تعبیر خواب مهمانی

تعبیر خواب مهمانی | تعبیرخواب مهمانی | tabire khab

,تعبیر خواب مهمانی,تعبیر خواب مهمانی رفتن,تعبیر خواب مهمانی گرفتن,تعبیر خواب مهمانی بزرگ,تعبیر خواب مهمانی مرده رفتن,تعبیر خواب مهمانی دعوت شدن,تعبیر خواب مهمانی دادن مرده,تعبیر خواب مهمانی مرده,تعبیر خواب مهمانی شلوغ,تعبیر خواب مهمانی شام,تعبير خواب مهماني رفتن,تعبیر خواب مهمانی رفتن با مرده,تعبیر خواب مهمانی رفتن مرده,تعبیر خواب مهمانی رفتن و غذا خوردن,تعبیر خواب به مهمانی رفتن,تعبير خواب به مهماني رفتن,تعبیر خواب مهمانی بزرگ گرفتن,تعبیر دیدن مهمانی رفتن در خواب,تعبیر خواب به مهمانی مرده رفتن,تعبير خواب مهماني گرفتن,تعبیر خواب مهمانی دادن,تعبیر خواب مهمانی دادن ابن سیرین,تعبیر خواب مهمانی بزرگ دادن,تعبیر خواب مهمانی دادن در خانه,تعبیر خواب مهمانی بزرگان,تعبیر خواب دیدن مهمانی بزرگ,تعبیر خواب رفتن به مهمانی بزرگ,تعبیر مهمانی بزرگ در خواب,تعبیر خواب به مهمانی دعوت شدن,تعبير خواب مهماني مرده,تعبیر خواب مرده مهمانی میدهد,تعبیر خواب مهمانی در خانه مرده,تعبیر خواب مرده به مهمانی آمدن,تعبیر خواب مرده در مهمانی,تعبیر خواب مهمانی و شلوغی

تعبیر خواب مهمانی , تعبیر خواب مهمانی رفتن , تعبیر خواب مهمانی دادن

خواب مهمانی یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم مهمانی در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب مهمانی می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب مهمانی را مطالعه نمایید و متوجه شوید مهمانی چه تعبیری دارد

تعبیر خواب مهمانی از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب مهمانی با رقص و عیش و نوش ، مصیبت است

تعبیر خواب مهمانی از دید خالد بن علی بن محد العنبری

تعبیر خواب مهمانی ، مژده پسر دار شدن است

تعبیر خواب مهمانی دادن در حالیکه زنت حامله نیست ، نعمتی زیاد است

تعبیر خواب مهمان کردن ، اجتماع است

تعبیر خواب دعوت کردن قومی به مهمانی ، کاری می کند که از کار روزانه اس می ماند

تعبیر خواب دعوت کردن عده ای به مهمانی در یاغ ، شهادت است

تعبیر خواب مهمانی از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب تعداد بسیاری مهمان ، مشكلات بزرگ در آینده است

تعبیر خواب دیگران مهمان دارند ، مراقب سلامتی خود باشید

تعبیر خواب یك مهمان ناخوانده ، روابط عشقی شما بسیار آشفته است.

تعبیر خواب یك میهمانی بزرگ ، پول هنگفتی به شما می رسد .

تعبیر خواب دختران جوان در یك مهمانی ، پول هنگفتی از دست می دهید .

تعبیر خواب رقصیدن با دختر جوان در مهمانی ، دوستان بسیاری خوبی خواهید داشت

تعبیر خواب با رقصیدن با مرد جوان در مهمانی ، یك مسئله مخفی فاش می شود .

تعبیر خواب یك زن خواب ببیند كه در یك میهمانی با شوهرش می رقصد ، او با موفقیت روبرو خواهد شد .

تعبیر خواب یك زن شوهردار در خواب با یك مرد دیگری میرقصد ، پرگوئیها بین دوستان غوغا می كند

تعبیر خواب یك زن مجرد در خواب با یك مرد مجرد برقصد ، مراقب رقیب خود باشید

تعبیر خواب یك زن مجرد در خواب با یك مرد متاهل برقصد ، بیماری است

تعبیر خواب یك مرد متاهل در خواب با یك زن بیوه برقصد ، او بزودی از زنش طلاق خواهد گرفت .

تعبیر خواب دختران جوان در یك مهمانی برقصند ، پول فراوان است

تعبیر خواب یك رقاص حرفه ای در یك مهمانی ، با شخصی جذاب و دوست داشتنی آشنا می شوید .

تعبیر خواب یك مرد كه شغل آزاد دارد در خواب در یك مهمانی برقصد ، موانع مختلف بر سر راهش پدیدار می شوید .

تعبیر خواب در یك مهمانی رسمی شركت می كنید ، بدشانسی در كار است

تعبیر خواب در یك مهمانی كوچك شركت می كنید ، خوشبختی است

تعبیر خواب شما در یك مهمانی در بین رقاصان هستید ، خبرهای بسیار خوش دریافت خواهید كرد .

تعبیر خواب در مهمانی در میان زنهای متشخص هستید ، شانس است

تعبیر خواب یك مهمانی ولی شما در آنجا نیستید ، بزودی نامزد می كنید

تعبیر خواب مهمانی از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن مهمانی با رقص ، شنیدن خبرهای لذتبخش است

تعبیر خواب مهمانی | مهمانی در خواب دیدن | تعبیر خواب

93 comments

 1. از کجا می دونن؟؟؟؟؟؟!!!!!!!

  • مادر شوهرم که دوساله فوت کرده اومده بود مهمانی منزل پدرم و دستش را دراز کرد مادر و پدرم بوسیدند

 2. اگر دید مهمانی با چنگ و چغانه و نای و رقص بود، دلیل مصیبت بود.

 3. تعداد بسیاری مهمان : مشكلات بزرگ در آینده

 4. دیگران مهمان دارند : مراقب سلامتی خود باشید

 5. یك مهمان ناخوانده : روابط عشقی شما بسیار آشفته است.

  • علی خادم مالیه

   اینو راس میگه
   من صد در صد مطمئنم
   مو هام سیخ شد وقتی خوندم

 6. یك میهمانی بزرگ : پول هنگفتی به شما می رسد .

 7. دختران جوان در یك مهمانی : پول هنگفتی از دست می دهید .

 8. با یك دختر جوان در یك میهمانی می رقصید : دوستان بسیاری خوبی خواهید داشت

 9. با یك مرد جوان در یك میهمانی می رقصید : یك مسئله مخفی فاش می شود .

 10. یك زن خواب ببیند كه در یك میهمانی با شوهرش می رقصد : او با موفقیت روبرو خواهد شد .

 11. یك زن شوهردار در خواب با یك مرد دیگری میرقصد : پرگوئیها بین دوستان غوغا می كند

 12. یك زن مجرد در خواب با یك مرد مجرد برقصد : مراقب رقیب خود باشید

 13. یك زن مجرد در خواب با یك مرد متاهل برقصد : بیماری

 14. یك مرد متاهل در خواب با یك زن بیوه برقصد : او بزودی از زنش طلاق خواهد گرفت .

 15. دختران جوان در یك مهمانی برقصند : پول فراوان

 16. یك رقاص حرفه ای در یك مهمانی : با شخصی جذاب و دوست داشتنی آشنا می شوید .

 17. یك مرد كه شغل آزاد دارد در خواب در یك مهمانی برقصد : موانع مختلف بر سر راهش پدیدار می شوید .

 18. شورانگیز

  در یك مهمانی رسمی شركت می كنید : بدشانسی در كار

 19. در یك مهمانی كوچك شركت می كنید : خوشبختی

 20. شما در یك مهمانی در بین رقاصان هستید : خبرهای بسیار خوش دریافت خواهید كرد .

 21. در مهمانی در میان زنهای متشخص هستید : شانس

 22. یك مهمانی ولی شما در آنجا نیستید : بزودی نامزد می كنید

 23. به یك مهمانی نگاه می كنید : پول

 24. دیدن مهمان در خواب، بر مژده ی تولد فرزند پسر دلالت دارد.

 25. اگر کسی در خواب، مهمان ببیند و زنش حامله نبود، به زودی روزی پرنعمتی به او عطا میشود.

 26. دیدن مهمان كردن درخواب، دلیل بر اجتماع بود در چیزی. اگر بیند قومی را به مهمانی خواند، دلیل بر كاری بود كه او را از شغل ها باز دارد

 27. . اگر بیند او را به باغ بردند به مهمانی و در آن باغ بردند به مهمانی و در آن باغ میوه بسیار بود، دلیل كه در جنگ شهید شود.

 28. اگر در خواب میهمانی ای همراه با رقص و آواز ببینید ، علامت آن است كه خبرهای لذتبخشی از كسی كه دور از شما زندگی می كند خواهید شنید ، برای فردی جوان این خواب ، نشانة لذت بردن از تفریحات فراوان و یافتن دوستانی با شخصیت است

 29. دیدن مهمان کردن درخواب ، دلیل بر اجتماع بود در چیزی. اگر بیند قومی را به مهمانی خواند، دلیل بر کاری بود که او را از شغل ها باز دارد.

  اگر بیند او را به باغ بردند به مهمانی و در آن باغ بردند به مهمانی و در آن باغ میوه بسیار بود، دلیل که در جنگ شهید شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید مهمانی با چنگ و چغانه و نای و رقص بود، دلیل مصیبت بود.

 30. ضیافت در خواب معانی مختلفی دارد که در ادامه با 3 مورد از تعبیرهای ضیافت آشنا خواهید شد:

  1. اگر خواب ببینید به مناسبتی در ضیافتی دعوت شده اید ، نشانة آن است که دوستان در صدد لطف و محبت به شما هستند .

  2. اگر خواب ببینید در ضیافتی حضور دارید و همراهان شما لباسهایی شاد بر تن کرده اند و در بشقابهایی گرانبها غذا می خورید ، علامت آن است که به هر راهی که قدم نهید منفعت خواهد داشت و دوستان و همراهان شما خرسند و شاد خواهند بود .

  3. اگر خواب ببینید در ضیافت ، افرادی ناآشنا و بیگانه شرکت کرده اند روی میزها خالی است ، نشانة این است که نو میدی و سوء تفاهم در راه خواهد بود .

 31. اگر کسی خواب ببیند در اجتماعی به مهمانی رفته، و به خوردن شیرینی مشغول است، درگفتگویی به رفع اختلافات مردم می پردازد.

 32. اگر کسی خواب ببیند در اجتماعی به مهمانی رفته، و به خوردن شیرینی مشغول است، درگفتگویی به رفع اختلافات مردم می پردازد.

 33. اگر ببیند او را در باغی به مهمانی بردند و در آن باغ میوه بسیار بود، دلیل که در جنگ شهید شود

 34. اگر کسی ببیند که در ضیافتی با شکوه شرکت دارد، تعبیرش این است که دوستان با محبتی دارد که در صدد لطف و ابراز محبت به او هستند.

 35. اگر ببینید کسانی که در آن ضیافت هستند همگی لباس های شاد و رنگی بر تن کرده اند و در ظروف گرانبها غذا می خورند، نشانه این است که در هر راهی که قدم بر می دارید، نیکی و خیر و منفعتی برایتان وجود خواهد داشت و دوستان شما نیز انسان های خوب و با محبتی هستند.

 36. اگر ببینید در ضیافتی حضور دارید که همه در آن به قهقهه مشغول هستند و رقص و پایکوبی می کنند، تعبیرش رسیدن مصیبت به کسی است که آن ضیافت را ترتیب داده است و اگر ببینید که دیگران در آن ضیافت، افرادی نا آشنا هستند و روی میز ها خالی از ظروف زیبا و غذا است، موردی نا خوشایند مانند سوء تفاهم یا نا امیدی، در بیداری پیش خواهد آمد.

 37. اگر کسی در خواب ببیند که به مهمانی رفته، به رفع اختلافات مردم می پردازد و اگر خواب ببیند که برای او مهمان آمده، خیر او به دیگران خواهد رسید.

 38. اگر در مهمانی غذای خوبی مانند شیرینی بین مهمانان پخش شود، بین آنان صلح و صفا قرار خواهد گرفت و دوستی و یاری آنان به یکدیگر زیاد خواهد شد و مشکلات آنان حل خواهد شد.

 39. اگر در مهمانی به رقص و پایکوبی مشغول شوند، ناراحتی و مشکلی برای آن جمع پیش خواهد آمد که بهتر است با صدقه دفع بلا شود.

 40. اگر رفتار مهمانان با شما به صورت اغراق آمیزی با خوش و بش و شادمانی همراه بود، دشمنانی دارید که بر علیه شما رفتار سویی در سر می پرورانند.

 41. اگر خواب ببینید در مهمانی، دیگران با شما دعوا کردند، از رفتار و اعمال شما در بیداری تمجید خواهد شد و شما را به نیکویی یاد خواهند کرد.

 42. مهمان سر زده به دوست یا خواستگار تعبیر می شود و کاری پیش خواهد آمد که موجب می شود از زندگی و کار روزمره خود، کمی عقب بمانید.

 43. اینکه رفتار مهمان سر زده با بیننده خواب چگونه باشد، در تعبیر خواب بسیار موثر است. اگر مهمان سرزده، مرتب به بوسیدن و فشار دادن شما در آغوش خود پرداخت، از جانب شخصی که انتظار آن را ندارید، با شما رفتاری خواهد شد که باعث آزردگی شما از او شده و سعی خواهید کرد که از او دور شوید.

 44. اگر مهمان سرزده، کاملا آرام و با متانت با شما برخورد کرد، دوستی های جدیدی در زندگی شما برقرار خواهد شد که پایدار و طولانی مدت خواهد بود.

 45. اگر مهمان ناخوانده با شما دعوا کرد و یا با شما به فحاشی و زد و خورد پرداخت، دیگران در بیداری به تعریف و تمجید از شما خواهند پرداخت و به شما لطف و محبت و یاری خواهند رسانید.

 46. اگر به مهمان خود غذا می دهید، بسته به نوع غذایی که می دهید به دیگران خیر و برکت خواهید رساند.

 47. اگر خواب ببینید از مهمانان خود با غذاهای خوب و شیرینی و میوه پذیرایی می کنید، از جانب شما به دیگران محبت و خیر و نیکویی خواهد رسید

 48. اگر به مهمان خود نان بدهید، روزی پاک و تمیز و برکت به آنان خواهد رسید.

 49. اگر غذای چرب و پر روغنی به آنان بدهید، موجب خواهید شد تا دیگران به ثروت و مال فراوان برسند.

 50. پذیرایی با غذاهای گوارا و نوشیدنی های شیرین نشانه رسیدن خبرهای خوب و شاد کامی و نوشیدنیهای تلخ یا غذاهای شور نشانه خبرهای بد و رسیدن اختلافات با کسانی است که در خواب دیده اید.

 51. اگر غذای چرب تناول کنید به ثروت می رسید. غذای شیرین خوردن به تعبیر پایداری در دوستی و حل مشکلات است. نان زیاد نشانه برکت و شربت نوشیدن، نشانه شاد کامی است.

 52. غذاهای شور یا تلخ و نوشیدنیهای بد طعم نشانه اختلافات و بروز ناراحتی بین کسانی است که خواب دیده اید به نزد آنان به مهمانی رفته اید.

 53. اگر کسی خواب ببیند در اجتماعی به مهمانی رفته، و به خوردن شیرینی مشغول است، درگفتگویی به رفع اختلافات مردم می پردازد. اگر ببیند او را در باغی به مهمانی بردند و در آن باغ میوه بسیار بود، دلیل که در جنگ شهید شود.

 54. اگر کسی ببیند که در ضیافتی با شکوه شرکت دارد، تعبیرش این است که دوستان با محبتی دارد که در صدد لطف و ابراز محبت به او هستند.

 55. اگر ببینید کسانی که در آن ضیافت هستند همگی لباس های شاد و رنگی بر تن کرده اند و در ظروف گرانبها غذا می خورند، نشانه این است که در هر راهی که قدم بر می دارید، نیکی و خیر و منفعتی برایتان وجود خواهد داشت و دوستان شما نیز انسان های خوب و با محبتی هستند.

 56. اگر ببینید در ضیافتی حضور دارید که همه در آن به قهقهه مشغول هستند و رقص و پایکوبی می کنند، تعبیرش رسیدن مصیبت به کسی است که آن ضیافت را ترتیب داده است و اگر ببینید که دیگران در آن ضیافت، افرادی نا آشنا هستند و روی میز ها خالی از ظروف زیبا و غذا است، موردی نا خوشایند مانند سوء تفاهم یا نا امیدی، در بیداری پیش خواهد آمد.

 57. ابراهیم کرمانی می گوید: اگر دید مهمانی با چنگ و چغانه و نای و رقص بود، دلیل مصیبت است.

 58. اگر کسی در خواب ببیند که به مهمانی رفته، به رفع اختلافات مردم می پردازد و اگر خواب ببیند که برای او مهمان آمده، خیر او به دیگران خواهد رسید.

 59. اگر در مهمانی غذای خوبی مانند شیرینی بین مهمانان پخش شود، بین آنان صلح و صفا قرار خواهد گرفت و دوستی و یاری آنان به یکدیگر زیاد خواهد شد و مشکلات آنان حل خواهد شد.

 60. اگر در مهمانی به رقص و پایکوبی مشغول شوند، ناراحتی و مشکلی برای آن جمع پیش خواهد آمد که بهتر است با صدقه دفع بلا شود.

 61. اگر خواب ببینید به منزل شما مهمان آشنا آمده و صحبت های آنان مهربانانه و دوستانه است، دوستان زیادی خواهید داشت. اگر مهمانان شما غریبه بودند، و صحبت های آنان مهربانانه بود، در کاری با دیگران به توافق خواهید رسید.

 62. اگر رفتار مهمانان با شما به صورت اغراق آمیزی با خوش و بش و شادمانی همراه بود، دشمنانی دارید که بر علیه شما رفتار سویی در سر می پرورانند.

 63. اگر خواب ببینید در مهمانی، دیگران با شما دعوا کردند، از رفتار و اعمال شما در بیداری تمجید خواهد شد و شما را به نیکویی یاد خواهند کرد.

 64. مهمان سر زده به دوست یا خواستگار تعبیر می شود و کاری پیش خواهد آمد که موجب می شود از زندگی و کار روزمره خود، کمی عقب بمانید.

 65. اینکه رفتار مهمان سر زده با بیننده خواب چگونه باشد، در تعبیر خواب بسیار موثر است. اگر مهمان سرزده، مرتب به بوسیدن و فشار دادن شما در آغوش خود پرداخت، از جانب شخصی که انتظار آن را ندارید، با شما رفتاری خواهد شد که باعث آزردگی شما از او شده و سعی خواهید کرد که از او دور شوید.

 66. اگر مهمان سرزده، کاملا آرام و با متانت با شما برخورد کرد، دوستی های جدیدی در زندگی شما برقرار خواهد شد که پایدار و طولانی مدت خواهد بود.
  اگر مهمان ناخوانده با شما دعوا کرد و یا با شما به فحاشی و زد و خورد پرداخت، دیگران در بیداری به تعریف و تمجید از شما خواهند پرداخت و به شما لطف و محبت و یاری خواهند رسانید.

 67. اگر به مهمان خود غذا می دهید، بسته به نوع غذایی که می دهید به دیگران خیر و برکت خواهید رساند.

  اگر خواب ببینید از مهمانان خود با غذاهای خوب و شیرینی و میوه پذیرایی می کنید، از جانب شما به دیگران محبت و خیر و نیکویی خواهد رسید.
  اگر به مهمان خود نان بدهید، روزی پاک و تمیز و برکت به آنان خواهد رسید.

 68. اگر غذای چرب و پر روغنی به آنان بدهید، موجب خواهید شد تا دیگران به ثروت و مال فراوان برسند.
  پذیرایی با غذاهای گوارا و نوشیدنی های شیرین نشانه رسیدن خبرهای خوب و شاد کامی و نوشیدنیهای تلخ یا غذاهای شور نشانه خبرهای بد و رسیدن اختلافات با کسانی است که در خواب دیده اید.

 69. تعبیر غذا خوردن در مهمانی مانند تعبیر غذا دادن به مهمان است.
  اگر غذای چرب تناول کنید به ثروت می رسید. غذای شیرین خوردن به تعبیر پایداری در دوستی و حل مشکلات است. نان زیاد نشانه برکت و شربت نوشیدن، نشانه شاد کامی است. غذاهای شور یا تلخ و نوشیدنیهای بد طعم نشانه اختلافات و بروز ناراحتی بین کسانی است که خواب دیده اید به نزد آنان به مهمانی رفته اید.

 70. دیدن مهمان کردن درخواب ، دلیل بر اجتماع بود در چیزی. اگر بیند قومی را به مهمانی خواند، دلیل بر کاری بود که او را از شغل ها باز دارد.

  اگر بیند او را به باغ بردند به مهمانی و در آن باغ بردند به مهمانی و در آن باغ میوه بسیار بود، دلیل که در جنگ شهید شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید مهمانی با چنگ و چغانه و نای و رقص بود، دلیل مصیبت بود.

 71. دختری هستم 17ساله درخواب دیدم که عشقم بانوزادی در دست که مادرش مهمانی گرفته بود واردشد و خودش و مادرش خوشحال بودن اما من ناراحت.که دراین مهمانی سفره ای پهن کرده بودن وداخل سفره پرازسبزی بود که من فقط سبزی میخوردم.لطفا این خواب پریشان مرا تعبیر کنید

 72. من خواب دیدم با مهمان که زن بود نزدیکی کردم…شوهر هم داشت…

 73. خواب دیدم یه خونه خیلی باکتری دارم و در حال تمییز کردن خونه ام که قراره عموم با خانواده بیاد خونمون

 74. سارا زندی

  سلام خواب دیدم در یک مهمانی بودیم که در آن مهمانی همه اقوام و فامیلا بودن البته مهمانی توسط کسی بوده که با آن قهریم و رابطه نداریم و در آنجا دیدم که بسیار مفصل پذیرای کردن با زرد آلو و خرما و…

 75. سلام خواب دیدم در یک مهمانی در جمع اقوام خانمم نشسته ام ولی تکو تنها ام و کسی دورو برم نیست و موقع غذا خوردن هم هیچی نخوردم و فقط تماشا میکردم.میشه تعبیرشو برام بگید خیلی ممنونم

 76. من دیشب تو خوابم یک جفت کفش پاشنه بلند دیدم بعد دیدم مادرم اقوام رو ب مهمونی دعوت میکنه میشه تعبیرش رو بهم بگین

 77. سلام من خواب دیدم یه جفت کفش پاشنه بلند گذاشتن دم ورودی مون بعد دیدم مامانم اقوان رو به مهمونی دعوت میکنهمیشه تعبیر رو بهم بگین خودمم یه دختر مجردم

 78. سلام من خواب دیدم یه کفش پاشنه بلند گذاشتن دم ورودی مون بعد مامانم اقوام رو واسع مهمونی دعوت میکنه

 79. سلام دیشب در خواب دیدم عید نوروز شده ومن همراه خانواده و اقوام برای دیدو بازدید به خانه ی همسر سابقم رفتیم وبر سر سفره غذا هستیم همه غذا میخورند ولی من پشت به سفره هستم وهنوز به حالت قهرم

 80. سلام دیشب خواب دیدم که مرحوم مادرم مهمانی ترتیب واده ومن هم در آن مهمانی حضور دارم ومادرم هم شادوسرحال است،،، میشه لطف کنین وتعبیرشو بگین ممنونم

 81. من خواب دیدم در خانه ای مهمانی گرفته بودند و من هم آنجا حضور داشتم وبرأی پذیرایی آش رشته میدادند و من به همه مهمانها سلام کردم و خیلی از آنها اشنا بودند و در اخر شیرینی اوردند که گفتند من انها را پختم ولی مهمانها همه چادر مشکی به سر داشتند و خانه هم نور سبز داشت من به هرجا نگاه میکردم سبز بود

 82. سلام
  من خواب دیدم که انگشتری برام اوردن بعد انگار که تو خواب به دنبال تعبیر ان گشتم و تعبیرش خواستگار بود
  بعد به مهمانی دعوت شدیم،ولی من هیچکس را نمیشناختم بعد سر غذا سرم را که بلند کردم یک اشنا را دیدم ولی یادم نمیاد چه کسی بود

 83. سلام من خواب دیدم به یک مهمانی کوچک خوانوادگی توسط زن داییم دعوت شدم اما مخالفت میکنم و نمیرم

 84. دیدم با یه پسر غرییه اماده شدیم اون به من پیشنهاد داد که بریم یه پارتی ولی هنوز نرسیده بودیم که از خواب پریدم

 85. من تو خواب دیدم که پسری که به من پیشنهاد دوستی داده بود و من ردش کرده بودم خانوادگی به خونه ما اومدن شب بعدش هم دیدم که عروسی اون پسر تو خونه ماست ولی عروس مشخص نبود

 86. سلامـدر خواب دیدم که درخانه
  مامهمان زیادی نشسته بودندومادرم که مرده است داشت ازآنهاباکیک پذیرایی میکزدوخوشحال بنظرمیرسید ـ تعبیرش چیست؟

 87. سلام و درود
  خواب دیدم که مهمان های زیادی از اقوام مادری و مادر و پدرم به خانه مان امدند و به صورت معمولی یک مهمانی خودمانی شاد هستند و شوهرم تا قبل از ان در خانه بود بعد هر چه نگاه کردم ندیدمش
  شوهرم هم شب قبلش خواب هفت دختر تازه بنیا امده دیده که یکی از ان ها بزرگتر از بقیه بوده و زیبا تر و با تاج گل بر روی سر داشته
  ممنون میش تعبیر خوابمو بگید

 88. من خواب دیدم که مادر دوست پسرم منو خونشون دعوت کرده یک میز شام با تزیین زیبا و ظروف زیبا برای من چیده با روی خیلی باز و خندان
  تعبیرش چی میشه؟

 89. خواب دیدم که مادرم که فوت کرده اند مهمانی شامی ترتیب داده اند چون من در وضع مالی خوبی نیستم پرسیدم چرا گفت این ولیمه من هست ۴۰ روز بعد از حج البته لباس احرام هم می دیدم بر تنش گفت برای تو هم ژاکتی سیاه آوردن به عنوان سوغات

 90. سلام
  در خواب دیدم که مهمونهایی زیادی اومده بودند برای عیادته برادرم که تصادف کرده بود.

 91. خواب من درمورده یک مهمانی خودمانی ک همه اقوام بودند بود و همه در حال صحبت کردن و راه رفتن بودن و مهمانی مربوط ب کودکی بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.