تعبیر خواب طاووس سفید

درباره تعبیر خواب طاووس بدانید تعبیر خواب طاووسطاووس فریب زیبایی هاست و چون گوشت این مرغ دلفریب و چشم گیر خوردنی نیست در رویاهای ما فریب باطل تلقی می شود. انسان به …

تعبیر خواب کشتن گاو

درباره تعبیر خواب گاو اطلاعات بیشتری داشته باشید تعبیر خواب گاودر خواب به صورت گاو ظاهر می گردند و در این مورد کلیه معبران اتفاق نظر دارند. تعبیر خواب گاودیدن گاو به …

تعبیر خواب گوشواره های زیبا و جواهر نشان

تعبیر خواب گوشواره های زیبا و جواهر نشان تعبیر خواب گوشواره های زیبا و جواهر نشان آنلی بیتون میگوید : ۱تعبیر خواب گوشواره ـ دیدن گوشواره درتعبیر خواب گوشواره خواب ، نشانة …

همه چیز درباره تعبیر خواب خوردن شیرنی های رنگارنگ

محمدبن تعبیر خواب شیرینی سیرین گوید: دیدن شیرینیها، تعبیر خواب شیرینی دلیل شادی و روزی حلال باشد. اگر بیند کسی شیرینی به وی داد، تعبیر خواب شیرینی دلیل که راحتی به وی رساند.

تعبیر خواب شیرینی , تعبیر خواب شیرینی خوردن , تعبیر خواب شیرینی دادن به دیگران , تعبیر خواب شیرینی گرفتن

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن شیرینی به خواب بر شش وجه بود تعبیر خواب شیرینی
اول: مال حلال.

همه چیز درباره تعبیر خواب خوردن شیرنی های رنگارنگ

دوم: منفعت.
سوم: علم و حکمت. تعبیر خواب شیرینی
چهارم: فرهنگ.

همه چیز درباره تعبیر خواب خوردن شیرنی های رنگارنگ

پنجم: ثنای و مدح نیکو.
ششمتعبیر خواب شیرینی : کنیزکی خوبروی.

همه چیز درباره تعبیر خواب خوردن شیرنی های رنگارنگ

یوسف تعبیر خواب شیرینی نبی علیه السلام گوید :
دیدن شیرینی های دیگر زن بخواهد

تعبیر خواب شیرینی , تعبیر خواب شیرینی خوردن , تعبیر خواب شیرینی دادن به دیگران , تعبیر خواب شیرینی گرفتن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

حکم کلی مولف نفایس الفنون و عرایسالعیون درباره شیرینی ها این است که شرینی ها جمله در خواب سخن های خوش و مال و منفعت هستند شکلات نیز مشمول این تعبیر قرار می گیرد اما این شیرینی چون آمیخته به قهوه یا کاکائو تعبیر خواب شیرینی است تعبیر متفاوتی پیدا می کند. شکلات در خواب لذت گناه آلود است

همه چیز درباره تعبیر خواب خوردن شیرنی های رنگارنگ

که غم می آورد تعبیر خواب شیرینی و اندوه می آفریند. اگر در خواب ببینید که شکلات می خورید به دنبال دل خود می روید و کاری را انجام می دهید تعبیر خواب شیرینی که دوست دارید ولی از نظر دیگران پسندیده نیست و در نتیجه شما غمین و ملول می شوید. تبعیت از هوای نفس همیشه ملال می آورد و موجب ملامت می شود.

همه چیز درباره تعبیر خواب خوردن شیرنی های رنگارنگ

دیدن شکلات در خواب کاری است از همین نوع. خریدن شکلات یا هدیه گرفتن نیز همین تعبیر خواب شیرینی تعبیر را دارد ولی تعارف دادن و هدیه بردن نشانه آن است که شما برای دیگری خوشحالی همراه با اندوه و تاسف می برید و سبب ناراحتی او می شوید.

همه چیز درباره تعبیر خواب خوردن شیرنی های رنگارنگ

اگر طعم قهوه یا کاکائوی شکلات زیاد باشد این تفاوت قطعیت بیشتری پیدا می کند و میزان اندوه و تاسف بر شادی و شعف آن می چربد ولی اگر شهد شکلات بیشتر باشد و طعم قهوه و کاکائو مختصر محسوس باشد شادی بیشتر است و اندوه کمتر.

تعبیر خواب شیرینی , تعبیر خواب شیرینی خوردن , تعبیر خواب شیرینی دادن به دیگران , تعبیر خواب شیرینی گرفتن

لوک اویتنهاو می گوید :

خامه : سود بسیار تعبیر خواب شیرینی؛ ارثی بزرگ

همه چیز درباره تعبیر خواب خوردن شیرنی های رنگارنگ

خوردن خامه : شما به هدفی که برای خود در نظر گرفته اید خواهید رسید

آنلی بیتون می‏گوید:

همه چیز درباره تعبیر خواب خوردن شیرنی های رنگارنگ

اگر خواب ببینید تعبیر خواب شیرینی به میهمانان خود خامه تعارف می کنید ، نشانه آن است که باید به جای کشاورزی به تجارت در بازار بپردازید تعبیر خواب شیرینی تا بتوانید ثروتی گرد بیاورید .

تعبیر خواب شیرینی

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 8 شهریور 1395

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.