تعبیر خواب مدفوع گربه

درباره تعبیرخواب مدفوع از بزرگان تعبیر خواب بخوانید تعبیرخواب مدفوع غایط، یا مدفوع انسان چیزی است که در خواب ها بسیار دیده می شود و غالب مراجعه کنندگان به معبران در این …

تعبیر خواب پرنده سفید

درباره تعبیر خواب پرنده از بزرگان تعبیر خواب بخوانید تعبیر خواب پرندهپرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ، جغد، خفاش،تعبیر خواب پرنده کرکس و یکی دو نوع مرغان مرداب …

تعبیرخواب گرگ سیاه

درباره تعبیر خواب گرگ بدانید حضرت امام جعفر صادق فرماید: تعبیر خواب گرگ دیدن گرگ بر سه وجه است. اول: زن. دوم: کنیزک. سوم: خادم. درباره تعبیر خواب گرگ بدانید درباره تعبیر …

در مورد تعبیر خواب پرستو چقدر  می دانید

تعبیر خواب پرستوپرستو پیام آور بهار است و دیدن پرستو در خواب نوید و امید و خوشدلی است و خواب تعبیر خواب پرستومیمون و مبارکی است. صدای پرستو در خواب صدای دوست عزیز سفر رفته است. اگر در خواب صدای پرستو شنیدید اما خودش را ندیدید از کسی که او را دوست دارید و تعبیر خواب پرستومدتی دور مانده تعبیر خواب پرستواید خبری خوشحال کننده دریافت می دارید یا از سفر رفته ای نامه می رسد که شما را شاد می کند.

در مورد تعبیر خواب پرستو چقدر  می دانید

تعبیر خواب پرستو , تعبیر خواب پرستو سیاه , تعبیر خواب پرستو مرده , پرستو در خواب دیدن

در مورد تعبیر خواب پرستو چقدر  می دانید

محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب پرستو اگر بيند پرستو داشت، يا كسي به وي داد، دليل كه با كسي كه از او جدا شده است، تعبیر خواب پرستومؤانست گيرد و درمقام او قرار گيرد. اگر بيند پرستو را بكشت تعبیر خواب پرستويا از دست بيفكند، دليل كه با كسي كه مؤانست دارد جدائي جويد دور شود

در مورد تعبیر خواب پرستو چقدر  می دانید

تعبیر خواب پرستو , تعبیر خواب پرستو سیاه , تعبیر خواب پرستو مرده , پرستو در خواب دیدن

در مورد تعبیر خواب پرستو چقدر  می دانید

تعبیر خواب پرستواز کرمانی نقل است که پرستو در خواب مرد عاقل و خردمند است و پرستوی ماده زن. تعبیر خواب پرستو دیدن جوجه های پرستو در لانه نیز همین تعابیر را دارد و دارای میمنت است. دیدن پرستو خوب است ولی مشاهده تعداد زیادی پرستو در تعبیر خواب پرستو پهنه آسمان که از سوئی به سوئی پرواز می کنند حسرت خوردن است و مشهده کامروایی دیگران.

در مورد تعبیر خواب پرستو چقدر  می دانید

تعبیر خواب پرستو , تعبیر خواب پرستو سیاه , تعبیر خواب پرستو مرده , پرستو در خواب دیدن

در مورد تعبیر خواب پرستو چقدر  می دانید

تعبیر خواب پرستو اگر پرستو ماده بيند، زني توانگر با خرد است. اگر بيند پرستو از وي بپريد، دليل كه از مردي توانگر جدا گردد. تعبیر خواب پرستو اگر بيند پرستو در دست او بِمُرد، دليل كه يار او بميرد و رنج و اندوه بيند

تعبیر خواب پرستو

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 5 دی 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.