دانستنی های جالب و عجیب در مورد حرف الفبا

دانستنی های جالب و عجیب در مورد حرف الفبا مصریان قدیم 24 علامت داشتند و این علامتها شامل همه ٔ حروف صامت بود که در زبان آنان استعمال میشد. ایشان میتوانستند با …

ام اس درمان دارد

ام اس را بهتر بشناسید ام اس به همین دلیل در نتیجه فرمانی که از مغز صادر می شود براحتی به اعضاء و ماهیچه ها نمی رسد ام اس و کار براحتی انجام نمی …

تعبير خواب شنا كردن در استخر

در مورد تعبیر خواب شنا چقدر می دانید ابراهیم کرمانی گویدتعبیر خواب شنا: اگر بیند که دردریا شنا کرد و به کنار نتوانست آمد، دلیل که در بند بماند. اگر بیند که …

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب فیل افزایش دهید

تعبیر خواب فیلفيل حيواني است که براي ما ايرانيان تقريبا ناشناخته است. بومي سرزمين ما نيست و تعبیر خواب فیلبيشتر آشنايي هاي ما به خصوص در کودکي با افسانه ها همراه بوده است. شايد به همين علت معبران ايراني در مورد فيل تعابيري نوشته اند که درست به نظر نمي آيد. تعبیر خواب فیل مثلا نوشته اند ( فيل تعبیر خواب فیلپادشاه عجم است و اگر سوار فيل باشيد زن ايراني مي گيريد و چنانچه پياده کنار فيل باشيد زن عجمي

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب فیل افزایش دهید

تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب فیل در خانه , تعبیر خواب فیل دیدن , تعبیر خواب فیل کوچک

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب فیل افزایش دهید

تعبیر خواب فیلچنانچه در خواب ببینیم گله ای فیل عبور می کند و ما به تماشا ایستاده ایم با جمعی از اعظام و بزرگان برخورد خواهیم داشت. تعبیر خواب فیلاگر ببینید که در کنار فیل بزرگی قرار گرفته اید موقعیتی بدست می آورید که می توانید بزرگ شوید. اگر بر فیل سوار شدید تعبیر خواب فیل که تعبیر ش را نوشتم ولی اگر نتوانستید سوار شوید موفق و کامیاب نمی شوید. فیل دشمن نمی تواند باشد چون تعبیر خواب فیلسمبل آرامش است پس اگر دیدید که فیلی سر به دنبال شما تعبیر خواب فیلگذاشته در جریان حادثه ای بزرگ قرار می گیرید که عظمت آن شما را می ترساند.

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب فیل افزایش دهید

تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب فیل در خانه , تعبیر خواب فیل دیدن , تعبیر خواب فیل کوچک

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب فیل افزایش دهید

تعبیر خواب فیلدر هر رشته و هر موقعيتي که هستيم ترقي مي کنيم و اين ترقي، چشمگير است. چنانچه در خواب ببينيم گله اي فيل عبور مي کند و ما به تماشا ايستاده ايم با جمعي از اعظام و بزرگان برخورد خواهيم داشت. اگر ببينيد که در کنار فيل بزرگي قرار گرفته ايد تعبیر خواب فیلموقعيتي بدست مي آوريد که مي توانيد بزرگ شويد. اگر بر فيل سوار شديد که تعبیر خواب فیل تعبيرش را نوشتم ولي اگر نتوانستيد سوار شويد موفق و کامياب نمي شويد.

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب فیل افزایش دهید

تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب فیل در خانه , تعبیر خواب فیل دیدن , تعبیر خواب فیل کوچک

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب فیل افزایش دهید

تعبیر خواب فیل اگر بیند که فیلی سلاح پوشیده بود و از آن شهر به شهر دیگری می رفت، دلیل که مملکت آن دیار از پادشاه به پادشاهی تعبیر خواب فیلدیگر افتد تا او را هلاک کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن فیل درخواب بر شش وجه است. اول: پادشاه عجمی. تعبیر خواب فیل دوم: مرد غلام. سوم: مردمکاری. چهارم: مردباقوت و هیبت. تعبیر خواب فیل پنجم: مرد حسود. ششم: ستمکاری خونخواره.

تعبیر خواب فیل

آخرین بروز رسانی در : شنبه 4 دی 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.