تعبیر خواب گرفتن پرنده

درباره تعبیر خواب پرنده چقدر می دانید

تعبیر خواب پرندهپرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ، جغد، خفاش، کرکس و يکي دو نوع مرغان مرداب زي و مردخوار که در جاي خود توضيح داده مي شود. پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگاني هستند تعبیر خواب پرنده که گوشتشان در مذهب ما حرام شده و پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح است و به همين نحو پرنده خوش نقش بهتر است تعبیر خواب پرنده از پرندگان يک رنگ يا پرندگاني که رنگ نامطلوب و غير طبيعي دارند

درباره تعبیر خواب پرنده چقدر می دانید

‫تعبیر خواب گرفتن پرنده , ‫تعبیر خواب پرنده ‫, تعبیر خواب پرنده در قفس , پرنده در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب پرنده چقدر می دانید

لوک اويتنهاو مي گويد :
تعبیر خواب پرندهپرنده : ملاقاتي خوشايند
پرنده در حال پرواز : خبرهاي خوش
بدام انداختن پرنده : غم و غصه
تعبیر خواب پرندهتخم پرندگان : ارث
پرندگان در قفس : خبر رسيدن از سوي فرزندان
نشسته : سوگ
تعبیر خواب پرندهدردست داشتن : شانس بزرگ

درباره تعبیر خواب پرنده چقدر می دانید

‫تعبیر خواب گرفتن پرنده , ‫تعبیر خواب پرنده ‫, تعبیر خواب پرنده در قفس , پرنده در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب پرنده چقدر می دانید

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن پرندگان با بالهاي زيبا در خواب ، تعبیر خواب پرنده نشانة خوشبختي است .
تعبیر خواب پرندهاگر زني در خواب پرندگاني زيبا ببيند ، نشانة آن است كه بزودي همسري دلخواه و ثروتمند خواهد يافت .
3ـ اگر درخواب پرندگاني با بالهايي ريخته و خاموش ببينيد تعبیر خواب پرنده، نشانة رفتار ظالمانة اغنيا با مردم فقير است .

درباره تعبیر خواب پرنده چقدر می دانید

‫تعبیر خواب گرفتن پرنده , ‫تعبیر خواب پرنده ‫, تعبیر خواب پرنده در قفس , پرنده در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب پرنده چقدر می دانید

محمدبن سيرين گويد:
تعبیر خواب پرنده اگر بيند پرنده داشت و از دست او بپريد و ديگر بار به دست او آمد، دليل كه حاجت او روا شود. تعبیر خواب پرنده اگر بيند پريد، دليل كه بعضي از مال او برود.

تعبیر خواب پرنده

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.