تعبیر خواب دیدن گیلاس

درباره تعبیر خواب گیلاس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب گیلاسديدن گيلاس در خواب ، نشانة آن است كه بخاطر رفتار دوستانة خود محبوبيت كسب تعبیر خواب گیلاسخواهيد كرد خوردن گيلاس در خواب ، تعبیر خواب گیلاسعلامت آن است كه مي خواهيد به هدفي ارزشمند دست يابيد

درباره تعبیر خواب گیلاس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب گیلاس , تعبیرخواب گیلاس درشت , گیلاس در خواب دیدن , تعبیرخواب گیلاس خوردن

درباره تعبیر خواب گیلاس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب گیلاسگيلاس اگر در فصل خودش در خواب ديده شود تعبيري ندارد ولي اگر در غير فصل مثلا در زماني که برف بر تعبیر خواب گیلاسزمين نشسته و آبها يخ بسته گيلاس ببيند و بخورد خوب نيست بخصوص اگر مزه اش ترش باشد. گيلاس و آلبالو را خوب ندانسته اند و تعبیر خواب گیلاسبيشتر به خاطر ترشي مزه اش آن را غم و اندوه تعبير کرده اند ولي اگر در خواب ببينيد تعبیر خواب گیلاسگيلاس مي خوريد و آن کاملا شيرين است بد نيست. چنانچه کال باشد بهتر است.

درباره تعبیر خواب گیلاس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب گیلاس , تعبیرخواب گیلاس درشت , گیلاس در خواب دیدن , تعبیرخواب گیلاس خوردن

درباره تعبیر خواب گیلاس از معبران بزرگ بخوانید

لوک اویتنهاو می گوید :

تعبیر خواب گیلاسگیلاس

خوردن آن : دعوا

چیدن آن : شادی

درخت گیلاستعبیر خواب گیلاسی پر از شکوفه : سرگرمی ، خوشبختی

تعبیر خواب گیلاسکیک گیلاس : سوء تفاهم

درباره تعبیر خواب گیلاس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب گیلاس , تعبیرخواب گیلاس درشت , گیلاس در خواب دیدن , تعبیرخواب گیلاس خوردن

درباره تعبیر خواب گیلاس از معبران بزرگ بخوانید

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن گیلاس در خواب ، نشانة آن استتعبیر خواب گیلاسكه بخاطر رفتار دوستانة خود محبوبیت كسب خواهید كرد .

۲ـ خوردن گیلاس در خواب ،تعبیر خواب گیلاس  علامت آن است كه می خواهید به هدفی ارزشمند دست یابید .

۳ـ دیدن گیلاس سبز و كال در خواب ، دلالت بر آن داردتعبیر خواب گیلاس كه خوشبختی نزدیك شما است .

تعبیر خواب گیلاس

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.