قاصدک

تعبیر خواب آسمان

تعبیر خواب آسمان | تعبیرخواب آسمان | tabire khab

تعبیر خواب آسمان,تعبیر خواب آسمان پر ستاره,تعبیر خواب آسمان آبی,تعبیر خواب آسمان ابری,تعبیر خواب آسمان شب,تعبیر خواب آسمان سیاه,تعبیر خواب آسمان قرمز,تعبير خواب آسمان پر ستاره,تعبير خواب آسمان آبي,تعبير خواب آسمان پر از ستاره,تعبیر آسمان پر ستاره در خواب,تعبیر خواب دیدن آسمان پر از ستاره,تعبير خواب اسمان ابي,تعبیر خواب دیدن آسمان آبی,تعبیر خواب آسمان پرستاره,تعبير خواب آسمان ابري,تعبیر خواب آسمان و ابر,تعبیر خواب ابر آسمان,تعبیر خواب آسمان در شب,تعبیر خواب دیدن اسمان در شب,تعبیر خواب دیدن آسمان شب,تعبير خواب اسمان سياه,تعبیر خواب سیاه شدن آسمان,تعبیر آسمان سیاه در خواب,تعبیر خواب قرمز شدن آسمان

تعبیر خواب آسمان , تعبیر خواب آسمان پر ستاره , تعبیر خواب آسمان آبی

خواب آسمان یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آسمان در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب آسمان می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب آسمان را مطالعه نمایید و متوجه شوید آسمان چه تعبیری دارد

تعبیر خواب آسمان حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب آسمان سبز ، امنیت است

تعبیر خواب آسمان سفید ، بیماری است

تعبیر خواب آسمان سرخ ، جنگ و خونریزی است

تعبیر خواب آسمان سیاه ، بلا و فتنه است

تعبیر خواب باز شدن در آسمان ، روزی و دانایی است

تعبیر خواب پرستیدن آسمان ، گمراهی است

تعبیر خواب آسمان از دید حضرت دانيال

تعبیر خواب كسي که خودش را در آسمان اول ببیند ، دليل كند كه اجل وي نزديك بود.

تعبیر خواب کسی که خود را بر آسمان دوم ببیند ، دليل كه علم و دانش حاصل كند.

تعبیر خواب کسی که خود را بر آسمان سوم ببیند ، دليل كند كه عز و اقبال اين جهاني يابد.

تعبیر خواب کسی که خود را بر آسمان چهارم ببیند ، دليل كند كه پادشاه را دوست و اقرب گردد.

تعبیر خواب کسی که خود را بر آسمان پنجم ببیند ، دليل كند بر هيبت و ترس و بيم.

تعبیر خواب کسی که خود را بر آسمان ششم ببیند ، دليل كند كه بخت و دولت و نيكوئي يابد.

تعبیر خواب فرشتگان از آسمان فرود آمدند و بر وي بگذشتند ، دليل كه درهاي علم و حكمت بر وي گشاده شود.

تعبیر خواب آسمان از دید يوسف نبی ع

تعبیر خواب دیدن آسمان ، قوت و پیروزی است

تعبیر خواب آسمان از دید محمد بن سيرين

تعبیر خواب خود را در آسمان دیدن ، سفر است

تعبیر خواب پریدن در پهنای آسمان ، سفری با نعمت و برکت است

تعبیر خواب رفتن به آسمان به این نیت که به زمین باز نیاید ، بزرگی است

تعبیر خواب ندا و صدا شنیدن از آسمان ، سلامتی است

تعبیر خواب سخن گفتن مرغی از آسمان با او ، شادی است

تعبیر خواب آسمان از دید اسماعيل بن اشعث

تعبیر خواب سنگ باریدن از آسمان ، عذاب است

تعبیر خواب باریدن جو و گندم از آسمان ، نعمت و برکت است

تعبیر خواب آسمان از دید ابراهيم كرمانی

تعبیر خواب باریدن ریگ و خاک از آسمان ، اگر کم باشد خوب و اگر زیاد باشد بد است

تعبیر خواب آسمان از دید جابر مغربی

تعبیر خواب افتادن از آسمان بر زمین ، رنج و بیماری و بعد از آن شفا است

تعبیر خواب باز شدن در های آسمان ، برآورده شدن دعا و حاجت است

تعبیر خواب آسمان از دید منوچهر مطيعی تهرانی

تعبیر خواب رفتن به سمت آسمان و روبرو شدن با درهای بسته آسمان ، مشکلات است

تعبیر خواب آسمان از دید ليلا برايت

تعبیر خواب آسمان آبی ، اوقات خوش است

تعبیر خواب آسمان قرمز ، اختلاف است

تعبیر خواب آسمان ابری ، بی ثباتی و ضعف است

تعبیر خواب آسمان از دید لوک اويتنهاو

تعبیر خواب آسمان روشن ، شادماني و خوشبختي است

تعبیر خواب آسمان ابري ، غم و غصه است

تعبیر خواب آسمان سرخ رنگ ، شادماني زياد است

تعبیر خواب آسمان ستاره باران ، ارثي بزرگ است

تعبیر خواب آسمان تيره ، خطر است

تعبیر خواب آسمان از دید آنلی بيتون

تعبیر خواب آسمان صاف ، افتخارات است

تعبیر خواب نگاه کردن به چهره ها و حیوانات عجیب در آسمان ، حسادت است

تعبیر خواب آسمان سرخ ، نارضایتی است

تعبیر خواب صعود به آسمان ، رسیدن به هدفی ست که شما را راضی نمی کند

تعبیر خواب جوانی که از نوری نردبان مانند از آسمان بالا می رود ، مقام است

تعبیر خواب خود را در میان آسمان دیدن ، زیان است

تعبیر خواب آسمان پرستاره ، تلاش فراوان برای رسیدن به آرزو است

تعبیر خواب آسمان نورانی که فرشتگان در آن پرواز می کنند ، کسب معنویات زندگی است

تعبیر خواب آسمان از دید کتاب سرزمين روياها

تعبیر خواب آسمان كه سرتاسر زمين را پوشانيده است ، خوشبختي بزرگ است

تعبیر خواب آسمان بي ابر ، پول و شادي فراوان در آينده بسيار نزديك است

تعبیر خواب آسمان تاريك و پر ابر ، ناكامي است

تعبیر خواب آسمان در يك شب مهتابي ، پول فراوان است

تعبیر خواب آسمان بدون آفتاب ، از يك بيماري بهبود خواهيد يافت .

تعبیر خواب آسمان بدون ستاره ، خبرهاي بد و ناخوشايند است

تعبیر خواب به همراه كسي كه دوستش داريد به آسمان نگاه ميكنيد ، شانس و شادي است

تعبیر خواب شما به آسمان مي رويد ، خوشبختي و سعادت است

تعبیر خواب آسمان | آسمان در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 75 عدد

 • اگر خود را بر آسمان دوم بيند، دليل كه علم و دانش حاصل كند و اگر بر آسمان سوم ديد، دليل كند كه عز و اقبال اين جهاني يابد

 • اگر بر آسمان چهارم ديد، دليل كند كه پادشاه را دوست و اقرب گردد

 • اگر بر آسمان پنجم بيند، دليل كند بر هيبت و ترس و بيم. و اگر بر آسمان ششم ديد، دليل كند كه بخت و دولت و نيكوئي يابد.

 • اگر بيند كه بر آسمان نخستين بَرْ شُد، وليكن در را بسته ديد، دليل كند كه كارهاي وي به سبب مردي بزرگ بسته شود.

 • اگر بيند در آسمان نتوانست نگاه كردن، و سر را فرو افكنده بود، دليل كند كه از ديدار مردي بزرگ جدا شود، و اگر ديد كه فرشتگان از آسمان فرود آمدند و بر وي بگذشتند، دليل كه درهاي علم و حكمت بر وي گشاده شود.

 • محمد بن سيرين گويد: اگر كسي خود را بر آسمان بيند، دليل كه او را سفري پيدا شود و در آن سفر او را مرتبت دنيا و عز حاصل شود.

 • اگر بيند كه در پهناي آسمان مي پرد، سفري بود با نعمت و بركت

 • اگر بيند كه همچنان راست مي پريد، تا به آسمان رسيد، دليل كند كه مضرت و رنج بيند و اگر ديد كه به آسمان رفت، بدان نيت كه به زمين باز نيايد، دليل كند كه بزرگي و پادشاهي يابد و كاري بزرگ طلب كند و بيابد.

 • اگر بيند كه از آسمان بانگ و ندا مي شنود، دليل كند بر خير و سلامت.

 • اگر بيند كه مرغي از آسمان با وي سخن مي گفت، دليل بود كه شادمان گردد.

 • ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه او در آسمان بنيادي است، چنانكه مردمان را در زمين بنياد بود، دليل كه اجلش نزديك بود

 • اگر ديد كه بنياد وي چون بنياد دنيا از خشت و گل و گچ و آجر بود، دليل بود كه خداوند خواب در دنيا مغرور شود.

 • اگر ديد كه از آسمان انگبين مي باريد، دليل كه مردمان را خير و نعمت و غنيمت بود. اگر ديد كه از آسمان ريگ يا خاك مي باريد، اگر اندك باريد دليل كند كه نيك بود و اگر بسيار، دليل آن بد بود

 • اگر ديد كه از آسمان كژدم يا مار و يا سنگ مي باريد، دليل بود بر عذاب خداي عزو جل اند آن ديار، اگر ديد كهم خود را از اسمان فرو آويخت، دليل كند كه كار او بلند گردد.

 • جابر مغربي گويد: اگر ديد كه بر بالاي هفتم آسمان رفت، به جائي كه و هم آنجا نگنجد و فرو نيايد، دليل كند كه اجل او نزديك آمده بود و خاتمه كردارش پسنديده بود.

 • اگر خداوند خواب مستور بود و مصلح، و بيند كه در آنجا فرود آمد، دليل كه در راه دين زاهد گردد.

 • اگر خداوند خواب مصلح و مستور نباشد، دليل بود كه توبه كند يا هلاك گردد. اگر بيند كه از آسمان بر زمين آمد، دليل كند كه از رنج و بيماري به سرحد هلاك رسد و بعد از آن شفا يابد

 • اگر بيند كه در ميان آسمان و زمين بنيادي بود چون قبه با كوشكي كه نه از سنگ و آجر بود، دليل بود كه خداوند خواب در ا مل و عمل مغرور گشته بود.

 • اگر بيند كه درهاي آسمان گشاده شدند، دليل كند كه دعا در آن سال مستجاب شود و باران بسيار بارد و آب ها فراوان بود.

 • اگر بيند كه در آسمان دري از بهر وي يا از بهر مردم آن ديار گشاده كردند، دليل كند كه بر خير و نعمت مردمان آن ديار، خاصه كه با گشادن در اثر خير ظاهر شود.

 • اگر بيند كه آسمان بيفتاد، دليل است كه ايزد تعالي با وي به خشم بود

 • حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر بيند كه آسمان به گونه سبز بود، دليل بود كه در آن ديار خير و صلاح و ايمني بود

 • اگر بيند كه آسمان سرخ بود، دليل بود كه در آن ديار جنگ و خون ريختن است

 • اگر بيند كه آسمان سياه بود، دليل كه در آن ديار بلا و فتنه عظيم بود.

 • اگر بيند كه آسمان روشن تر از آن بود كه بود، دليل كند كه او حق تعالي روشنايي تمام در دين حاصل گرداند

 • اگر بيند كه برابر او در آسمان گشاده شد، دليل است در خير و روزي بر او گشاده شود و عالم و حكيم شود و از وي روزي بسيار به مردم رسد.

 • اگر بيند كه در آسمان علامت هاي سرخ بود، دليل كند كه پارسان آن موضع را علامت و نصرت بود.

 • اگر بيند كه آسمان را همي پرستيد، دليل كند كه بي دين و گمراه گردد.

 • .اسماعيل بن اشعث گويد: اگر كسي بيند كه از آسمان سنگ چون باران مي آيد، دليل كند بلاي سختي و عذاب به اهل آن موضع رسد.

 • اگر بيند كه از آسمان گندم و جو مي باريد، دليل كند كه اندر آن ديار نعمتهاي الوان بي قياس بود و خلق را ايمني و كسب و معيشت بود.

 • اگر خود را در آسمان ببیند ، تعبیر آن باشد که سفری در پیش خواهد داشت پر حاصل ، در افزایش مقام دنیائی و عزت و سرافرازی.

 • اگر ببیند که در آسمان پرواز می کند ، سفری پر برکت و نعمت او را تقدیر شده است.

 • اگر ببیند به آسمان رفت و نخواست به زمین باز گردد ، بزرگی خواهد یافت و به مطلب بزرکی که در نظر دارد خواهد رسید.

 • اگر ببیند مستقیم پرواز کرد تا به آسمان رسید ، رنج و گزند و زیان آسیبی به او خواهد رسید.

 • اگر در رویا ببیند که از آسمان ندایش می دهند ، دلیل خیرو سلامت بر اوست.

 • اگر مرغی را در آسمان ببیند که با او سخن می گفت ، دلیل آن شادمانی است ، شاید بر اثر خبری که انتظارش نمی رفته است.

 • اگر بیند که آسمان به گونه سبز بود دلیل بود که در آن دیار خیر و صلاح و ایمنی بود و اگر ببیند که به گونه سفید بود دلیل که در آن موضع رنج و بیماری بود و اگر ببیند که آسمان سرخ بود دلیل بود که در آن دیار جنگ و خون ریختن است و اگر ببیند که آسمان سیاه بود دلیل که در آن دیار بلا و فتنه عظیم بود و اگر ببیند که آسمان روشن تر از آن بود که باید باشد دلیل کند که او روشنایی تمام دین حاصل گردد.

 • اگر ببیند که برابر او در آسمان گشوده شد دلیل آن است در خیر روزی که بر او گشوده شود و عالم و حکیم شود و از وی روزی بسیار بود بکردار عمودها ، دلیل کند که پارسیان آن موضع را سلامت و نصرت بود و اگر ببیند که آسمان را همی پرستید دلیل کند که بی دین و گمراه گردد.

 • دیدن آسمان صاف و روشن خوب است اما رفتن به آسمان خوب نیست. این که می گویم رفتن به آسمان خوب نیست منظور رفتن تا بینهایت بدون توقف است که معبران این حالت را به مرگ تعبیر کرده اند .

 • اگر کسی در خواب ببیند که به آسمان می رود ولی درهای آسمان به روی او بسته شده است نشانه آن است که در امور شغلی با مشکلات رو به رو می گردد و دستی ناشناخته پیش پای او سنگ می افکند. اگر کسی ببیند که از آسمان به زمین افتاد ولی آسیبی ندید بیمار و رنجور می شود لیکن سلامت خود را باز می یابد.

 • رنگ آسمان اگر سبز باشد خیر و برکت است و چنان چه سرخ باشد خون و جنگ است و فسا و فتنه، آسمان سفید بیماری است.

 • چنان چه در خواب دیدید که مرغی از آسمان فرود آمد و بر بام خانه شما نشست به نعمت و رفاه می رسید و چنان چه مرغ پرید و رفت خبری به شما می رسد که دل خوش کننده است.

 • اگر خود را در آسمان اول ، منظور مطلق آسمان است ، دید اجلش نزدیک شده است.

  اگر در آسمان دوم ببیند ، در کسب علم و دانش موفق خواهد بود.

  اگر در آسمان سوم ببیند ، در امور دنیا و کسب مال به موفقیت می رسد.

  اگر دز آسمان چهارم ببیند ، به بزرگان نزدیک شود و تقرب جوید.

  اگر در آسمان پنجم ببیند ، ترس و بیمی برایش بروز خواهد کرد.

  اگر در آسمان ششم ببیند ، به خوشبختی ، خوش طالعی و دولت و نیکی خواهد رسید.

  آسمان هفتم دیدن را نشاید ….

  اگر ببیند که به آسمان اول صعود کرد و درش را بسته یافت ، در کار و امورش به وسیله مردی بزرگ بسته خواهد شد.

  اگر ببیند که نمی تواند به آسمان نگاه کند و سر را به زیر بیندازد ، از تقرب و همراهی و هم صحبتی مردی بزرگ بی نصیب خواهد شد.

  اگر ببیند فرشتگان از آسمان فرو آمدند و از کنارش گذشتند ، در های علم و حکمت و دانش به رویش گشوده می شود.

 • اگر کسی بیند که از آسمان سنگ چون باران می آید، دلیل کند بلای سختی و عذاب به اهل آن موضع رسد.

 • اگر بیند که از آسمان گندم و جو می بارید، دلیل کند که اندر آن دیار نعمتهای الوان بی قیاس بود و خلق را ایمنی و کسب و معیشت بود.

 • یوسف نبی علیه السلام گوید:

  دیدن از آسمان به زیر آمدن معزولی بود

  دیدن آسمان قوت وظفر باشد.

 • لوک اویتنهاو می گوید :

  روشن : شادمانی و خوشبختی

  ابری : غم و غصه

  سرخ رنگ : شادمانی زیاد

  ستاره باران : ارثی بزرگ

  تیره : خطر

 • دیدن آسمان، تسکین خاطرى است در برابر غمهاى زندگى.

 • اگر در خواب آسمان آبى را دیدید، یعنى اوقات بسیار خوبى پیش روى شما است.

 • دیدن آسمان قرمز در خواب، دلالت بر اختلافات گوناگون در خانواده و جامعه مى باشد.

 • اگر آسمان ابرى باشد، شما آدم بسیار بى ثبات و ضعیفى مى باشید.

 • دیدن آسمانی صاف در خواب ، نشانه کسب افتخارات برجسته است و همچنین همنشین شدن با جمعی از روشنفکران.

 • اگر خواب ببینید با شگفتی به چهره ها و حیواناتی عجیب در آسمان نگاه می کنید ، نشانه آن است که بزرگترین مشکلات و دردهای شما ناشی از حسادت خواهد بود ، حسادتی که وفاداری شما را در عشق نیز به نابودی خواهد کشاند.

 • دیدن آسمانی سرخ در خواب ، نشانه نارضایتی عموم مردم است که احتمالاً به شورشی مبدل خواهد شد.

 • اگر خواب ببینید به آسمان صعود می کنید ، نشانه آن است که با کوشش مداوم به هدفی دست می یابید که چندان شما را خرسند و راضی نمی کند.

 • اگر فردی جوان در خواب ببیند از نوری نردبان مانند به سمت آسمان بالا می رود ، نشانه آن است که از مقامی والا ارتقاع می یابد.

 • اگر دید که بر بالای هفتم آسمان رفت، به جائی که و هم آنجا نگنجد و فرو نیاید، دلیل کند که اجل او نزدیک آمده بود و خاتمه کردارش پسندیده بود.

 • اگر بیند که از آسمان بر زمین آمد، دلیل کند که از رنج و بیماری به سرحد هلاک رسد و بعد از آن شفا یابد.

 • اگر بیند که در میان آسمان و زمین بنیادی بود چون قبه با کوشکی که نه از سنگ و آجر بود، دلیل بود که خداوند خواب در ا مل و عمل مغرور گشته بود.

 • اگر بیند که درهای آسمان گشاده شدند، دلیل کند که دعا در آن سال مستجاب شود و باران بسیار بارد و آب ها فراوان بود.

 • اگر بیند که در آسمان دری از بهر وی یا از بهر مردم آن دیار گشاده کردند، دلیل کند که بر خیر و نعمت مردمان آن دیار، خاصه که با گشادن در اثر خیر ظاهر شود.

 • اگر بیند که آسمان بیفتاد، دلیل است که ایزد تعالی با وی به خشم بود.

 • تعبیر خواب آسمان به روایت امام جعفر صادق

  اگر بیند که آسمان به گونه سبز بود دلیل بود که در آن دیار خیر و صلاح و ایمنی بود و اگر ببیند که به گونه سفید بود دلیل که در آن موضع رنج و بیماری بود و اگر ببیند که آسمان سرخ بود دلیل بود که در آن دیار جنگ و خون ریختن است و اگر ببیند که آسمان سیاه بود دلیل که در آن دیار بلا و فتنه عظیم بود و اگر ببیند که آسمان روشن تر از آن بود که باید باشد دلیل کند که او روشنایی تمام دین حاصل گردد

  اگر ببیند که برابر او در آسمان گشوده شد دلیل آن است در خیر روزی که بر او گشوده شود و عالم و حکیم شود و از وی روزی بسیار بود بکردار عمودها ، دلیل کند که پارسیان آن موضع را سلامت و نصرت بود و اگر ببیند که آسمان را همی پرستید دلیل کند که بی دین و گمراه گردد

 • با سلام من در خواب شب را میدیدم وتصویر چند حیوان را میدیدم ترسناک هم نبودند تعبیر خواب من چیست .

 • خواب دیدم درجمعی بودم یدفعه اسمونی که روشن بودتیره شدابرهای تیره وسیاه نمایان شدماهمه زیرسقف بودیم پناه داشتیم بلایی هم سرمان نیامدولی من کلی دعا وقران میخوندم ازترسم..بعدچندلحظه این اسمون تیره تبدیل به اسمون روشن میشدابرهای سیاه کنارمیرفت ..و همینطورچندبارتکرارشدبازم ابرهای سیاه میومد منم قران میخوندم بعدهم ابرهای روشن..تعبیرخوابم چیه؟؟

 • دیدن لکه خون در ابر سفید آسمان

 • پری

 • سلام اگه کمکم کنید و تعبیر خوابمو بگید ممنون میشم من خواب دیدم که خورشید و ماه کنار هم هستن اسمان هم پر از ستاره است و منم شگفت زده شده بودم و یه نکته دیگه اینکه همه میگفتن ماه رمضونه در حالی که اان محرمه هوا هم مثل هوای غروب بود قبل از اذان نه شب و نه صبح

 • سلام من خواب دیدم اسمان شبیه شیشه است واسمان ترک خورده به زمین می ریزد

 • سلام خواب دیدم هفت اسمان شکست وبه لرزه درامد تعبیرش چیه

 • سلام خواب دیدم آسمان آبی خوشرنگ و صاف بود از دیدنش لذت میبرم مثل آینه صاف صاف بود و یدونه هم خورشید بود داشتم به خورشید نگاه میکردم ک خودمو تو خورشید دیدن خیلی قشنگ بود خورشید مثل اینکه آینه بود انقد صاف و زلال بود میشه تعبیرش کنین، ممنون میشم

 • سلام خواب دیدم آسمان آبی خوشرنگ و صاف بود از دیدنش لذت میبرم مثل آینه صاف صاف بود و یدونه هم خورشید بود داشتم به خورشید نگاه میکردم ک خودمو تو خورشید دیدم خیلی قشنگ بود خورشید مثل اینکه آینه بود انقد صاف و زلال بود ، جز خورشید چیز دیگه ای تو آسمون ندیدم ، ده سال پیش این خواب رو دیدم اما همیشه مثل روز برام روشنه دقیق یادمه ک چی دیدم، گفتم شاید تعبیر مهمی داره ک فراموش نمیکنم،میشه برام تعبیرش کنین، ممنون میشم

 • سلام
  اگر در خواب ببیند آسمان پرستاره و نورانی هست چ تعبیری داره

 • سلام،خواب دیدم جلو در خونمون ب اسمون نگاه کردم دیدم اسمون اینقد پرستاره و نورانی شده ک زمین رو روشن کرده مابین ستاره ی حبابای بود ک بعضی داخلش ی پرنده ای بود یکیشون اومد پایین جوجه اردکی ما داشتیم با خودش برداشت ببرش ک من داد زدم گرفتنش نزاشتن ببرش بعد وقتی من رفتم کنار جوجه اردک دیدم دوتا هستن . با تشکر ممنون میشم جواب بدین

 • سلام خواب دیدم نصف اسمان صاف و آبری هست نصف دیگش تیره تره و باد ملایم گرم میزنه که خلاف جهت باد راه میرم

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.