تعبیر خواب چانه

تعبیر خواب چانه | تعبیرخواب چانه | tabire khab

تعبیر خواب چانه,تعبير خواب دیدن چانه,تعبیر خواب چانه زدن,تعبیر خواب بریدن چانه,تعبیر خواب موی زیر چانه,تعبیر خواب کندن موی چانه,تعبیر خواب بوسیدن چانه,تعبیر خواب مو روی چانه

تعبیر خواب چانه , تعبير خواب دیدن چانه , تعبیر خواب چانه زدن

خواب چانه یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم چانه در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب چانه می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب چانه را مطالعه نمایید و متوجه شوید چانه چه تعبیری دارد

تعبیر خواب چانه از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب چانه ، غرور و شخصیت و اعتبار فرد است

تعبیر خواب روییدن ریش روی چانه شما ، افزوده شدن بر احترام و عزت شما است

تعبیر خواب بزرگ شدن چانه ، بی اعتبار شدن نزد دوستان و خانواده است

تعبیر خواب کوچک شدن چانه ، بی اعتباری و ضرر مالی است

تعبیر خواب چانه کج ، مورد سرزنش و غیبت قرار می گیرید

تعبیر خواب نداشتن چانه ، بی عزتی و بیکاری است

تعبیر خواب چانه | چانه در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 20 عدد

 • چانه غرور و شخصیت و اعتبار و عزت شما است

 • چنان چه در خواب ببینید چانه شما حالت طبیعی ندارد از این بابت و در همین زمینه لطماتی به شما وارد می آید.

 • چنان چه در خواب ببینید که روی چانه شما ریش روئیده و در بیداری ریش نداشته باشید بر عزت و حرمت شما افزوده می شود

 • اگر در خواب ببینید که چانه شما بزرگ شده نزد دوستان و خانواده بی حرمت و فاقد اعتبار خواهید شد و اگر زیاد کوچک و حقیر باشد همین تعبیر را دارد و زیان مالی می بینید.

 • اگر در خواب ببینید که چانه ای متناسب دارید که خودتان از آن خوشتان بیاید بسیار خوب است.

 • اگر چانه شما کج باشد مورد سررزنش قرار می گیرید و سر زبان ها می افتید و پشت سرتان حرف می زنند.

 • اگر در خواب دیدید که اصلا چانه ندارید و زیر لب پائین شما بدون برجستگی است در این صورت بیکار و بی عزت می شوید.

 • چانه غرور و شخصيت و اعتبار و عزت شما است و چنان چه در خواب ببينيد چانه شما حالت طبيعي ندارد از اين بابت و در همين زمينه لطماتي به شما وارد مي آيد. چنان چه در خواب ببينيد که روي چانه شما ريش روئيده و در بيداري ريش نداشته باشيد بر عزت و حرمت شما افزوده مي شود. اگر در خواب ببينيد که چانه شما بزرگ شده نزد دوستان و خانواده بي حرمت و فاقد اعتبار خواهيد شد و اگر زياد کوچک و حقير باشد همين تعبير را دارد و زيان مالي مي بينيد

 • اگر در خواب ببينيد که چانه اي متناسب داريد که خودتان از آن خوشتان بيايد بسيار خوب است. اگر چانه شما کج باشد مورد سررزنش قرار مي گيريد و سر زبان ها مي افتيد و پشت سرتان حرف مي زنند. اگر در خواب ديديد که اصلا چانه نداريد و زير لب پائين شما بدون برجستگي است در اين صورت بيکار و بي عزت مي شويد.

 • چانه غرور و شخصیت و اعتبار و عزت شما است و اگر ببینید چانه شما حالت طبیعی ندارد، از این بابت و در همین زمینه آسیبی به شما می رسد.

 • اگر ببینید که روی چانه شما ریش روییده و در بیداری ریش نداشته باشید، بر عزت و حرمت شما افزوده می شود.

 • اگر در خواب ببینید که چانه شما زیاد بزرگ یا کوچک شده، نزد دوستان و خانواده بی حرمت و فاقد اعتبار خواهید شد و زیان مالی می بینید.

 • اگر در خواب ببینید که چانه ای متناسب دارید که خودتان از آن خوشتان بیاید بسیار خوب است.

 • اگر چانه شما کج باشد، مورد سرزنش قرار می گیرید و پشت سرتان حرف می زنند.

 • اگر دیدید که اصلا چانه ندارید و زیر لب پایین شما بدون برجستگی است، در این صورت بیکار و بی عزت می شوید.

 • محمد ابن سیرین می گوید: چانه درخواب، بزرگتر خاندان است. اگر ببیند چانه او ستبر و بزرگ است، دلیل که از بهر دودمان و اهل بیت خوار و حقیر شود.

 • اگر ببیند از چانه او خون روان شد، دلیل که بر قدر آن، از مهتر خاندان زیانی به وی رسد و بعضی ازمعبران گویند که در کسب و کارش نقصان افتد.

 • ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب چانه، بزرگتر فامیل و کسی است که کارهای زیادی را به عهده دارد.

 • اگر در خواب ببینی چانه‌ات بزرگ و کلفت می‌باشد، تعبیرش این است که برای دودمان و نسل و خانواده خوار و حقیر خواهی شد.

 • اگر ببینی از چانه‌ات خون جاری شده است، یـعـنـی به اندازه خونی که رفته از طرف بزرگتر فامیل دچار ضرر و زیان می‌شوی، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: در کسب و کار خودت دچار اشکال و لطمه و نقص می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.