تعبیر خواب گرفتن پرتقال از مرده

از تعبیر خواب پرتقال بخوانید

تعبیر خواب پرتقالدیدن پرتقال در خواب شیرینی و کامروائی است. پرتقال میوه ای است خوش عطر و خوش بو که به چشم نیز خوش می آید تعبیر خواب پرتقال در این صورت نمی تواند در خواب بد باشد. معبران کهن در مورد پرتقال چیزی ننوشته اند اما تعبیر خواب پرتقالبه یقین کام است و فرزند خوب است، اگر مقدار زیادی پرتقال داشته باشید مالی است که نصیب شما می شود تعبیر خواب پرتقال و اگر تعدادی پرتقال داشته باشید فرزندان شما هستند

از تعبیر خواب پرتقال بخوانید

تعبیر خواب پرتقال , پرتقال در خواب دیدن , تعبیرخواب پرتقال سبز , تعبیرخواب میوه پرتقال

از تعبیر خواب پرتقال بخوانید

تعبیر خواب پرتقالپرتقال لک دار و لهيده خوب نيست چه از بيماري و گرفتاري يکي از فرزندان شما صحبت مي کند و تعبیر خواب پرتقالاگر فرزند نداريد بي ترديد يکي از عزيزان شما نزديک است بيمار مي شود

از تعبیر خواب پرتقال بخوانید

تعبیر خواب پرتقال , پرتقال در خواب دیدن , تعبیرخواب پرتقال سبز , تعبیرخواب میوه پرتقال

از تعبیر خواب پرتقال بخوانید

تعبیر خواب پرتقالاگر پاکت پرتقال شما پاره شد و پرتقال ها روي زمين پخش شدند حادثه اي موجب تفرقه مي شود و تعبیر خواب پرتقال کساني از اطراف شما پراکنده مي گردند و هر يک به طرفي مي روند و اگر ديديد که پرتقال ها را از روي زمين جمع مي کنيد يا از درخت مي کنيد تعبیر خواب پرتقال خوب است چون موجب اجتماع عزيزان خود مي شويد و همه را در کانوني گرد مي آوريد به هر حال ديدن پرتقال در خواب شيريني تعبیر خواب پرتقالکام است مخصوصا اگر ترش نباشد که ترشي در خواب خوب نيست.

از تعبیر خواب پرتقال بخوانید

تعبیر خواب پرتقال , پرتقال در خواب دیدن , تعبیرخواب پرتقال سبز , تعبیرخواب میوه پرتقال

از تعبیر خواب پرتقال بخوانید

تعبیر خواب پرتقال اگر پاکت پرتقال شما پاره شد و پرتقال ها روی زمین پخش شدند حادثه ای موجب تفرقه می شود و تعبیر خواب پرتقالکسانی از اطراف شما پراکنده می گردند و هر یک به طرفی می روند و اگر دیدید که پرتقال ها را از تعبیر خواب پرتقال روی زمین جمع می کنید یا از درخت می کنید خوب است چون موجب تعبیر خواب پرتقالاجتماع عزیزان خود می شوید

تعبیر خواب پرتقال

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.