قاصدک

تعبیر خواب خروس امام صادق

درباره تعبیر خواب خروس بدانید

خروس منادی و بشیر است. تعبیر خواب خروس ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می دهد و بشارت می آورد و شادی می آفریند، از حضرت رسول اکرم _ ص _ روایت می کنند که فرموده اند خروس دوست من است تعبیر خواب خروسچرا که مرا به اقامه نماز می خواند و دعوت می کند. دیدن خروس در خواب خوب است و تعبیر خواب خروسچنان چه در خواب به هر شکل و عنوانی خروس ببینید خبری خوش به شما می رسد که ممکن است هم مادی باشد و هم معنوی.

درباره تعبیر خواب خروس بدانید

‫تعبیر خواب خروس امام صادق , ‫تعبیر خواب خروس ‫, تعبیر خواب خروس مرده , خروس در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب خروس بدانید

محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب خروساگر كسي به خواب بيند كه خروس داشت و دانست كه ملك اوست، دليل كه مردي عجمي را كه بنده او بود، قهر كند. اگر بيند خروس را بكشت، دليل كه بر بنده ظفر يابد. اگر بيند با خروس جنگ مي كرد، دليل كه با مردي عجمي او را صحبت افتد. اگر بيند از آن خروس وي را گزندي آمد، دليل كه آن تعبیر خواب خروسمرد وي را گزندي رساند

درباره تعبیر خواب خروس بدانید

‫تعبیر خواب خروس امام صادق , ‫تعبیر خواب خروس ‫, تعبیر خواب خروس مرده , خروس در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب خروس بدانید

جابر مغربی گوید: تعبیر خواب خروس اگر بیند خروسی داشت، دلیل که او را پسری آید یا با مردی او را صحبت افتد. حضرت امام محمدباقر فرماید: اگر کسی بیند خروسی یافت، دلیل که بر مهترزاده ای از اصل خود دست یابد و بر وی غلبه کند. تعبیر خواب خروساگر بیند خروس بیافت و بکشت، دلیل که بر مهتری یا مؤذّنی دست یابد و او را قهر کند.

درباره تعبیر خواب خروس بدانید

‫تعبیر خواب خروس امام صادق , ‫تعبیر خواب خروس ‫, تعبیر خواب خروس مرده , خروس در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب خروس بدانید

  تعبیر خواب خروساگر بيند خروسي بر روي او مي جست، دليل كه وي را از كسي غم و اندوهي رسد. اگر بيند كسي او خروسي بچه داد، دليل كه كسي غلامي تعبیر خواب خروسبه وي بخشد

تعبیر خواب خروس

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.