تعبیر خواب قورباغه از امام صادق

درباره تعبیر خواب قورباغه چقدر می دانید منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تعبیر خواب قورباغهمعبران اسلامی و قدیمی در مورد قورباغه یا وزغ یا غوک مطالب متفاوت و مختلفی نوشته اند که …

تعبیر خواب طوفان خاک

چقدر درباره تعبیر خواب طوفان می دانید تعبیر خواب طوفانباد انواع و جهات مختلف دارد که هر يک داراي تعبيري خاص است. مجلسي رحمت اله عليه مي گويدتعبیر خواب طوفان اگر ديديد …

مضرات سبزی شاهی

سبزی شاهی را بیشتر بشناسید – از گیاه شاهی در موارد آسم و سرفه و بواسیر استفاده می‌شود و بسیار رافع است. – ضد کمبود ویتامین C است و برای بیماری‌های ناشی …

درباره تعبیر خواب برنج اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب برنجدیدن برنج پخته خوب است به خصوص اگر با شیر همراه باشد تنعم و رفاه و خرمی استتعبیر خواب برنج در زندگی آینده بیننده خواب . دیدن برنج خوردن همراه دوغ غم و اندوه است.

درباره تعبیر خواب برنج اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبرخواب برنج خیس شده , تعبیر خواب برنج , تعبیر خواب برنج خام , برنج در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب برنج اطلاعات بیشتری داشته باشید

محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب برنجبرنج دیدن در خواب ، مالی است که به رنج حاصل شود، به قدر آن که دیده بود.تعبیر خواب برنج اگر بیند برنج با دوغ پخته همی خورد، دلیل بر اندوه کند.

درباره تعبیر خواب برنج اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبرخواب برنج خیس شده , تعبیر خواب برنج , تعبیر خواب برنج خام , برنج در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب برنج اطلاعات بیشتری داشته باشید

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:تعبیر خواب برنج ديدن برنج در خواب بر سه وجه است. اول: مال، دوم: حاجت، سوم: خير و منفعت كه بدو رسد.  

درباره تعبیر خواب برنج اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبرخواب برنج خیس شده , تعبیر خواب برنج , تعبیر خواب برنج خام , برنج در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب برنج اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب برنج اگر بیند برنج پخته همی خورد، دلیل که حاجت او روا شود و خیر و نیکی بدو رسد. اگر بیند برنج با گوشت پخته همی خورد، تعبیر خواب برنجبهتر و نیکو بود و برنج با شیر خوردن به غایت نیکو است.

تعبیر خواب برنج

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 17 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.