تعبیر خواب در مورد پیاز

از تعبیر خواب پیاز بیشتر بدانید

تعبیر خواب پیازپیاز اشتها انگیز است اما دهان را بدبو می کند و تا چند ساعت بوی بد آن در دهان باقی می ماندتعبیر خواب پیاز. سخنان نسنجیده ای که گاه می گوییم و بعد به زشتی آن توجه پیدا می کنیم و سخنانی که به ناحق پشت سر این و آن می زنیم که خودمان تعبیر خواب پیازمی دانیم درست نیست در خواب های ما به شکل پیاز ظاهر می شوند

از تعبیر خواب پیاز بیشتر بدانید

تعبیر خواب پیاز , تعبیرخواب پیاز خوردن , پیاز در خواب دیدن , تعبیرخواب پیاز قرمز

از تعبیر خواب پیاز بیشتر بدانید

ابراهيم كرماني گويد:تعبیر خواب پیاز پياز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بيننده خواب مصلح و مستور است،تعبیر خواب پیاز به جهد خود را از خوردن حرام رفع كند. اگر بيننده خواب مصلح نباشد، دليل كه مال حرام جمع كند وتعبیر خواب پیاز پيوسته در وي سخنان زشت گويند، خاصه چون پياز سرخ است

از تعبیر خواب پیاز بیشتر بدانید

تعبیر خواب پیاز , تعبیرخواب پیاز خوردن , پیاز در خواب دیدن , تعبیرخواب پیاز قرمز

از تعبیر خواب پیاز بیشتر بدانید

تعبیر خواب پیاز اگر پیاز پخته خورد، دلیل که سرانجام از حرام خوردن توبه کندتعبیر خواب پیاز و به خدای تعالی بازگردد…

تعبیر خواب پیاز , تعبیرخواب پیاز خوردن , پیاز در خواب دیدن , تعبیرخواب پیاز قرمز

از تعبیر خواب پیاز بیشتر بدانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

پیاز در خواب خوردن بر سه وجه است.

تعبیر خواب پیاز اول: مال حرام،

دوم: غیبت و سخن زشت.

تعبیر خواب پیازسوم: پشیمانی در کارها.

تعبیر خواب پیاز

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.