تعبیر خواب نمک نذری

درباره تعبیر خواب نمک از معبران بزرگ بخوانید

اگر بیند نمک سفید داشت، دلیل که درم نقد حاصل کند. اگر بیند نمک خورد، دلیل که زاهد شود و بعضیگویند دیدن نمک به خواب خصومت است.

درباره تعبیر خواب نمک از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب نمک , تعبیرخواب نمک پاش , نمک در خواب دیدن , تعبیرخواب نمک نذری

درباره تعبیر خواب نمک از معبران بزرگ بخوانید

آنلی بیتون م‏یگوید :

دیدن نمك در خواب ، نشانة قرار گرفتن  تعبیر خواب نمکدر محیطهایی نامساعد است .

 تعبیر خواب نمکاگر خواب ببینید به گوشت نمك می زنید ، نشانة آن است كه بدهكاری و تنگ دستی  تعبیر خواب نمکشما را بستوه خواهد آورد .

درباره تعبیر خواب نمک از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب نمک , تعبیرخواب نمک پاش , نمک در خواب دیدن , تعبیرخواب نمک نذری

درباره تعبیر خواب نمک از معبران بزرگ بخوانید

لیلا برایت می گوید :

 تعبیر خواب نمکاگر در خواب نمک ببینید، به این معنا است که در موقعیت مناسبى قرار گرفته ‏اید. تعبیر خواب نمک نمک پاشیدن در خواب، به معناى آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

درباره تعبیر خواب نمک از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب نمک , تعبیرخواب نمک پاش , نمک در خواب دیدن , تعبیرخواب نمک نذری

درباره تعبیر خواب نمک از معبران بزرگ بخوانید

 تعبیر خواب نمک اگر دختری خواب ببیند نمك می خورد ، نشانة آن است كه  تعبیر خواب نمکنامزد او دل به دختری زیباتر خواهد سپرد .

 تعبیر خواب نمکاگر در خواب مشاهده كنید كه به گوشت نمك مى‏زنید، علامت آن است كه دچار مشكل مى‏شوید.  تعبیر خواب نمکنمك خوردن در خواب، علامت شكست و ناامیدى مى‏باشد

تعبیر خواب نمک

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.