تعبیر خواب پرستو سیاه

در مورد تعبیر خواب پرستو چقدر  می دانید

تعبیر خواب پرستوپرستو پیام آور بهار است و دیدن پرستو در خواب نوید و امید و خوشدلی است و خواب تعبیر خواب پرستومیمون و مبارکی است. صدای پرستو در خواب صدای دوست عزیز سفر رفته است. اگر در خواب صدای پرستو شنیدید اما خودش را ندیدید از کسی که او را دوست دارید و تعبیر خواب پرستومدتی دور مانده تعبیر خواب پرستواید خبری خوشحال کننده دریافت می دارید یا از سفر رفته ای نامه می رسد که شما را شاد می کند.

در مورد تعبیر خواب پرستو چقدر  می دانید

تعبیر خواب پرستو , تعبیر خواب پرستو سیاه , تعبیر خواب پرستو مرده , پرستو در خواب دیدن

در مورد تعبیر خواب پرستو چقدر  می دانید

محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب پرستو اگر بيند پرستو داشت، يا كسي به وي داد، دليل كه با كسي كه از او جدا شده است، تعبیر خواب پرستومؤانست گيرد و درمقام او قرار گيرد. اگر بيند پرستو را بكشت تعبیر خواب پرستويا از دست بيفكند، دليل كه با كسي كه مؤانست دارد جدائي جويد دور شود

در مورد تعبیر خواب پرستو چقدر  می دانید

تعبیر خواب پرستو , تعبیر خواب پرستو سیاه , تعبیر خواب پرستو مرده , پرستو در خواب دیدن

در مورد تعبیر خواب پرستو چقدر  می دانید

تعبیر خواب پرستواز کرمانی نقل است که پرستو در خواب مرد عاقل و خردمند است و پرستوی ماده زن. تعبیر خواب پرستو دیدن جوجه های پرستو در لانه نیز همین تعابیر را دارد و دارای میمنت است. دیدن پرستو خوب است ولی مشاهده تعداد زیادی پرستو در تعبیر خواب پرستو پهنه آسمان که از سوئی به سوئی پرواز می کنند حسرت خوردن است و مشهده کامروایی دیگران.

در مورد تعبیر خواب پرستو چقدر  می دانید

تعبیر خواب پرستو , تعبیر خواب پرستو سیاه , تعبیر خواب پرستو مرده , پرستو در خواب دیدن

در مورد تعبیر خواب پرستو چقدر  می دانید

تعبیر خواب پرستو اگر پرستو ماده بيند، زني توانگر با خرد است. اگر بيند پرستو از وي بپريد، دليل كه از مردي توانگر جدا گردد. تعبیر خواب پرستو اگر بيند پرستو در دست او بِمُرد، دليل كه يار او بميرد و رنج و اندوه بيند

تعبیر خواب پرستو

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.