تعبیر خواب جن به شکل گربه

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب جن افزایش دهید

تعبیر خواب جنديدن جن در خواب روبه روئي با فتنه و دشمني است و چنانچه در خواب جن ببينيد با دشمني دست و پنجه نرم مي کنيدتعبیر خواب جن و عليه شما آتش فتنه اي بر افروخته مي شود. اگر در خواب از جني بترسيد تعبیر خواب جنو فرار کنيد امنيت مي يابيد و سود مي بريد.

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب جن افزایش دهید

تعبیر خواب جن , تعبیرخواب جن زدگی , جن در خواب دیدن , jufdv o,hf [k

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب جن افزایش دهید

تعبیر خواب جناگر جن در خواب ديديد و آن جن خوشحال بود شما غمگين مي شويد و اگر اندوهگين بود شما شادي و سرور مي يابيدتعبیر خواب جن. مشاهده شادي اجنه و جشن و سرور آن ها شادي دشمنان تلقي مي گردد که مطلوب نيست چون شادي دشمن با غم وتعبیر خواب جن اندوه ما مرادف است. اگر در خواب قيافه آشنائي را ديديد و احساس کرديد که او جن است تعبير همان است که نوشته شدو اگر جن آشنا بود و چيزي به شما داد پولي تعبیر خواب جنعايدتان مي شود و اگر چيزي از شما خواست يا گرفت مالي را از دست مي دهيد دوستي با جن در خواب تعبیر خواب جنمجاورت با دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه است و اگر در خواب با جن دعوا کرديد تعبیر خواب جنصلح و سلامت مي يابيد.

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب جن افزایش دهید

تعبیر خواب جن , تعبیرخواب جن زدگی , جن در خواب دیدن , jufdv o,hf [k

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب جن افزایش دهید

حضرت دانیال درباره تعبیر خواب جن می فرماید :

تعبیر خواب جناگر به خواب دید که در میان پریان است، دلیل که به سفر شود و آن سفر او را مبارک بود.تعبیر خواب جن اگر بیند پری او در گردن گرفت و می رفت، دلیل بر عز و جاه و بزرگی بود. اگر بیند پری او از گردن بینداخت، از جاه و بزرگی بیفتد. اگر بیند پریان با او به لطف سخن می گفتند، تعبیر خواب جندلیل که کارش نیکو شود. اگر پری را درجامه نیکو بیند، حالش نیکو شود. اگر پری را در خانه بد بیند، حالش بد شود.تعبیر خواب جن اگر بیند پری او را چیزی داد. از زر و سیم و آن چه بدین تعبیر خواب جنماند، دلیل که دولت و اقبالش زیادت شود.

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب جن افزایش دهید

تعبیر خواب جن , تعبیرخواب جن زدگی , جن در خواب دیدن , jufdv o,hf [k

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب جن افزایش دهید

منوچهر مطیعی تهرانی در مورد تعبیر خواب جن می گوید :

تعبیر خواب جن دیدن جن در خواب روبه روئی با فتنه و دشمنی است و چنانچه در خواب جن ببینید با دشمنی دست و پنجه نرم می کنیدتعبیر خواب جن و علیه شما آتش فتنه ای بر افروخته می شود. اگر در خواب از جنی بترسید و فرار کنید امنیت می یابید و سود می برید. تعبیر خواب جناگر جنی در خانه خودتان دیدید او یک دشمن خانگی است و خواب شما می گویدتعبیر خواب جن که مراقب یکی از نزدیکان خویش باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.