تعبیر خواب رعد و برق

تعبیر خواب رعد و برق | تعبیرخواب رعد و برق | tabire khab

تعبیر خواب رعد و برق,تعبیر خواب رعد و برق زدن,تعبیر خواب دیدن رعد و برق,تعبیر خواب رعد و برق و صاعقه,تعبیر خواب رعد و برق و طوفان,تعبیر خواب باران با رعد و برق,تعبیر خواب ابر سیاه و رعد و برق,تعبیر دیدن رعد وبرق در خواب,تعبیر خواب رعد و برق و باران شدید,تعبير خواب رعد وبرق و باران,تعبير ديدن رعد و برق در خواب,تعبیر خواب باران و رعد وبرق

تعبیر خواب رعد و برق , تعبیر خواب رعد و برق زدن , تعبیر خواب دیدن رعد و برق , تعبیر خواب رعد و برق و صاعقه

خواب رعد و برق یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم رعد و برق در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب رعد و برق می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب رعد و برق را مطالعه نمایید و متوجه شوید رعد و برق چه تعبیری دارد

تعبیر خواب رعد و برق از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب رعد و برق 5 چیز است

خزانه دار پادشاه – وعده بد – خیر – رحمت – راه راست

تعبیر خواب رعد و برق از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب رعد و برق ، خزانه دار پادشاه است

تعبیر خواب برق وعده کردن پادشاه است به بدی و مرد طماع را به طمع وی

تعبیر خواب گرفتن برق از هوا ابر است ، خیر است

تعبیر خواب برق درخشان دیدن ، فراخی روزی در آن سال است

تعبیر خواب رعد و برق از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب برق یا الکتریسیته قدرت و مهربانی است

تعبیر خواب برق خانه رفتن و شما در تلاش برای مرمت فیوز باشید خوب است

تعبیر خواب دیدن برق نیکو است به خصوص در مورد روشنایی

تعبیر خواب رعد وبرق خوب است به خصوص اگر هوا تاریک باشد و خیر و برکت تعبیر می شود

تعبیر خواب رعد و برق از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب رعد و برق ، دوره ای کوتاه همراه با شادی و خوشی است

تعبیر خواب خوردن رعد و برق کنار شما ، رفاه در زندگی است

تعبیر خواب رعد و بر ق در بین ابرهای سیاه ، بخت و اقبالتان باز می شود

تعبیر خواب رعد و برق بالای سر شما ، اندوه است

تعبیر خواب رعد و برق در جنوب آسمان ، بخت و اقبالتان کم می شود

تعبیر خواب دیدن رعد و برق در جنوب غربی آسمان ، بخت و اقبالتان زیاد می شود

تعبیر خواب دیدن رعد و برق در شمال آسمان ،باید قوی باشید

تعبیر خواب دیدن رعد و برق در شرق آسمان ، به راحتی صاحب احترام شدن است

تعبیر خواب رعد و برق بین ابرهای بد شکل ، زیان است

تعبیر خواب رعد و برق | رعد و برق در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 68 عدد

 • مشاهده برق آسمان بخصوص اگر همه جا تاریک باشد و ناگهان برق بدرخشد، درخشش آینده و نور امید و گویای خیر و برکتی در زندگی است که هم بزرگ و هم غیر منتظره است.

 • برق زدگی در خواب خوب نیست چه بیننده خواب خویشتن را دچار صاعقه زدگی ببیند و چه دیگری را.

 • درخشش برق از دور دست ها و بخصوص در تاریکی غلیظ بسیار نیکو است.

 • مشاهده درخشش برق اگر همراه با رعد باشد، حادثه خوبی است که با بیم آمیخته است.

 • امام صادق (ع) می فرماید: برق درخواب بر پنج وجه است:
  خزانه دار پادشاه،
  وعده بد،
  خیر،
  رحمت،
  راه راست.

 • اگر کسی در خواب بببند رعد می غرد و باران می بارد، خیر و نعمت فراوان خواهد بود.

 • غرش رعد و نباریدن باران، نشانه این است که حکمروای آن دیار ستمگر است و به تعبیر دیگر، غرش تندر و باریدن برف و تاریکی هوا، دلیل بر ستمگری حاکم آن دیار است.

 • غرش خفیف رعد و باریدن آرام باران در هر دیاری، دلیل رحمت پروردگار است

 • اگر بیننده خواب دید که برق را از هوا یا از ابر گرفت، کاری انجام می دهد که خیر او در آن کار است و اگر همراه برق، بادی آرام هم می وزید، نشانه فراوانی نعمت در آن سال است.

 • برق زدگی در خواب خوب نیست چه بیننده خواب، خویشتن را دچار صاعقه زدگی ببیند و چه دیگری را.

 • محمد ابن سیرین می گوید: رعد و برق در خواب، خزانه دار پادشاه یا حاکم است.

 • اگر غریدنِ تندر با باران باشد، دلیل که مردمان را ترس و بیم کمتر است و نعمت و خیر فراوان.

 • اگر ببیند باران سخت و تندر سخت بارید، دلیل کند بر ترس بیننده خواب از دعای پدر و مادر

 • بعضی از معبران گفته اند: برق، وعده کردن پادشاه است به بدی. اگر ببیند برق را از هوا یا از ابر برگرفت، دلیل که کاری کند که در آن خیر باشد.

 • اگر ببیند برق می درخشید، دلیل که در آن سال نعمت فراخ باشد، خصوصا اگر که با برق، باد آهسته بوزد.

 • امام صادق (ع) می فرماید: رعد و برق درخواب بر پنج وجه است:
  خزانه دار پادشاه،
  وعده بد،
  خیر،
  رحمت،
  راه راست.

 • شنیدن تندر بر پنج وجه است:
  عذاب،
  حکمت،
  زحمت،
  صولت (حمله کردن با قدرت)،
  خشم پادشاه.

 • اگر دید آواز تندر به وقت باریدن می شنید، دلیل که از آن دیار خیر و برکت بیرون آید

 • اگر بین باران و رعد، برق است، دلیل که مردم آن دیار از پادشاه یا حاکم، ترس و بیم دارند.

 • اگر ببیند باران شدید می بارید، دلیل که در آن دیار فتنه و عذاب و هلاکت پدید آید.

 • اگر ببیند تندر سخت بغرید، دلیل که بانگ و هیبت حاکم یا پادشاه در آن دیار گسترده شود.

 • اگر ببیند هم تندر است و هم برف و هوا تاریک است، دلیل که پادشاه یا حاکم ستمگری پدید آید.

 • محمدبن سيرين گويد: رعد و برق در خواب خزانه دار پادشاه است و بعضي از معبران گفته اند: برق، وعده كردن پادشاه است به بدي و مرد طماع را به طمع وي. اگر بيند برق را از هوا يا از ابر برگرفت، دليل كه كاري كند كه در ان خير بود. اگر بيند برق همي درخشيد، دليل كه در آن سال نعمت فراخ بود، خاصه كه با برق باد آهسته است.

 • منوچهر مطيعي تهراني گويد: برق متداعي دو چيز است، يکي برق به معناي الکتريسيته و ديگري برق جسته از ابر آسمان. برق به معناي الکتريسيته در خواب قابل رويت نيست اما از نظر خواب شناسي مي تواند سمبل يا جايگزين قدرتي مافوق تصور قدرتمند و نيرومند باشد که هم به آن محتاجيم و هم از آن مي ترسيم. هم مهربان و ياري دهنده است و هم کشنده و سهمگين. هر کس در زندگي خودش از چيزي بيشتر مي ترسد. در اين که همه ما مي ترسيم ترديد نيست ولي چيزهائي که ما را مي ترسانند متفاوتند. کساني هستند که مي ترسند و نمي دانند از چه مي ترسند. هميشه نگران و مشوشند. عده اي از بيماري مي ترسند کساني هستند که از فقر بيمناکند. خانم ها عموما از پيري وحشت دارند. همه اين ترس ها چه شناخته چه ناشناخته ممکن است در خواب به صورت برق مجسم شود. برقي که در عين روشني بخشي و گرما دهندگي قاطع ريشه حيات انسان نيز هست و به ناگاه جان مي گيرد و حيات را متوقف مي کند. با اين تعريف بايد ديد که در خواب چگونه با الکتريسيته بر خورد کرده ايد. اگر ديديد که جائي را روشن کرد و شما در قسمت روشنائي هستيد مي توانيد سراغ تعبير آن را بگيريد. اگر ديديد برق خانه قطع شده و شما در تکاپوي مرمت فيوز هستيد خوب است و خواب شما مي گويد که وجودي موثر و مفيد داريد و در آينده نزديک در همان محدوده که خواب ديده ايد نقشي مهم خواهيد داشت. روي هم رفته ديدن برق نيکو است مخصوصا از جهت تامين روشنائي. اما برق به معناي برقي که در اثر برخورد ابرهاي باردار در آسمان پديد مي آيد، معبران کهن نوشته اند که برق آسمان خزانه دار يا عامل پادشاه است که اين تعبير در زندگي امروز ما هيچ الگوئي پيدا نمي کند. اما برق يکي از آيات الهي است و وجودش عظمت خالق و دستگاه خلقت و حقارت ما را در مقام قياس نشان مي دهد. مشاهده برق آسمان خوب است بخصوص اگر همه جا تاريک باشد و ناگهان برق بدرخشد اين مي تواند درخشش آينده و نور اميد باشد و گوياي خير و برکت و طلوع چيزي در زندگي که هم بزرگ است و هم غير منتظره. برق زدگي در خواب خوب نيست چه بيننده خواب، خويشتن را دچار صاعقه زدگي ببيند و چه ديگري را. درخشش برق از دور دست ها و بخصوص در تاريکي غليظ بسيار نيکو است. مشاهده درخشش برق اگر همراه با رعد باشد حادثه خوبي است که با بيم آميخته است.

 • ديدن رعد وبرق در خواب ، علامت دوره اي كوتاه از زندگي است كه با شادي و خوشبختي توأم است .

 • اگر خواب ببينيد رعد و برق بر شيئي در نزديكي شما فرود مي آيد ، علامت آن است كه رفاه زندگي يكي از دوستان شما را ناراحت خواهد ساخت . ديگران پشت سر شما شايعاتي مي پراكنند .

 • اگر خواب ببينيد آذرخش ابرهاي سياه را از هم جدا مي كند ، علامت آن است كه بعد از تأسف و رهايي از درد سر بخت و اقبال به سراغ شما خواهد آمد .

 • اگر خواب ببينيد رعد و برق بر شما فرود مي آيد ، علامت آن است كه اندوه بر شما چيره خواهد شد

 • ديدن آذرخش بالاي سر خود ، نشانة خوشبختي و كسب منفعت است .

 • ديدن آذرخش در قسمت جنوب آسمان ، علامت آن است كه بخت و اقبال مدتي از شما دور مي شود

 • ديدن آذرخش در قسمت جنوب غربي آسمان ، علامت آن است كه بخت و اقبال به شما رو مي كند و زندگي شما بهتر از گذشته خواهد شد .

 • ديدن آذرخش در قسمت شمال آسمان ، علامت آن است كه بايد موانع را از جلوي راه خود برداريد .

 • ديدن آذرخش در قسمت شرقي آسمان ، علامت آن است كه به راحتي صاحب احترام و ثروت خواهيد شد .

 • ديدن آذرخش از ميان ابرهاي بد شكل ، علامت آن است كه زيان و نوميدي گريبانتان را خواهد گرفت

 • برق متداعی دو چیز است، یکی برق به معنای الکتریسیته و دیگری برق جسته از ابر آسمان. برق به معنای الکتریسیته در خواب قابل رویت نیست اما از نظر خواب شناسی می تواند سمبل یا جایگزین قدرتی مافوق تصور قدرتمند و نیرومند باشد که هم به آن محتاجیم و هم از آن می ترسیم. هم مهربان و یاری دهنده است و هم کشنده و سهمگین

 • . هر کس در زندگی خودش از چیزی بیشتر می ترسد. در این که همه ما می ترسیم تردید نیست ولی چیزهائی که ما را می ترسانند متفاوتند.

 • کسانی هستند که می ترسند و نمی دانند از چه می ترسند. همیشه نگران و مشوشند. عده ای از بیماری می ترسند کسانی هستند که از فقر بیمناکند. خانم ها عموما از پیری وحشت دارند

 • همه این ترس ها چه شناخته چه ناشناخته ممکن است در خواب به صورت برق مجسم شود. برقی که در عین روشنی بخشی و گرما دهندگی قاطع ریشه حیات انسان نیز هست و به ناگاه جان می گیرد و حیات را متوقف می کند.

 • روی هم رفته دیدن برق نیکو است مخصوصا از جهت تامین روشنائی. اما برق به معنای برقی که در اثر برخورد ابرهای باردار در آسمان پدید می آید،

 • معبران کهن نوشته اند که برق آسمان خزانه دار یا عامل پادشاه است که این تعبیر در زندگی امروز ما هیچ الگوئی پیدا نمی کند. اما برق یکی از آیات الهی است و وجودش عظمت خالق و دستگاه خلقت و حقارت ما را در مقام قیاس نشان می دهد. مشاهده برق آسمان خوب است بخصوص اگر همه جا تاریک باشد و ناگهان برق بدرخشد این می تواند درخشش آینده و نور امید باشد و گویای خیر و برکت و طلوع چیزی در زندگی که هم بزرگ است و هم غیر منتظره. برق زدگی در خواب خوب نیست چه بیننده خواب ، خویشتن را دچار صاعقه زدگی ببیند و چه دیگری را.

 • آنلي بيتون مى‏گويد:
  1ـ ديدن رعد وبرق در خواب ، علامت دوره اي كوتاه از زندگي است كه با شادي و خوشبختي توأم است .
  2ـ اگر خواب ببينيد رعد و برق بر شيئي در نزديكي شما فرود مي آيد ، علامت آن است كه رفاه زندگي يكي از دوستان شما را ناراحت خواهد ساخت . ديگران پشت سر شما شايعاتي مي پراكنند .
  3ـ اگر خواب ببينيد آذرخش ابرهاي سياه را از هم جدا مي كند ، علامت آن است كه بعد از تأسف و رهايي از درد سر بخت و اقبال به سراغ شما خواهد آمد .
  4ـ اگر خواب ببينيد رعد و برق بر شما فرود مي آيد ، علامت آن است كه اندوه بر شما چيره خواهد شد .
  5ـ ديدن آذرخش بالاي سر خود ، نشانة خوشبختي و كسب منفعت است .
  6ـ ديدن آذرخش در قسمت جنوب آسمان ، علامت آن است كه بخت و اقبال مدتي از شما دور مي شود .
  7- ديدن آذرخش در قسمت جنوب غربي آسمان ، علامت آن است كه بخت و اقبال به شما رو مي كند و زندگي شما بهتر از گذشته خواهد شد .
  8ـ ديدن آذرخش در قسمت شمال آسمان ، علامت آن است كه بايد موانع را از جلوي راه خود برداريد .
  9ـ ديدن آذرخش در قسمت شرقي آسمان ، علامت آن است كه به راحتي صاحب احترام و ثروت خواهيد شد .

  10ـ ديدن آذرخش از ميان ابرهاي بد شكل ، علامت آن است كه زيان و نوميدي گريبانتان را خواهد گرفت

 • باسلام
  خواب دیدم که از خونه اومدم بیرون یک دفعه بارون شد وورعدو برق باصدای غرش ااسمان
  ازترس سرجام ایستادم.
  ممنون میشم بدونم تعبیر خوابم چیست؟؟

 • اگه ببینیم که رعدوبرق همراه باران شدیده وفقط کنار یکی از اعضای خانواده میزنه چه تعبیری داره؟

 • سلام من خواب دیدم که رعد و برق همراه طوفان خیلی شدید در آسمان بود اما رعد و برق طوری بود که آسمان را از وسط دو شقه میکرد و نور عجیبی مثل آتش از آسمان می آمد خیلی ترس ناک بود خواهشن خواب من را تعبیر کنید

 • وجود رعد و برقی وحشتناک به گونه ای که پس از برخورد به سقف آپارتمان شروع به دو نیم کردن آن کرد (همچون برش چوب با اره برقی) البته ناگفته نماند که بنده قبل از خواب سوره واقعه را خوانده بودم

 • در خواب دیدم که باران میبارید و رعد برق های عظیمی در آسمان میزد . جوری که همه ی آسمان روشن میشد و من از بزرگی خدا یاد میکردم .

 • سلام من همیشه اکثر خوابام تعبیر میشه
  من دیشب خوابی خاص دیدم و فهمیدن تعبیرش برام مهمه
  خواب دیدم ماه گرفتگی بود و همراه آن رعد و برق های زیاد.خیلی ترسیدم
  بعدش تموم شد خدارو شکر کردم

 • من دیشب خواب دیدم که وسط تابستون داشت برف و باران قاطی می اومد بعد چند مدت دیدم از دوردست صاعقه داره میخوره زمین و صدای انفجار می آد بعد صاعقه ها نزدیک تر شدن و خوردن به خونه جلوییمون بعد آتیش گرفت من هم سریع دویدم ریر تخت

 • سلام‏ ‏دیشب خواب‏ ‏دیدم‏ ‏تخم‏ ‏مرغ‏ ‏بدون‏ ‏پوسته‏ ‏زرده‏ ‏وسفیده‏ ‏تخم‏ ‏مرغ‏ ‏استفراق‏ ‏میکردم‏ ‏لطفا‏ ‏جواب‏ ‏‏ ‏جیمیل‏ ‏بدید‏ ‏دوستم‏ ‏هم‏ ‏گفت‏ ‏خواب‏ ‏دیدم‏ ‏تو‏ ‏تصادف‏ ‏مردی

 • ﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺧﻮاﺏ ﺩﻳﺪﻡ ﺭﻋﺪ ﻭﺑﺮﻕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻃﻮﻓﺎﻥ و ﮔﺮﺩﺑﺎﺩ ﺧﺎﻙ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺣﺪﻱﻛﻪ اﺯ ﺗﺮﺱ اﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺎﺯ,ﻧﺸﻪ ﻗﻔﻠﺶ ﻛﺮﺩﻡ ﻟﻂﻔﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮﺵ ﺭﻭ ﺑﺮاﻡ اﻳﻤﻴﻞ ﻛﻨﻴﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﻧﮕﺮاﻥ ﻫﺴﺘﻢ

 • من خواب ديدم كه در پيش روي من كه فاصله آن ٢٠ متر ميرسيد رعد برق از آسمان ميايد وبه زمين برخرد مي كند فكر كنم كه به سمت شمال قرار داشت

  • خواب دیدم رعدوبرق پیش روی من با فاصله کم به زمین‌میخود وبصورت حدودا گرد باشعاع حدود نیم متر منور است

 • سلام من خواب دیدم که رعد و برق همراه طوفان خیلی شدید در آسمان بود اما رعد و برق طوری بود که آسمان را از وسط دو شقه میکرد و نور عجیبی مثل آتش از آسمان می آمد خیلی ترس ناک بود خواهشن خواب من را تعبیر کنید 👿 ➡ ➡

 • وجود رعد و برقی وحشتناک به گونه ای که پس از برخورد به سقف آپارتمان شروع به دو نیم کردن آن کرد (همچون برش چوب با اره برقی) البته ناگفته نماند که بنده قبل از خواب سوره واقعه را خوانده بودم

 • در خواب دیدم که باران میبارید و رعد برق های عظیمی در آسمان میزد . جوری که همه ی آسمان روشن میشد و من از بزرگی خدا یاد میکردم .

 • سلام‏ ‏دیشب خواب‏ ‏دیدم‏ ‏تخم‏ ‏مرغ‏ ‏بدون‏ ‏پوسته‏ ‏زرده‏ ‏وسفیده‏ ‏تخم‏ ‏مرغ‏ ‏استفراق‏ ‏میکردم‏ ‏لطفا‏ ‏جواب‏ ‏‏ ‏جیمیل‏ ‏بدید‏ ‏دوستم‏ ‏هم‏ ‏گفت‏ ‏خواب‏ ‏دیدم‏ ‏تو‏ ‏تصادف‏ ‏مردی

 • رعد و برق‌ و آذرخش‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ انرژی‌ ونیرویی‌ اصلاح‌ گر و شگفت‌ است‌. در کل‌ این‌ نشانه‌مثبتی‌ است‌ که‌ نشان‌ دهنده‌ حالت‌ بیداری‌ و آگاهی‌ضمیر خودآگاه‌ بیننده‌ خواب‌ می‌باشد. گاهی‌، یک‌تغییر و تحول‌ ناگهانی‌ در آگاهی‌ یا دریافت‌ خبرهای‌غیرمترقبه‌ و پیش‌ بینی‌ نشده‌ ما را شوکه‌ و غافلگیرکرده‌ و باعث‌ مستولی‌ شدن‌ احساس‌ نگرانی‌ و اضطراب‌بر ما می‌گردد. اگرچه‌، نور، درخشش‌، برق‌ و روشنی‌ درخواب‌ به‌ هر شکلی‌ در بر گیرنده‌ معانی‌ مثبت‌ طولانی‌مدت‌ است‌. در هنگام‌ تعبیر این‌ خواب‌، لازم‌ است‌ که‌آن‌ را با حوادث‌ و رخدادهای‌ به‌ شدت‌ بحث‌انگیززندگی‌ روزمره‌تان‌ مرتبط سازید که‌ به‌ طور ناگهانی‌صورت‌ گرفته‌اند و یا سطح‌ آگاهی‌ شما را ارتقاء داده‌اند.

 • با سلام
  من دیشب شب دوشنبه قبل از اذان صبح خواب صاعقه دیدم که از آسمون مستقیم به زمین میخورد وباعث انفجارهای مهیب میشد رعد و برقهایی با صدای بسیار بلند جوری که بند دل آدم پاره میشد و حس کردم که صاعقه نزدیک و نزدیکتر میشد وبه سقف خونه اصابت میکرد که یکدفعه از سقف عبور کرد و کنار من به زمین خورد صداش گوشم رو کر کرد و نورش اینقدر زیاد بود که دیگه چیزی غیر از سفیدی و نور شدید نمیدیدم. خواهشا این خواب من رو تعبیر کنید.
  با تشکر.

 • با سلام
  من دیشب شب دوشنبه قبل از اذان صبح خواب صاعقه دیدم که از آسمون مستقیم به زمین میخورد وباعث انفجارهای مهیب میشد رعد و برقهایی با صدای بسیار بلند جوری که بند دل آدم پاره میشد و حس کردم که صاعقه نزدیک و نزدیکتر میشد وبه سقف خونه اصابت میکرد که یکدفعه از سقف عبور کرد و کنار من به زمین خورد صداش گوشم رو کر کرد و نورش اینقدر زیاد بود که دیگه چیزی غیر از سفیدی و نور شدید نمیدیدم. خواهشا این خواب من رو تعبیر کنید.
  با تشکر.

 • سلام من خواب دیدم باران میاد واحساس خوبی داشتم وفقط صدای رعدوبرق میشنیدم ولی خودرعدوبرقو نمی دیدم

 • من دیشب خواب دیدم که آسمان آروم بود ی دفه از سمت غرب آسمان رعد وبرق مهیبی گرفت من از ترس اینکه صاعقه به من برخورد نکند به سمت درب خانه دویدم که زودتر وارد خانه شوم ولی همانلحظه که دستم راروی زنگ گذاشتم ی رعد وبرق با نور زیاد بهم خورد و منو از پا در آورد
  لطفا تعبیر خوابم رو بگید

 • من دیشب خواب دیدم که آسمان آروم بود ی دفه از سمت غرب آسمان رعد وبرق مهیبی گرفت من از ترس اینکه صاعقه به من برخورد نکند به سمت درب خانه دویدم که زودتر وارد خانه شوم ولی همانلحظه که دستم راروی زنگ گذاشتم ی رعد وبرق با نور زیاد بهم خورد و منو از پا در آورد
  لطفا تعبیر خوابم رو بگید

  • این

 • من خواب دیدم هوا تاریک بود باران سیاه رنگ شاید هم رنگ اب میومد ولی اسمون تاریک تاریک ظلمات بود بعد پول هایم ریخت وسط حیاط رفتم جمعش کنم رعد برقی وسط سر من زد کا من وجودم تعقییر کرد بعد اسمون نگاه کردم روی اسمان نوشت بود قیامت نزدیک است

 • من خواب دیدم هوا تاریک بود باران سیاه رنگ شاید هم رنگ اب میومد ولی اسمون تاریک تاریک ظلمات بود بعد پول هایم ریخت وسط حیاط رفتم جمعش کنم رعد برقی وسط سر من زد کا من وجودم تعقییر کرد بعد اسمون نگاه کردم روی اسمان نوشت بود قیامت نزدیک است و دهن اسمون دوبار وا شود تعبیرش چیه

 • من خواب دیدم هوا روشن است من در حال دویدن هستم رعد و برقی بزرگ پدیدار شد من میخواستم به راهم ادامه بدم و به پناگاهی برم ولی پاهام حرکت نمیکرد همون لحظه از خواب بیدار شدم

 • خواب دیدم رعدوبرق پیش روی من با فاصله کم به زمین‌میخود وبصورت حدودا گرد باشعاع حدود نیم متر منور است

 • سلام خواب دیدم یهو اسمون ابر سیاه اورد بارون زد خیلی کم بعد رعد و برق زد که تموم خونه روشنی زیاد اومد تو هیچ کدوم اتاقا پنجره نبود باز بود

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.