تعبیر خواب مارمولک سیاه

درباره تعبیر خواب مارمولک اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب مارمولکاگر خواب ببينيد مارمولكي را مي كشيد ، علامت آن است كه شهرت و ثروت از دست رفته خود را بار ديگر به دست مي آوريد . اما اگر موفق نشويد مارمولك را بكشيد و مارمولك از دستتان فرار مي كند تعبیر خواب مارمولک، نشانة آن است كه در امور عاطفي با شكست مواجه خواهيد شد .

درباره تعبیر خواب مارمولک اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب مارمولک سیاه , تعبیر خواب مارمولک , تعبیر خواب مارمولک سبز , مارمولک در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مارمولک اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب مارمولکاگر زني خواب ببيند مارمولكي از روي دامن او راه مي رود يا او را گاز مي گيرد ، نشانة آن است كه اندوه و بدبختي به او روي مي آورد . همسر او در اثر حادثه اي معلول خواهد شد .تعبیر خواب مارمولک و او براي گذراندن زندگي با تمامي تلاش و جديت فراوان تنها درآمدي ناچيز عايدش خواهد شد .

درباره تعبیر خواب مارمولک اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب مارمولک سیاه , تعبیر خواب مارمولک , تعبیر خواب مارمولک سبز , مارمولک در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مارمولک اطلاعات بیشتری داشته باشید

آنلی بیتون م‏یگوید :تعبیر خواب مارمولک اگر خواب ببینید مارمولکی را می کشید، علامت آن است که شهرت و ثروت از دست رفته خود را بار دیگر به دست می آورید .اما اگر موفق نشوید مارمولک را بکشید و مارمولک از دستتان فرار می کند ،تعبیر خواب مارمولک نشانه آن است که در امور عاطفی با شکست مواجه خواهید شد

درباره تعبیر خواب مارمولک اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب مارمولک سیاه , تعبیر خواب مارمولک , تعبیر خواب مارمولک سبز , مارمولک در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مارمولک اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب مارمولک مارمولک موجودی است که به سرعت فرار کرده و در محیط های بسته و تاریک پنهان می شود. مارمولک نمایانگر ترس و پس رفتن است. اما، هنگامی که ما از چیزی فرار می کنیم، یعنی حاضر به روبرو شدن با آن نیستیمتعبیر خواب مارمولک. در خواب، فرار کردن به معنای امتناع از روبرو شدن است. مارمولک های زیاد تاکیدی دارند تعبیر خواب مارمولکبرای ترس های درونی شما که در برابر مسائل خود را کنار کشیده و سعی می کنید با نادیده گرفتن یا اجتناب از مشکلات خود را خلاص کنید.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.