول و دگر گونی در زندگی شما به وجود می آید که دل خواه است. اگر جای سبز و خرمی فرو آمدید از این تحول و دگر گونی سود می برید. پرواز در شب تحولی است آمیخته به اندوه و غم یا سفری است که خستگی و رنج دارد و و سود ندارد. گاه در خواب می بینید که پرواز می کنید اما می خواهید خود را به لبه دیوار یا بالای برج و یا نقطه دیگری برسانید و هر چه تلاش می کنید نمی توانید. این نشانه آن است که در تحولات آینده زندگی برای رسیدن به هدف های تعیین شده دچار مشکل و سختی می شوید و یا اصلا نمی رسید. مجلسی نوشته اگر کسی ببیند که حین پرواز به زمین می افتد زن خود را طلاق می دهد و زنی دیگر می گیرد اما سقوط در خواب نمایانگر سقوط حرفه ای و شغلی است و گویای این واقعیت که برای ایجاد تحول با ناکامی رو به رو می شوبد. مجموعا دیدن پرواز در خواب بد نیست و بهبود امور را نوید می دهد.

 28. لوک اویتنهاو می گوید :

  پرواز کردن : در آسمان ها : تجربیاتی شیرین

  داشتن بال : خوشبختی

 29. اگر در خواب ببینید که بال و پر دارید و پرواز مى‏کنید، بیانگر گرفتارى و دردسر است. پرواز با هواپیما در خواب، نشانه‏ى ناامیدى و یأس است. پرواز با بالن در خواب، نشانه‏ى آن است که به یکى از اهدافتان مى‏رسید. اگر در خواب ببینید که هنگام پرواز سقوط مى‏کنید، یعنى روزهاى سختى پیش رو دارید.

 30. اگر خواب ببینید در اوج آسمان پرواز می کنید . نشانة آن است که در امر ازدواج با بدبختهایی روبرو می شوید .

 31. اگر خواب ببینید نزدیک به زمین پرواز می کنید ، نشانة آن است که از بیماری و پریشانی نجات خواهید یافت

 32. اگر خواب ببینید بر فراز آبی گل آلود پرواز می کنید ، علامت آن است که دشمنان به دنبال فرصتی مناسبند تا شما را بدام بیندازند ، باید مراقب اطراف خود باشید .

 33. اگر خواب ببینید بر فراز مکانهایی مخروبه پرواز می کنید ، علامت آن است که در محیطهای مأیوس کننده با بدبختی زندگی خواهید کرد .

 34. اگر خواب ببینید در حین پرواز درختان و گیاهان سبز را تماشا می کنید ، علامت آن است که بعد از تحمل ناراحتی و سختی در مدتی کوتاه ، خوشبختی شما را در آغوش می گیرد .

 35. اگر خواب ببینید در حین پرواز به خورشید نگاه می کنید ، علامت آن است که بیهوده نگران هستید ، زیرا در کارها به توفیق می رسید .

 36. اگر خواب ببینید از کنار ماه و سیارات دیگر پرواز می کنید ، دلالت بر قحطی و جنگ دارد

 37. اگر خواب ببینید با بالهایی سیاه پرواز می کنید ، نشانة نومیدی است

 38. اگر در حین پرواز سقوط کنید ، علامت آن است که در زندگی فردی منحط و پست می شوید

 39. اگر در حین پرواز از خواب بیدار شوید ، علامت آن است که دیگر بار مقام و منزلت خود را بدست می آورید

 40. اگر مردی خواب ببیند با بالهای سفید بر فراز شاخ و برگ سبز درختان پرواز می کند ، نشانة آن است که در کارها پیشرفت می کند و به آرزوهای خود دست می یابد و همچنین در امر ازدواج سعادتمند و خوشبخت خواهد شد . اگر شاخ و برگ درختان خشکیده باشد ، علامت آن است که برای رسیدن به آرزوهای خود باید مبارزه کند . در کارها پیشرفتی ناچیز خواهد کرد .

 41. اگر دختری خواب ببیند از شهری به شهر دیگر پرواز می کند ، و سرانجام بر نوک کلیسایی فرود می آید ، نشانة آن است که خواستاران دروغی بسیار خواهد داشت که با آنها مخالفت می کند . شاید مدتی بیمار شود

 42. اگر دختری خواب ببیند در حینی که پرواز می کند به او تیراندازی می شود ، نشانة آن است که دشمنان می کوشند که مانع پیشرفت او برای رسیدن به درجات بالاتر بشوند .

 43. آنلي بيتون مى‏گويد:
  1ـ اگر خواب ببينيد در اوج آسمان پرواز مي كنيد . نشانة آن است كه در امر ازدواج با بدبختهايي روبرو مي شويد .
  2ـ اگر خواب ببينيد نزديك به زمين پرواز مي كنيد ، نشانة آن است كه از بيماري و پريشاني نجات خواهيد يافت .
  3ـ اگر خواب ببينيد بر فراز آبي گل آلود پرواز مي كنيد ، علامت آن است كه دشمنان به دنبال فرصتي مناسبند تا شما را بدام بيندازند ، بايد مراقب اطراف خود باشيد .
  4ـ اگر خواب ببينيد بر فراز مكانهايي مخروبه پرواز مي كنيد ، علامت آن است كه در محيطهاي مأيوس كننده با بدبختي زندگي خواهيد كرد .
  5ـ اگر خواب ببينيد در حين پرواز درختان و گياهان سبز را تماشا مي كنيد ، علامت آن است كه بعد از تحمل ناراحتي و سختي در مدتي كوتاه ، خوشبختي شما را در آغوش مي گيرد .
  6ـ اگر خواب ببينيد در حين پرواز به خورشيد نگاه مي كنيد ، علامت آن است كه بيهوده نگران هستيد ، زيرا در كارها به توفيق مي رسيد .
  7ـ اگر خواب ببينيد از كنار ماه و سيارات ديگر پرواز مي كنيد ، دلالت بر قحطي و جنگ دارد .
  8ـ اگر خواب ببينيد با بالهايي سياه پرواز مي كنيد ، نشانة نوميدي است . اگر در حين پرواز سقوط كنيد ، علامت آن است كه در زندگي فردي منحط و پست مي شويد . اگر در حين پرواز از خواب بيدار شويد ، علامت آن است كه ديگر بار مقام و منزلت خود را بدست مي آوريد .
  9ـ اگر مردي خواب ببيند با بالهاي سفيد بر فراز شاخ و برگ سبز درختان پرواز مي كند ، نشانة آن است كه در كارها پيشرفت مي كند و به آرزوهاي خود دست مي يابد و همچنين در امر ازدواج سعادتمند و خوشبخت خواهد شد . اگر شاخ و برگ درختان خشكيده باشد ، علامت آن است كه براي رسيدن به آرزوهاي خود بايد مبارزه كند . در كارها پيشرفتي ناچيز خواهد كرد .
  10ـ اگر دختري خواب ببيند از شهري به شهر ديگر پرواز مي كند ، و سرانجام بر نوك كليسايي فرود مي آيد ، نشانة آن است كه خواستاران دروغي بسيار خواهد داشت كه با آنها مخالفت مي كند . شايد مدتي بيمار شود .
  11ـ اگر دختري خواب ببيند در حيني كه پرواز مي كند به او تيراندازي مي شود ، نشانة آن است كه دشمنان مي كوشند كه مانع پيشرفت او براي رسيدن به درجات بالاتر بشوند

 44. کسانی که پرواز در خواب را تجربه کرده اند معمولا در این مورد هم عقیده اند که در این خواب خبری از ترس و اضطراب نیست، بلکه همیشه این احساس شادی و آزادی است که تجربه می شود. معنای پرواز کردن در خواب در همین احساس رهایی و خوشی نهفته است.

 45. در حالت کلی دیدن خواب پرواز به معنای نوعی رهایی از فشار یا تنش روانی و عاطفی در بخشی از زندگی است. مثلا چیزی که در محیط استرس زای کاری شما را آزار می دهد، یا تنش در یک رابطه، یا مشکلات در منزل، و غیره. پرواز کردن در خواب نشان می دهد شما از بخشی از تنش های زندگی خود رها شده اید و برخی از مشکلات خود را پشت سر نهاده اید.

 46. پس دیدن خواب پرواز نیکو است چرا که نشان می دهد روزهای سخت گذشته اند، شما شروع به حل مشکلات خود کرده اید، تغییرات مثبتی در بخشی از زندگیتان رخ داده است، و شما احساس خوب و مثبتی دارید. پس هرگاه خواب پرواز دیدید می توانید مطمئن باشید که قرار است در زندگی واقعی باری از روی دوشتان برداشته شود و شما دوباره اوج خواهید گرفت.

 47. یک تعبیر دیگر پرواز کردن در خواب این است که در این خواب ها، روح شما بدنتان را وقتی خواب هستید ترک کرده است.

 48. تعبیر خواب پرواز در خواب نیکو است مگر این که در پرواز به آسمان مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید که دیگر زیر پای خود را نبینید. این را معبران در تعبیر خواب بد دانسته اند و معتقدند که حیات بیننده خواب را خطری حتمی تهدید می کند. پریدن در خواب بیشتر سفرکردن تعبیر شده یا زن گرفتن. اما اگر در خواب دیدید که پرواز می کنید و از جایی برمی خیزید و به آرامی جای دیگر فرود می آیید تحول و دگر گونی در زندگی شما به وجود می آید که دل خواه است. اگر جای سبز و خرمی فرو آمدید تعبیرش این هست که …..از این تحول و دگر گونی سود می برید. پرواز در شب تحولی است آمیخته به اندوه و غم یا سفری است که خستگی و رنج دارد و و سود ندارد. گاه در خواب می بینید که پرواز می کنید اما می خواهید خود را به لبه دیوار یا بالای برج و یا نقطه دیگری برسانید و هر چه تلاش می کنید نمی توانید. این تعبیرش آن است که در تحولات آینده زندگی برای رسیدن به هدف های تعیین شده دچار مشکل و سختی می شوید و یا اصلا نمی رسید. مجلسی نوشته اگر کسی ببیند که حین پرواز به زمین می افتد زن خود را طلاق می دهد و زنی دیگر می گیرد اما سقوط در خواب نمایانگر سقوط حرفه ای و شغلی است و گویای این واقعیت که برای ایجاد تحول با ناکامی رو به رو می شوبد. مجموعا دیدن پرواز در خواب بد نیست و بهبود امور را نوید می دهد.

 49. خواب دیدم با یه ماشین پرنده ی جدید با کمک یکی از دوستام دارم پرواز میکنم بعد از چند دقیقه به سلامت فرود آمدیم و من خیلی خوشحال بودم .

 50. خواب جالبی بود. من و پدرم دوتایی سوار یک کاغذ سفید مسطح شدیم که مثل قالیچه سلیمان بود و با سرعت از روی شهرا رد می شدیم. یادم میاد که تو خواب با پدرم احساس خوبی داشتم و دوتایی لبخند می زدیم.

 51. من زياد خواب نميبينم ولى چند سال كه تو خوابهام هميشه مبينم پرواز ميكنم يه مسيرى رو راه ميرم و بعد با ارتفاع كم پرواز ميكنم بقيه راه رو و اين كار خيلى هم برام اسونه كه راحت پاهامو از زمين بردارم و پرواز كنم و دوباره بايستم روى زمين

 52. سلام خواب دیدم ک روی یک کوه با خونواده م نشسته بودم ک یک های کوپتر ب من نزدیک شد و با من حرف می زد و دنبالم می اومد، سعی می کردم ازش فرار کنم تا اینکه مامانم اومد جلوش وایسادم!!!لطفا در تعبیرش راهنماییم کنید!

 53. سلام
  راستش منم همینطورم، هفته ای چند شب خواب میبینم که بر جاذبه غلبه کردم و از زمین بلند میشم و پرواز میکنم و بعد از بیدار شدن برام لذت بخشه… منم مثل شما زندگیم بالا و پایینی زیادی داشت… اگر کسی علتو میدونه ممنون میشم پاسخ بده… با تشکر

 54. اگه ببینی که پرواز کردنت مثل پریدن از جای به جای دیگه باشه (مثل مرغ) به سفر رفتن است با سود ومنفعت
  امام صادق گوید : پریدن در خواب 5 وجه دارد اول سفر دوم حج سوم بزرگی چهارم تغییر حال پنجم بیماری
  اگر ببیند که که به اسمان رفت و برنگشت دلیل بر مرگ است .
  اگر به اسمان رفت و برگشت بزرگی و سود باشد .

 55. من خواب دیدم که دارم پرواز می کنم.تعبیرش چیه؟

 56. ان شاالله به اوج میرسید

 57. خوابتون رو دقیق برام تو پیغام بنویسین ، تعبیرشو براتون بفرستم

 58. سلام گرامی
  انشالله به درجات عالیه خواهی رسید

 59. آیندت روشنه

 60. سُلام به همگی، تعبیر این خواب چیست؟ دیدم در حالی که دارم رانندگی میکنم هواپیمایی از فاصله نزدیک رد شد منتهی بدون یکی از بالها به سمت شهر میرفت اما تغییر مسیر داد و در سمت بیابانی به زمین سقوط کرد .

 61. سلام.من خیلی زیااد خاب پرواز میبینم ووقتی بیدار میشم از اینکه این خابو دیدم لذت میبرم زندگی من بالا وپایینهای زیادی داره اما شاید حداقل 2بار درماه خاب میبینم که با پرواز کردن سرکارمیرم با پرواز کردن خرید میرم و…چرااااااا؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟

 62. سلام خواب دیدم ک روی یک کوه با خونواده م نشسته بودم ک یک های کوپتر ب من نزدیک شد و با من حرف می زد و دنبالم می اومد، سعی می کردم ازش فرار کنم تا اینکه مامانم اومد جلوش وایسادم!!!لطفا در تعبیرش راهنماییم کنید!

 63. سلام من برای اولین بار خواب دیدم که دربالای ساختمانها پرواز میکنم ومذام از جایی به جای دیگر میروم بدون اینکه به مانعی برخورد کنم وبدون ترس واضطراب . ویادمه به زمین برگشتم اما پاهام به روی زمین نمیومد .واحساس شادی داشتم.

 64. من زياد خواب نميبينم ولى چند سال كه تو خوابهام هميشه مبينم پرواز ميكنم يه مسيرى رو راه ميرم و بعد با ارتفاع كم پرواز ميكنم بقيه راه رو و اين كار خيلى هم برام اسونه كه راحت پاهامو از زمين بردارم و پرواز كنم و دوباره بايستم روى زمين

 65. من خواب دیدم دارم در محوته ای پرواز میکنم 🙄

 66. اخی بمیرم واست منم خواب دیدم
  فوقش میمیریم
  ترسی نیست

 67. تورو خدا این خواب رو اگه بلدید برام تعبیر کنید خیلی نگرانم خواب دیدم تو اسمون هین جور دارم پرواز میکنم و هیچ مقصدی هم ندارمتعبیرش چیه میترسم تعبیرش مرگ باشه از غصه مردم کسی نیست این خوابمو تعبیر کنه اخه من تازه 14 سالمه

 68. خواب دیدم با یه ماشین پرنده ی جدید با کمک یکی از دوستام دارم پرواز میکنم بعد از چند دقیقه به سلامت فرود آمدیم و من خیلی خوشحال بودم ….

  • روحالله

   خواب دیدم با یک پرنده جدیدی به اسمانها میرویم همراه خانواده وبلد از لحظاتی به زمین باز میگردم چیست

 69. اگر دختري خواب ببيند در حيني كه پرواز مي كند به او تيراندازي مي شود ، نشانة آن است كه دشمنان مي كوشند كه مانع پيشرفت او براي رسيدن به درجات بالاتر بشوند .

 70. اگر دختري خواب ببيند از شهري به شهر ديگر پرواز مي كند ، و سرانجام بر نوك كليسايي فرود مي آيد ، نشانة آن است كه خواستاران دروغي بسيار خواهد داشت كه با آنها مخالفت مي كند . شايد مدتي بيمار شود .

 71. اگر مردي خواب ببيند با بالهاي سفيد بر فراز شاخ و برگ سبز درختان پرواز مي كند ، نشانة آن است كه در كارها پيشرفت مي كند و به آرزوهاي خود دست مي يابد و همچنين در امر ازدواج سعادتمند و خوشبخت خواهد شد . اگر شاخ و برگ درختان خشكيده باشد ، علامت آن است كه براي رسيدن به آرزوهاي خود بايد مبارزه كند . در كارها پيشرفتي ناچيز خواهد كرد .

 72. اگر خواب ببينيد با بالهايي سياه پرواز مي كنيد ، نشانة نوميدي است . اگر در حين پرواز سقوط كنيد ، علامت آن است كه در زندگي فردي منحط و پست مي شويد . اگر در حين پرواز از خواب بيدار شويد ، علامت آن است كه ديگر بار مقام و منزلت خود را بدست مي آوريد .

 73. اگر خواب ببينيد از كنار ماه و سيارات ديگر پرواز مي كنيد ، دلالت بر قحطي و جنگ دارد .

 74. اگر خواب ببينيد در حين پرواز به خورشيد نگاه مي كنيد ، علامت آن است كه بيهوده نگران هستيد ، زيرا در كارها به توفيق مي رسيد .

 75. اگر خواب ببينيد در حين پرواز درختان و گياهان سبز را تماشا مي كنيد ، علامت آن است كه بعد از تحمل ناراحتي و سختي در مدتي كوتاه ، خوشبختي شما را در آغوش مي گيرد .

 76. اگر خواب ببينيد بر فراز مكانهايي مخروبه پرواز مي كنيد ، علامت آن است كه در محيطهاي مأيوس كننده با بدبختي زندگي خواهيد كرد .

 77. اگر خواب ببينيد بر فراز آبي گل آلود پرواز مي كنيد ، علامت آن است كه دشمنان به دنبال فرصتي مناسبند تا شما را بدام بيندازند ، بايد مراقب اطراف خود باشيد .

 78. اگر خواب ببينيد نزديك به زمين پرواز مي كنيد ، نشانة آن است كه از بيماري و پريشاني نجات خواهيد يافت .

 79. اگر خواب ببينيد در اوج آسمان پرواز مي كنيد . نشانة آن است كه در امر ازدواج با بدبختهايي روبرو مي شويد .

 80. خواب دیدم با شخصی دیگر ÷رواز میکنم یعنی داشتم ÷پرواز کردن را به او می آموختم ارتفاعمان کم شد اورا بر زمین گذاشتم اوج گرفتم از جنگل و رودخانه ای گذشتم بر بلندای کوهی فرو آمدم کودکان آشنا شادی کردند ک جانوری سوسمار مانند از رودخانه بیرون آمد اورا کشتم . تعبیرش چیست

 81. ببخشید من خواب دیدم بدون بال دارم روی یه دریا یا اقیانوس پرواز میکنم خیلی هم خوشحال بودم ک کسیو با خودم میبردم یه دختر بود میشه تعبیرشو بگید؟

 82. من خواب دیدم كه سوار هلی كوبترشدم

 83. سلام من خواب دیدم با عشقم سوار ماشین بودیم اما روی پل از مسیر خارج شدیم.. اما سقوط نکردیم!بلکه پرواز کردیم تا انتهای پل و روی آسفات فرود اومدیم و عشقم گفت دیدی گفتم سالم میرسیم! در حالی ک یک ماشین دیگه ک اونم مثل ما منحرف شده بود درجا سقوط کرد توی آب!آب زلالی هم بود! تعبیرش چبه؟؟ لفا یکی بهم بگه:( من عشقم چند روزه قهریم و حرف نمیزنیم:(((

 84. سلام شوهر من خواب دیده که بسوی آسمان پرواز میکرده وحین پرواز به زمین نگاه میکرد و مردم روی زمین رو نگاه میکرد تعبیرش چیه؟؟

 85. سلام شوهر من خواب دیده که بسوی آسمان پرواز میکرده وحین پرواز به زمین نگاه میکرد و مردم روی زمین رو نگاه میکرد تعبیرش چیه؟؟

 86. سلام من همیشه خواب میبینم که دارم تو هوا راه میرم. واقعا ممکنه هر چندهفته یکبار اتفاق بیوفته برام.
  از زمین میدوم و کم کم با همون پاهام از زمین پا میشم و پایین خودم رو هم میبینم بعد کم کم فرود میام. دیشب مثلا دوباره دیدم همین محل خودمون رو دارم میگردم. اطرافیان که پایین بودن منو مسخره میکردن. میگفت سیم برق رو پاره میکنیا 😀 😀

 87. سلام خواب دیدم شوهرم داره پرواز میکنه خیلی هم خوشحاله اون طرف تر دیدم زنهایی با چادرسیاه پرواز میکنن اونا هم خوشحالن همشون روی دریا پرواز میکنن

 88. اگر دختری خواب ببیند یکه جای زیبا پرواز میکند و خانواده حیرت میکنند وچند نفر بخاطر کار زیبایش به او دستمزد میدهندتعبیر چیست؟

 89. خواب دیدم سوار هواپیمایی شدم که یه گوشه ای بود وخانوادم میگفتن زود باش پرواز کن ولی من هر کاری کردم نشد و خراب بود .اول خوابم هم یه قطار اسباب بازی بود که یه واگن کنده شده بود و نتونستم وصل کنم تعبیرش چیه?

 90. تو خواب دیدن سوار هواپیمایی شدم که یه گوشه ای بود وخانوادم میگفتن زود باش پرواز کن ولی من هر کاری کردم نشد و خراب بود. اول خوابم هم یه قطار اسباب بازی بود که یه واگن کنده شده بود و نتونستم وصل کنم تعبیرش چیه؟

 91. خواب دیدم کنار خانواده ام داخل هواپیما پرواز میکنیم بعد صندلی من جدا شد و خواهرم میگفت اکرم از ما زرنگ تره کمربندش رو بسته ، من همین طوری که محکم کمربند رو گرفته بودم تا اعماق اسمان رفتم انگار وارد یک جای ناشناخته ای وارد شدم دور و برم کوههای بلند بود حس میکردم یکی بهم میگفت تودوست داشتی خانه خدا رو ببینی اینجاست شوکه شده بودم باور نمیکردم تو اسمان هم زمین با کوههای بلند باشه بعد گفتم پس کعبه که میگن خانه خداست چی ؟؟؟؟؟
  از لبه دیوار پایین خانه کعبه رو دیدم ادمهای خیلی ریز بودن
  ترسم از این بود که چه جوری به زمین برگردم با خودم میگفتم خدامنو پرت کنه حتما میمیرم …..
  اما دیگه به زمین برنگشتم و از خواب پریدم
  خواهش میکنم تعبیرش کنید ؟؟؟؟؟ ممنون

 92. خواب دیدم کسی منو با شتاب به سمت دیواری پرت کرد و من وقتی به دیوار رسیدم سعی کردم به ان برخورد نکنم به زحمت از ان بالا رفتم انگار به اسمان پریدم مدتی در اسمان تا ارتفاع شاید ١٠متری چرخ زدم تا توانستم فرود بیایم ولی حس شدیدا خوشی داشتم

 93. زهرا كشاورز

  خواب دیدم کسی منو با شتاب به سمت دیواری پرت کرد و من وقتی به دیوار رسیدم سعی کردم به ان برخورد نکنم به زحمت از ان بالا رفتم انگار به اسمان پریدم مدتی در اسمان تا ارتفاع شاید ١٠متری چرخ زدم تا توانستم فرود بیایم ولی حس شدیدا خوشی داشتم

 94. زهرا كشاورز

  خواب دیدم کسی منو با شتاب به سمت دیواری پرت کرد و من وقتی به دیوار رسیدم سعی کردم به ان برخورد نکنم به زحمت از ان بالا رفتم انگار به اسمان پریدم مدتی در اسمان تا ارتفاع شاید ١٠متری چرخ زدم تا توانستم فرود بیایم ولی حس شدیدا خوشی داشتم تعبیر چیست ؟

 95. هواب دیدم با یک هواپیمای تک نفره در حال پرواز هستم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.