خواص آلبالو در دوران بارداری

خواص آلبالو در دوران زندگی چگونه است وقتی آلبالوخوردید روی آن آب نخورید، مایعات به طور کلی روی میوه‌ها آن را «باد کرده» می‌کند و این وضع برای دستگاه هاضمه خطرات جدی …

تعبیر خواب خفاش ابن سیرین

چقدر درباره تعبیر خواب خفاش می دانید منوچهر مطیعی تهرانی گوید:تعبیر خواب خفاشدیدن خفاش در خواب شئامت دارد و از موش و جوجه تیغی بد تر است. تعبیر خواب خفاشدیدن خفاش در …

تعبیر خواب انگشتر عقیق

درباره تعبیر خواب انگشتر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید اگر در خواب ببينيد که انگشتري در دست داريد تعبیر خواب انگشترکه قبلا هرگز نداشته ايد و از ديدن آن به انگشت خود …

درباره تعبیر خواب برنج اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب برنجدیدن برنج پخته خوب است به خصوص اگر با شیر همراه باشد تنعم و رفاه و خرمی استتعبیر خواب برنج در زندگی آینده بیننده خواب . دیدن برنج خوردن همراه دوغ غم و اندوه است.

درباره تعبیر خواب برنج اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبرخواب برنج خیس شده , تعبیر خواب برنج , تعبیر خواب برنج خام , برنج در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب برنج اطلاعات بیشتری داشته باشید

محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب برنجبرنج دیدن در خواب ، مالی است که به رنج حاصل شود، به قدر آن که دیده بود.تعبیر خواب برنج اگر بیند برنج با دوغ پخته همی خورد، دلیل بر اندوه کند.

درباره تعبیر خواب برنج اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبرخواب برنج خیس شده , تعبیر خواب برنج , تعبیر خواب برنج خام , برنج در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب برنج اطلاعات بیشتری داشته باشید

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:تعبیر خواب برنج ديدن برنج در خواب بر سه وجه است. اول: مال، دوم: حاجت، سوم: خير و منفعت كه بدو رسد.  

درباره تعبیر خواب برنج اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبرخواب برنج خیس شده , تعبیر خواب برنج , تعبیر خواب برنج خام , برنج در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب برنج اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب برنج اگر بیند برنج پخته همی خورد، دلیل که حاجت او روا شود و خیر و نیکی بدو رسد. اگر بیند برنج با گوشت پخته همی خورد، تعبیر خواب برنجبهتر و نیکو بود و برنج با شیر خوردن به غایت نیکو است.

تعبیر خواب برنج

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 17 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.