کامل ترین مرجع "تعبیر خواب ابرو" از دید 7 عالم بزرگ تعبیر خواب ایران و اسلام و جهان

تعبیر خواب ابرو

تعبیر خواب ابرو | تعبیرخواب ابرو | tabire khab

تعبیر خواب ابرو,تعبیر خواب ابرو برداشتن دختر,تعبیر خواب ابرو پرپشت,تعبیر خواب ابروی نازک,تعبیر خواب ابرو گرفتن,تعبیر خواب ابروی پرپشت,تعبیر خواب ابرو پیوندی,تعبیر خواب ابروی ریخته,تعبیر خواب ابرو پیوسته,تعبیر خواب ابروی پیوسته,تعبیر خواب ابرو برداشتن دختر مجرد,تعبیر خواب پرپشت شدن ابرو,تعبیر خواب ابرو نازک,تعبير خواب ابرو گرفتن,تعبیر خواب ابرو برداشتن ابن سیرین,تعبير خواب ابرو برداشتن مرد,تعبیر خواب ابرو برداشتن مرده,تعبير خواب زير ابرو برداشتن,تعبیر خواب زیر ابرو برداشتن,تعبیر خواب دیدن ابرو برداشتن,تعبیر خواب ابرو برداشتن مردها,تعبیر خواب ابرو برداشتن پسر,تعبیر خواب ابروهای پرپشت,تعبیر خواب ابروی پیوندی,تعبیر خواب پیوند ابرو,تعبیر خواب ابرو ریختن,تعبير خواب ابرو ريختن,تعبیر خواب ریختن ابرو ها,تعبیر خواب موی ابرو ریختن,تعبیر خواب ریختن ابرو و مژه

تعبیر خواب ابرو , تعبیر خواب ابرو برداشتن دختر , تعبیر خواب ابرو پرپشت

خواب ابرو یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم ابرو در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب ابرو می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب ابرو را مطالعه نمایید و متوجه شوید ابرو چه تعبیری دارد

تعبیر خواب ابرو از دید محمد بن سيرين

تعبیر خواب ابروهای بدون نقص و کامل ، دینداری است

تعبیر خواب ریختن ابروها ، نقص در اعتقاد است

تعبیر خواب ابرو از دید ابراهيم كرمانی

تعبیر خواب ابرو نداشتن ، بدنامی است

تعبیر خواب سفید شدن ابرو ، نقص در مال است

تعبیر خواب ابرو از دید جابر مغربی

تعبیر خواب ابروهای ریخته ، عیب و نقص در دینداری و مال است

تعبیر خواب ابرو از دید منوچهر مطيعی تهرانی

تعبیر خواب ابروهای سالم و طبیعی ، محترم بودن در بین مردم است

تعبیر خواب نداشتن ابرو ، بی آبرویی است

تعبیر خواب ابرو های ریخته ، غیر محترم بودن در بین مردم است

تعبیر خواب ابرو های سفید ، علم و دانش است

تعبیر خواب داشتن یک ابرو ، ضرر مالی است

تعبیر خواب تراشیدن ابرو ، جهالت و نادانی است

تعبیر خواب ابروهای پرپشت و مشکی ، احترام به خاطر پول و تحصیلات است

تعبیر خواب ابرو از ليلا برايت

تعبیر خواب ابروهای پرپشت ، سپری کردن روزگار شاد در آینده است

تعبیر خواب ابروهای کم پشت و سوخته ، خسارت و ضرر است

تعبیر خواب ابرو از دید آنلی بيتون

تعبیر خواب دیدن ابرو ، مسائل و مشکلات گمراه کننده در آینده است

تعبیر خواب ابرو از دید کتاب سرزمين روياها

تعبیر خواب ابروی خودتان ، يك منفعت مالي است

تعبیر خواب ابروهای بلوطی رنگ ، شانسی بزرگ است

تعبیر خواب ابروهای سياه ، شادی بزرگ است

تعبیر خواب ابروهای كلفت ، پول است

تعبیر خواب ابروهای باريك ، غم بزرگ است

تعبیر خواب ابروهای خيلی بلند ، خوشبختي در عشق است

تعبیر خواب ابروهای سر پايين ، عشق به شما وفادار نيست

تعبیر خواب ابروهای عضو يك فاميل ، طرفداران بسيار در آینده است

تعبیر خواب ابروهای شوهرتان ، عشق است

تعبیر خواب ابروهای زنتان ، شانس قابل توجه است

تعبیر خواب ابروهای بچه هايتان ، منفعت مالي است

تعبیر خواب ابروهای دشمنانتان ، فریب شما است

تعبیر خواب ابرو | ابرو در خواب دیدن| تعبیر خواب

<

کامنت های تایید شده : 70 عدد

 • ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعی زینت و وسیله ای برای افزودن زیبایی. چنان چه کسی در خواب ببیند که ابروهای سالم و طبیعی و خوبی دارد که هیچ نقصی در آن نیست نشان آن است که نزد مردم محترم است یا می شود و اطرافیان عیب او را نمی گویند.

  • سلام وقت بخیر
   من خواب دیدم جلوی ایینه ایستاده ام و ابرو هایم پیوندی شده است اول تعجب کردم اما برام مهم نبود

 • نداشتن ابرو در خواب هتک حرمت و خدشه به آبرو و حیثیت و بیننده خواب است.

 • اگر بیننده خواب ببیند که ابروانش ریخته و بالای چشمان خویش ابرو ندارد می گوید که بیننده خواب بی حرمت و کم آبرو می شود و دیگران درباره اش بد می گویند و به بدی عمل می کنند.

 • ابروهای سفید علم و دانش و احترام و شخصیت اجتماعی است. داشتن یک ابرو زیان مالی است

 • تراشیدن ابرو نشانه کاری است که روی جهالت و نادانی انجام می دهد که با اعمال و دخالت عقل می تواند مانع زیان و خسران گردد.

 • ابروهای پر پشت و سیاه احترامی است که مردم به خاطر پولی که دارید یا تحصیل می کنید برای شما قائلند. ابروهای سفید و پر پشت ، شان و شخصیتی است که بر مبنای علم و دانش تحصیل می نمائید.

 • من خواب دیدم با موچین تمیز میکنم تعبیرش چیه؟؟؟؟؟؟

 • من خواب ديدم كه ابرو هامو رنك كردم يكي از ابرو هام كاملا ريخت يكيشم سوخته بود تعبيرش جيه .؟

  • من خاب دیدم یکی از ابروهایم را خراب کردم و بد آن را برداشتم لطفا کمکم کنید که این خاب چ تعبیری دارد؟

 • منوچهر مطيعي تهراني گويد: ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعي زينت و وسيله اي براي افزودن زيبايي. چنان چه کسي در خواب ببيند که ابروهاي سالم و طبيعي و خوبي دارد که هيچ نقصي در آن نيست نشان آن است که نزد مردم محترم است يا مي شود و اطرافيان عيب او را نمي گويند. نداشتن ابرو در خواب هتک حرمت و خدشه به آبرو و حيثيت و بيننده خواب است. اگر بيننده خواب ببيند که ابروانش ريخته و بالاي چشمان خويش ابرو ندارد مي گويد که بيننده خواب بي حرمت و کم آبرو مي شود و ديگران درباره اش بد مي گويند و به بدي عمل مي کنند. ابروهاي سفيد علم و دانش و احترام و شخصيت اجتماعي است. داشتن يک ابرو زيان مالي است. تراشيدن ابرو نشانه کاري است که روي جهالت و ناداني انجام مي دهد که با اعمال و دخالت عقل مي تواند مانع زيان و خسران گردد. ابروهاي پر پشت و سياه احترامي است که مردم به خاطر پولي که داريد يا تحصيل مي کنيد براي شما قائلند. ابروهاي سفيد و پر پشت ، شان و شخصيتي است که بر مبناي علم و دانش تحصيل مي نمائيد

 • جابر مغربي گويد: اگر يك ابروي خويش را ريخته ديد ديگري راكنده ديد، دليل كه در مال و جاه وي نقصان افتد و بعضي گفته اند كه دليل نقصان زينت دين وي كند.

 • ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه ابرو نداشت يا موي ابرويش فرو ريخت، دليل است كه آهنگ چيزي مي كند كه از آن چيز وي بدنامي حاصل گردد و اگر به خلاف اين بيند، دليل مي كند كه از آن چيز وي را بدنامي حاصل گردد و اگر به خلاف اين بيند دليل است قصد چيزي كند، كه وي را نيك نامي و صلاح دين حاصل آيد. اگر ديد كه ابروهايش سفيد گشته بود، دليل كه علم و آهستگي وي زياد گردد، وليكن مالش را نقصان بود.

 • محمد بن سيرين گويد: ابروها ديدن به خواب دين بود. اگر بيند كه ابروهايش تمام بود و هيچ نقصان در آن نبود، دليل است كه زينت وي تمام و كمال بود. اگر ديد كه ابروهايش فرو ريخت، تاويلش به خلاف اين بود.

 • ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ابرو، دین می‌باشد.
  اگر در خواب ببینی ابروهایت کامل است و هیچ عیبی ندارد، تعبیرش این است که زینت تو تمام و کمال خواهد بود، ولی اگر ببینی ابروهایت ریخته است، تعبیرش برخلاف حالت قبلی می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی ابرو نداری یا ابروی تو ریخته است، یـعـنـی قصد انجام کاری می‌کنی که باعث بدنامی تو خواهد شد، و اگر به خلاف این ببینی، یـعـنـی قصد انجام کاری می‌کنی که باعث خوش‌نامی و صلاح دین تو می‌شود . جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی یکی از ابروهایت ریخته و دیگری کنده شده است، یـعـنـی جاه و مقام و مال و اموال تو دچار کاهش و و ضرر و زیان می‌شود ‌‌‌‌‌ و بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: یـعـنـی از آراستگی و زینت دینی تو کاسته می‌شود.

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ابروهایت سفید شده است، یـعـنـی علم و وقار و صبر و بردباری تو افزایش پیدا می‌کند، ولی مال و اموال تو دچار کاهش و ضرر و زیان می‌شود.

  • ابرو هایم را میگرفتم

 • سلام. خواب دیدم ابروهامو اصلاح میکردم. ابروهای هشتی و پری دارم اما توخواب دایم نازکشون کردم تا اینکه وقتی اخرین موی ابرو رو برداشتم دیدم یه کرم اومد بیرون. انگار ابروم عفونت کرده بود. ابروی چپ رو همینطور اما برخلاف ابروی راستم که کامل برداشتم ابروی چپمو بسیار باریک گذاشتم بمونه اما از زیر اونم یه هزار پای سفید ریز بیرون اومد

 • فقط می توانم توصیه کنم که برای دور شدن گرفتاری صدقه بدهید و مراقب اعمال خود باشید. همچنین در مورد افراد پست و کوته فکر احتیاط کنید.

 • با عرض سلام و خسته نباشید خواب دیدم که دم ابروم پر پشت از حالت عادی شده ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید

 • اگر جوانی خواب ببیند که ابروی او سفید شده است، نشانه این است که او جوانی عاقل و دور اندیش است. ابروهای سفید و پر پشت، شان و شخصیتی است که بر مبنای علم و دانش تحصیل می نمائید. اگر در خواب، ابروی کسی از میزان طبیعی در حالت سنی موجود، کاسته شده باشد، از اندیشه و عقل او کاسته شده است.

 • اگر ببیند که ابروهایش ریخت، انجام کاری که نیت انجام آن را در بیداری داشته، منتفی شده و اگر به انجام آن کار اقدام کند، باعث بدنامی وی خواهد شد. نداشتن ابرو درخواب، هتک حرمت و خدشه به آبرو و حیثیت بیننده خواب است. داشتن یک ابرو، زیان مالی است. تراشیدن ابرو، نشانه کاری است که روی جهالت و نادانی انجام می دهد که با دخالت عقل می تواند مانع زیان و خسران گردد. ابروهای پر پشت و سیاه احترامی است که مردم برای شما قائلند.

 • محمد ابن سیرین می گوید: دیدن ابروها در خواب تعبیرش دین است. اگر ببیند که ابروهایش تمام است و هیچ نقصان در آن نیست، دلیل است که دین وی در کمال است. اگر دید که ابروهایش فرو ریخت، تاویلش به خلاف این است.

 • ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند که ابرو نداشت یا موی ابرویش فرو ریخت، دلیل است که قصد دارد چیزی را به دست بیاورد و آن چیز برایش حاصل می گردد و اگر به خلاف این ببیند، دلیل میکند که از آن چیز برای او بدنامی حاصل گردد. اگر دید که ابروهایش سفید گشته بود، دلیل که علم وی زیاد گردد ولی از مالش کم می شود.

  • اگه خواب ببینی ک ابرو هاتو دارن بر میدارن تعبیرش چیه

 • جابر مغربی می گوید: اگر یک ابروی خویش را ریخته و دیگری را کنده دید، دلیل که در مال و جاه وی نقصان افتد و بعضی گفته اند که دین او کم می شود.

 • خوابهایی‌ که‌ مشخصه‌ و محورشان‌ ابروها هستند، بر این‌ دلالت‌ دارند که‌ در آینده‌ نزدیک‌ زندگی‌تان‌، باموانع‌ و مشکلاتی‌ مواجه‌ خواهید شد. اگر در خوابتان‌، با موچین‌ مشغول‌ برداشتن‌ ابروهایتان‌ باشید،بایستی‌ به‌ درد و ناراحتی‌ای‌ دقت‌ نمایید که‌ در حین‌ ابرو برداشتن‌ متحمل‌ می‌شوید: به‌ این‌ معنا که‌، هرچه‌ مشکل‌، درد و ناراحتی‌تان‌ در حین‌ ابرو برداشتن‌ بیشتر باشد، در موقعیتی‌ در زندگی‌ واقعی‌تان‌ بامشکلات‌ و موانع‌ بیشتری‌ روبه‌رو مواجه‌ می‌گردید.

 • من خواب دیدم ابروهام کوتاه شدن و رنگش کردم رنگ ابی چ تعبیری داره؟

 • اگر در خواب ببیند آرایشگر ابرو را خیلی نازک و خراب کرده

 • سلام خسته نباشید،من خواب دیدم رفتم آرایشگاه ،خانم آرایشگر چند تا از موهای یک ابرو رو گرفت دیگه هر کاری کردم دیگه ادامه نداد،وقتی خواستم خودم موهای ابرو رو بگیرم موچین نمی گرفت،باز تو آیینه نگاه کردم دیدم گوشه سینه ابروم کم مو شده مثل اینه اضافه گرفته شده.از پاسخ شما سپاسگزارم

 • سلام من خواب دیدم ابروهام اصلاح شده و مرتب بود و بلند تعبیرش چیه

 • سلام من خواب دیدم اضافه های ابروهام رو برداشتم با موچین تعبیرش چی میتونه باشه

 • سلام من خواب دیدیم که بالای ابروی چپم یک ابروی تاتو کرده اضافه شده

 • سلام .من خواب دیدم ابروهای دوستام ریختن و تاتو کردن .تعبیرش چه میشه؟

 • سلام .من خواب دیدم ابروهای دوستام ریختن و تاتو کردن .تعبیرش چه میشه؟

 • سلام من خواب دیدم ک ینفر با تیغ پایین ابروی منو تمیز کرد،تعبیرش چیه؟

  • سلام من خواب دیدم ابرو مو دارم تاتو میکنم اما وسط کار ول کردم واول دیدم ابرو ندارم اما درست همون موقع دیدم ابروی خودم خیلی بهتر از قبل هست ودیگه تاتو نکردم

 • خبردا واصلاح ابرووصورت رده

 • خردا واصلاح ابرووصورت رده

 • سلام ببخشید خواب دیدم ابرومو پهن رنگ کردم قهوه ای خوش رنگ تعبیرش چیه؟؟؟؟حالا نمیدونم موهامو هم رنگ قهوه ای بود یا ن ولی ابرومو یادمه قهوه ای خوش رنگ بود میشه خواهشا جواب بدین ممنون میشم.

 • سلام خواب دیدم یکی از دوستام داره ابرو هامو میگیره یهو دیدم دستش با تیغ یا ماشین ریش تراش رفت داخل ابروهام و نصفه ابروهامو خالی شد ابروهام کم پشت شد . تعبیرش چیه ممنون

 • سلام خواب دیدم که زیرابروام ارایشگاه ورداشته

 • سلام من خواب دیدم ی ابرو داشتم ولی ابروی چپم فقط چندتا تاره ابرو داشت تعبیرش چیه

 • سلام من خواب دیدم با قیچی داشتم ابروهام را تمیز میکردم و هی نازک تر وزشت میشد تا اینکه خیلی نازک شد

  • اگه کسی میدونه به منم بگه من همین خواب با موچین دیدم.

 • سلام خواب دیدم که ابروهایم لنگ به لنگ شده بود وبا هم جفت نبود

 • سلام من در خواب دیدم اریشگر داره ابرومو تاتو میکنه وسط کار ول کرد.وقتی ابرومو پاک کردم دیگه ابرو نداشتم اما بلافاصله دیم ابرو خودم بهتر از قبل هست واحتیاجی به تاتو ندارم.میشه لطفا تعبیرشو بهم بگین؟؟؟

 • سلام…
  من خواب دیدم ابردهای خوب و مرتبی داشتم… ولی یهویی متوجه شدم نصف یکی از ابروهام کامل دراومده ! توخواب همش بخودم میگفتم حتما بیمارم و بخاطرش ابروی مصنوعی گذاشتم….(درصورتی که درالم واقعیت بیمار نیستم )
  خیلی میترسم تورخدا تعبیر خوابمو بگین…

 • سلام خواب دیدم ابروهای خوب و مرتبی داشتم یهویی یکی از ابروهام تا نصفه ریخت فکر میکردم ابروم مصنوعیه ….
  خیلی ترسیدم تعبیرشو بهم بگین

  • سلام خواب دیدم رفتم چشم پزشکی که مرد بود و او شروع کرد به برداشتن و تمیز کردن ابروهام .تعبیرش چیه؟

 • خواب دیدم یکی از ابروها م در خواب توسط پدرم تراشیده شده تعبیرش چی میشه

 • سلام خواب دیدم که یکی از ابروها م در خواب توسط پدرم تراشیده شده تعبیرش چی میشه

 • سلام مادرم خواب دید من ابروھامو نازک کردم ولی دم ابروھام بلندہ و رنگ کردم
  خودمم فرداشبش خواب دیدم ابروی سمت راستم و باقیچی تاجشو یکم خراب کردم (وسطش خالی شدہ بود) میخواستم بامداد درستش کنم تعبیرش چی میشہ ممنون میشم جواب بدین

 • سلام مادرم خواب دید من ابروھام و نازک کردم ولی دم ابروم بلند بود و رنگ کردہ بودم (قھوہ ایی) ومادرم داشت دعوام میکرد و حرص میخورد کہ چرا اینجوری کردم .خودمم فردا شبش خواب دیدم ابروی سمت راستم و باقیچی تاجشو یکم خراب کردم یعنی وسطش خالی و پرداشت و میخواستم بامداد درستش کنم ممنون میشم بگید تعبیرش چی میشہ

 • سلام من خواب دیدم ابروهام مدلش و رنگش کاملا تو خواب تغییر کرده بود ولی خیلی بهم میومد و مادرم میگفت چقدرقشنگ شدی،ابروهای من مشکی و هشتی هست،تو خواب ابروهام حالت افتاده و رنگ روشن شده بود یجورایی بچه گانه

 • سلام ،خواب دیدم مدل ابروهام کاملا تغییرکرده بود و رنگش و مامانم میگفت قشنگ شدی بهت میاد،ابروهای مشکی و هشتی دارم تو خواب رنگ یکم روشن شده بود و افتاده

 • خواب دیدم ابرو هام از گیاهان خیلی سبزه که تازه انه زده یکی جوانه ی درخت بود که درش اوردم تعبیر ش چیه ؟

 • سلام من خواب دیدم یه خانمی داره شوهرم رو اصلاح میکنه ابروهاشو هم برداشته من خیلی ناراحت شدم که چرا ابرو تو برداشتی، لطفاً بگید تعبیرش چیه؟

  • من در خواب دیدم توسط زنم ابرواها یم را داردبا قیچی آرایش می کند

  • سلام من دیشب خواب دیدم که ابروهای پرپشت و تمیز و کلفت و مشکی دارم که بلندم بودن تقریبا ولی بعد از چنددقیقه که تو آیینه نگاه کردم دیدم که نوک ابروهام بلندشده جوری که رو دماغم اویزون بود،بعد دوباره که نگاه کردم دیدم نه همونجوری مرتب و تمیز و مشکی و کلفت و پرپشت بود ،توروخدا تعبیرش کنید?این بلند شدن موی ابروم یعنی چی???

 • سلام من خواب دیدم ابروهام وبرداشته بودن وقهوه ای رنگ شده بودن بعدخودم دوسه تاازتاابروهاموبرداشتم توخواب پیشوخودم میگفتم واسه عقدمه قراربودعقدکنم .میشه بهم بگید تعبیرش چی میشه?

 • سلام وقتتون بخیر دختر مجرد هستم دیشب خواب دیدم که بالای یکی از ابروهام یکدفعه رو برداشتم تو خواب احساس میکردم نازک برداشتم ولی تو اینه نگاه میکردم تغییر نکرده بودم لطف میکنید تعبیر کنید ممنون

 • سلام من خواب دیدم که ارایشگر هستم و ابروی یه خانمی رو برمیدارم قیچی ابرو تاج ابروهاشو به سختی قیچی میگرد ابروهاش در حد معمولی بود نه خیلی پرپشت و نه کم
  ممنون میشم تعبیرش رو بگید

 • سلام من خواب دیدم ک رفتم جلوی آینه و یه ابروهای پر و خیلی مشکی داشتم ابروهای پیوندی و پر و بعد پیوند ابروهامو با تیغ زدم تعبیرش چیه

 • سلام من خواب دیدم با تیغ ابروم رو تراشیدم. ..تعبیرش چیه؟؟

 • نامیرابا قیچی کوچک اشتباهی نصف یکی از ابرو هام رفت در خواب گریه هم کردم.

 • سلام خواب دیدم که ارایشگر دم ابرو سمت چپم کنده
  خراب کرده تعبیرش چیه لطفا کمک کنید

 • سلام مادرم خواب دیده که یک ابروی من نیست چه تعبیری دارد

  • با سلام نبودن ابرو نشان از کم شدن اعتقادات است.

 • سلام خواب دیدم ابروهای پری دارم و خودم باتیغ اصلاح میکنم یکی ازابرهام ازنصفش با پوست کنده شد

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.