همه چیز درباره تعبیر خواب دیدن مار سیاه - جسارت

همه چیز درباره تعبیر خواب دیدن مار سیاه

همه چیز درباره تعبیر خواب دیدن مار سیاه

محمدبن سیرین گوید تعبیر خواب مار سیاه : دیدن مار به خواب ، دلیل دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود.

همه چیز درباره تعبیر خواب دیدن مار سیاه

اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. اگر بیند که با مار جنگ کرد، تعبیر خواب مار سیاه دلیل است با دشمن خصومت کند. اگر بیند که مار بر وی خیره شد، دلیل است که دشمن بر وی غالب گردد. اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند. اگر بیند که گوشت مار خورد، دلیل شاهی است. اگر بیند که مار به دو پاره کرد، دلیل است که مال دشمن خورد.

همه چیز درباره تعبیر خواب دیدن مار سیاه

اگر بیند که ماری مرده، دلیل که آفتی از وی رفع شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که ماری سفید بگرفت، دلیل بزرگی بود. تعبیر خواب مار سیاه اگر بیند که مار از وی بگریخت، دلیل ضعفِ دشمن است. اگر ماران سیاه بیند، دلیل است دشمن بسیار بود.

تعبیر خواب مار سیاه , تعبیر خواب مار سیاه بزرگ , تعبیر خواب مار سیاه کوچک , تعبیر خواب مار سیاه بزرگ در خانه

خواب مار چندان خوب نیست چون نشانه دشمن است تعبیر خواب مار سیاه البته باید پرسید كه رنگ مار خواب شما چی بوده؟
چون مار سیاه یعنی دشمن صد در صد
مار سبز یعنی دوستی و خوب است
لطفا دقیقا در باره خوابت توضیح بده تا بهتر بتونم راهنماییت كنم

همه چیز درباره تعبیر خواب دیدن مار سیاه

مار در خواب دشمن است اگر رنگش سیاه باشد دشمن دور و غریبه است اگر زرد باشد دشمن بیمار است تعبیر خواب مار سیاه اگر سفید بود دشمن خودی است و اگر شما مار را گشتید بر دشمن پیروز میشوید ولی اگر مار به شما آسیبی زد خدایی نکرده به شما ضررو زیان میرسد .
موفق باشید

همه چیز درباره تعبیر خواب دیدن مار سیاه

از قدیم می گفتن مار توی خواب پوله منم تجربه کردم اگه پول و پله ای گیرت تعبیر خواب مار سیاه اومد به من رای بده

دیدن مار در خواب هم میتونه نشونه پول و گنج و ثروت باشه تعبیر خواب مار سیاه و هم میتونه نشونه دشمن باشه. اگر خواستی توضیحات بیشتری برام ارسال كن تا بتونم دقیق تر بگم تعبیر خوابت چیه. فقط امیدوارم اون مار رو گرفته و اسیر كرده باشی.

تعبیر خواب مار سیاه , تعبیر خواب مار سیاه بزرگ , تعبیر خواب مار سیاه کوچک , تعبیر خواب مار سیاه بزرگ در خانه

مار نشانه ثروت است تعبیر خواب مار سیاه اگر مار را در خواب كشتی می تونی ثروت را به دست اوری در غیر این صورت از دستت پرید

همه چیز درباره تعبیر خواب دیدن مار سیاه

درکتاب سرزمین تعبیر خواب مار سیاه رویاها آمده است :

خواب مار : ۱- مشاجره و خیانت ۲- مراقب دشمنان باشید .

تعداد بسیاری مار : بسیار مراقب دوستان مزدور باشید .

همه چیز درباره تعبیر خواب دیدن مار سیاه

یک مار در قفس : یک شخص بسیار بد در اطراف شماکمین کرده .

یک مار را می کشید تعبیر خواب مار سیاه : بدخواهان خود را شکست خواهید داد .

همه چیز درباره تعبیر خواب دیدن مار سیاه

خواب یک مارماهی :بهبودی سریع از یک بیماری

یک مارماهی تعبیر خواب مار سیاه در دست دارید : یک شانس بزرگ

یک مارماهی مرده : خواهید توانست از خود دفاع کنید .

تعبیر خواب مار سیاه , تعبیر خواب مار سیاه بزرگ , تعبیر خواب مار سیاه کوچک , تعبیر خواب مار سیاه بزرگ در خانه

یک مارماهی تعبیر خواب مار سیاه مرده بدام می اندازید : رنج

یک مارماهی زنده بدام می اندازید : شما خیلی زرنگ هستید

همه چیز درباره تعبیر خواب دیدن مار سیاه

تعداد زیادی مارماهی در آب تعبیر خواب مار سیاه : خیلی زیاد کار میکنید .

تعداد زیادی مارماهی مرده : یکنفر از زندان آزاد می شود .

تعبیر خواب مار سیاه

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.