تعبیر خواب خفاش در خانه

درباره تعبیر خواب خفاش بدانید تعبیر خواب خفاشمنوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن خفاش در خواب شئامت دارد و از موش و جوجه تیغی بد تر است. دیدن خفاش در خواب نه فقط …

همه چیز در مورد خواص و مضرات ستیریزین 10

همه چیز در مورد خواص و مضرات ستیریزین 10

همه چیز در مورد خواص و مضرات ستیریزین 10 سیتریزین در درمان علامتی رینیت الر ژیک فصلی یا دائمی، التهاب آلرژیک ملتحمه، خارش، کهیر،عطسه وآب ریزش از بینی و همچنین در کاهش …

تعبیر خواب الماس چه چیزی است

تعبیر خواب الماس چه چیزی است 1ـ اگر خواب ببینید صاحب قطعه ایالماس هستید ، نشانة آن است که مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار  میگیرید . تعبیر, خواب, الماس, خوابیدن …

آیا درباره تعبیر خواب گوشواره اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب گوشوارهگوشواره نیز از زینت های خاص زنان است و داشتن آن در خواب برای مردان شایسته و خوب نیست. تعبیر خواب گوشوارهپس تعبیر ی که برای گوشواره نوشته می شود خاص زنان است.اگر زنی در خواب بیند گوشواره ای دارد که به گوشش برازنده می نماید تعبیر خواب گوشوارهو خودش نیز از آن خوشش می آید خوب است چرا که خواب او می گوید تعبیر خواب گوشوارهدر خانواده و نزد شوهرش عزت و احترام خواهد یافت

آیا درباره تعبیر خواب گوشواره اطلاعاتی دارید

 

 

تعبیر خواب گوشواره , تعبیر خواب گوشواره هدیه گرفتن , تعبیر خواب گوشواره بدل , تعبیر خواب گوشواره شکسته , تعبیر خواب گوشواره خریدن

آیا درباره تعبیر خواب گوشواره اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب گوشوارهاگر مردي بيند که همسرش گوشواره لنگه به لنگه به گوش دارد از جانب زن خود نافرماني مي بيندتعبیر خواب گوشواره و او را طلاق مي دهد. اگر مردي در خواب بيند گوشواره طلا براي همسر خويش خريده تعبیر خواب گوشوارهو به خانه آورده تا به او هديه کند از همان زن صاحب دختر مي شود.

آیا درباره تعبیر خواب گوشواره اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب گوشواره , تعبیر خواب گوشواره هدیه گرفتن , تعبیر خواب گوشواره بدل , تعبیر خواب گوشواره شکسته , تعبیر خواب گوشواره خریدن

آیا درباره تعبیر خواب گوشواره اطلاعاتی دارید

ابراهیم کرمانی گوید: اگر مردی درخواب بیند زن او دو حلقه در گوش داشت تعبیر خواب گوشوارهیکی از زر و دیگری از سیم، دلیل است زن را طلاق دهد و بیرون کند حضرت امام جعفر صادق تعبیر خواب گوشوارهفرماید: دیدن گوشواره در خواب ، چهاروجه است. اول: فزونی جمال. دوم: تعبیر خواب گوشوارهآموختن علم. سوم: جاه و بزرگی. چهارم: غم و اندوه.

آیا درباره تعبیر خواب گوشواره اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب گوشواره , تعبیر خواب گوشواره هدیه گرفتن , تعبیر خواب گوشواره بدل , تعبیر خواب گوشواره شکسته , تعبیر خواب گوشواره خریدن

آیا درباره تعبیر خواب گوشواره اطلاعاتی دارید

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن گوشواره در خواب ، نشانة آن است كه خبرهایی مطلوب در انتظار شماست و تعبیر خواب گوشوارهشغلی خوب بدست خواهید آورد .

۲ـ دیدن گوشوارة شكسته در خواب تعبیر خواب گوشواره، نشانة بیان حرفهای پوچ و بیهوده بر علیه شماست

تعبیر خواب گوشواره

آخرین بروز رسانی در : پنج شنبه 4 آذر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.