تعبیر خواب جن یا روح

از تعبیر خواب جن چقدر می دانید

تعبیر خواب جناگر در خواب قيافه آشنائي را ديديد و احساس کرديد که او جن است تعبير همان است که نوشته شدو اگر جن آشنا بود و چيزي به شما داد پولي عايدتان مي شود و اگر چيزي از شما خواست يا گرفت مالي را از دتعبیر خواب جنست مي دهيد دوستي با جن در خواب مجاورت با دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه تعبیر خواب جناست و اگر در خواب با جن دعوا کرديد صلح و سلامت مي يابيد.

از تعبیر خواب جن چقدر می دانید

تعبیر خواب جن , تعبیرخواب جن زدگی , جن در خواب دیدن , jufdv o,hf [k

از تعبیر خواب جن چقدر می دانید

ابوهریره درباره تعبیر خواب جن می گوید :

از رسول خدا (ص) مروی است که دیدار پری در خواب، دولت و بزرگیتعبیر خواب جن است و دست در دست او نهادن و با او سخن گفتن، دلیل خرمی است.

از تعبیر خواب جن چقدر می دانید

محمدبن سیرین در مورد تعبیر خواب جن می گوید :

تعبیر خواب جنپری به خواب دیدن، اگر خوشخوی و شادمان است، تعبیر خواب جندلیل که عز و دولت یابد، اگر او را زشت و غمگین بیند، دلیل بر غم و اندوه کند،اگر تعبیر خواب جنپری را مرده بیند، کار او شوریده شود، اگر با پری جنگ می کرد، دلیل که کار او آشفته شود.

از تعبیر خواب جن چقدر می دانید

تعبیر خواب جن , تعبیرخواب جن زدگی , جن در خواب دیدن , jufdv o,hf [k

از تعبیر خواب جن چقدر می دانید

نظر جابر مغربی در باب تعبیر خواب جن :

تعبیر خواب جناگر پری را بیمار یا مرده بیند، دلیل که حال او بد شود. اگر بیند پادشاه پریان او را بنواخت،تعبیر خواب جن دلیل که دولت و اقبال یابد و مقرب پادشاه گردد. اگر دید پری جایگاه خویش را بدو نمود و گاه خود را بر او عرضه کرد و گاه خود را پنهان، دلیل که زنی با وی مکر و خیانت سازدتعبیر خواب جن. اگر بیند در خانه پریان شد و ایشان را می شناخت، دلیل که به غربت افتد و شهرها بیندتعبیر خواب جن. اگر بیند پری او را همی برد، دلیل که حاجت او روا شود، از جائی که امید ندارد.

از تعبیر خواب جن چقدر می دانید

تعبیر خواب جن , تعبیرخواب جن زدگی , جن در خواب دیدن , jufdv o,hf [k

از تعبیر خواب جن چقدر می دانید

ابراهیم کرمانی گوید:

تعبیر خواب جن  پریان بعضی مسلمانند و در خواب دیدن، دوست و بخت و دولت است و آن چه کافر باشند،تعبیر خواب جندیدار ایشان دیدار دشمن و ادبار و اندوه است.

تعبیر خواب جن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.