زغال اخته در بارداری

فواید زغال اخته را بشناسید بیشترین فایده زغال اخته به همان میزان آنتی اکسیدان ذخیره شده در آن برمی‌گردد.زغال اخته با وجودی‌که ممکن است حتی نتوانید راجع به اندازه این میوه تشخیص …

تعبیر خواب خوشه انگور

درباره تعبیر خواب انگور بدانید يوسف نبی عليه السلام گويد:تعبیر خواب انگور ديدن انگور سفيد روزي حلال بود   و دو جوان با او به زندان درآمدند [روزي] يکي از آن دو …

تعبیر خواب خرما و گردو

درباره تعبیر خواب خرما از معبران بزرگ بخوانید تعبیر خواب خرمادیدن خرما در خواب بسیار نیکو است. اگر در خواب دیدید که خرما می خورید شادی به شما می رسد. تعبیر خواب …

درباره تعبیر خواب پرنده چقدر می دانید

تعبیر خواب پرندهپرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ، جغد، خفاش، کرکس و يکي دو نوع مرغان مرداب زي و مردخوار که در جاي خود توضيح داده مي شود. پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگاني هستند تعبیر خواب پرنده که گوشتشان در مذهب ما حرام شده و پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح است و به همين نحو پرنده خوش نقش بهتر است تعبیر خواب پرنده از پرندگان يک رنگ يا پرندگاني که رنگ نامطلوب و غير طبيعي دارند

درباره تعبیر خواب پرنده چقدر می دانید

‫تعبیر خواب گرفتن پرنده , ‫تعبیر خواب پرنده ‫, تعبیر خواب پرنده در قفس , پرنده در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب پرنده چقدر می دانید

لوک اويتنهاو مي گويد :
تعبیر خواب پرندهپرنده : ملاقاتي خوشايند
پرنده در حال پرواز : خبرهاي خوش
بدام انداختن پرنده : غم و غصه
تعبیر خواب پرندهتخم پرندگان : ارث
پرندگان در قفس : خبر رسيدن از سوي فرزندان
نشسته : سوگ
تعبیر خواب پرندهدردست داشتن : شانس بزرگ

درباره تعبیر خواب پرنده چقدر می دانید

‫تعبیر خواب گرفتن پرنده , ‫تعبیر خواب پرنده ‫, تعبیر خواب پرنده در قفس , پرنده در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب پرنده چقدر می دانید

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن پرندگان با بالهاي زيبا در خواب ، تعبیر خواب پرنده نشانة خوشبختي است .
تعبیر خواب پرندهاگر زني در خواب پرندگاني زيبا ببيند ، نشانة آن است كه بزودي همسري دلخواه و ثروتمند خواهد يافت .
3ـ اگر درخواب پرندگاني با بالهايي ريخته و خاموش ببينيد تعبیر خواب پرنده، نشانة رفتار ظالمانة اغنيا با مردم فقير است .

درباره تعبیر خواب پرنده چقدر می دانید

‫تعبیر خواب گرفتن پرنده , ‫تعبیر خواب پرنده ‫, تعبیر خواب پرنده در قفس , پرنده در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب پرنده چقدر می دانید

محمدبن سيرين گويد:
تعبیر خواب پرنده اگر بيند پرنده داشت و از دست او بپريد و ديگر بار به دست او آمد، دليل كه حاجت او روا شود. تعبیر خواب پرنده اگر بيند پريد، دليل كه بعضي از مال او برود.

تعبیر خواب پرنده

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 10 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.