تعبیر خواب هویج کاشتن

درباره تعبیر خواب هویج چقدر می دانید

محمد بن سیرین گوید :تعبیر خواب هویج دیدن هویج درخواب،دلیل غم است. اگر دید هویج داشت و بخورد، دلیل كه غمی به وی رسد

درباره تعبیر خواب هویج چقدر می دانید

‫تعبیر خواب هویج کاشتن , ‫تعبیر خواب هویج , ‫تعبیر خواب هویج پختن , هویج در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب هویج چقدر می دانید

آنلی بیتون م‏یگوید :

تعبیر خواب هویجدیدن هویج در خواب ، نشانة سلامت و سعادت است .

تعبیر خواب هویجاگر دختری خواب ببیند در حال خوردن هویج است ، نشانة آن است كه در سن پایین ازدواج می كند و صاحب چند     فرزند شیطان و پر جنب و جوش می شود .

درباره تعبیر خواب هویج چقدر می دانید

‫تعبیر خواب هویج کاشتن , ‫تعبیر خواب هویج , ‫تعبیر خواب هویج پختن , هویج در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب هویج چقدر می دانید

کرمانی می گوید: تعبیر خواب هویجدیدن هویج در خواب اگر شیرین باشد دلیل منفعتی است که با زحمت بدست می اید و اگر شیرین نباشد دلیل بر غم و اندوه می تعبیر خواب هویجباشد و در خواب تعبیر هویج که با گوشت پخته باشند بهتر است

درباره تعبیر خواب هویج چقدر می دانید

‫تعبیر خواب هویج کاشتن , ‫تعبیر خواب هویج , ‫تعبیر خواب هویج پختن , هویج در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب هویج چقدر می دانید

تعبیر خواب هویج خوردن دختر ، ازدواج در سن پایین است

تعبیر خواب هویجو خوردن هویج ، سعادت و خوشبختی است

تعبیر خواب هویج

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.