تعبیر خواب میمون امام صادق

درباره تعبیر خواب میمون بدانید

محمدبن سيرين گويد:
تعبیر خواب میمون بوزينه در خواب، دليل بر دشمني فريبنده و ملعون است. اگر ديد بر بوزينه نشسته بود و آن بوزينه مطيع او بود، دليل كه بر دشمن غالب شود و او را قهر كند. اگر ديد با بوزينه نبرد مي كرد و بر وي چيره شد،تعبیر خواب میمون دليل كه بيمار شود و از آن شفا نيابد، يا عيبي بر تن او پديد آيد كه از آن خلاصي نيابد.

درباره تعبیر خواب میمون بدانید

تعبیر خواب میمون امام صادق , تعبیر خواب میمون , تعبیر خواب میمون قهوه ای , میمون در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب میمون بدانید

جابرمغربي گويد:
تعبیر خواب میمون اگر ديد بوزينه را بكشت، دليل كه بيمار شود و زود شفا يابد. اگر ديد كه بوزينه بر اسب نشسته بود، دليل كه جهودي با زن او فساد كند. و بوزينه ماده زني مفسده و جادوگر است.تعبیر خواب میمون اگر ديد كه بوزينه به خانه درآمد، دليل كه او را جادو كنند.

درباره تعبیر خواب میمون بدانید

تعبیر خواب میمون امام صادق , تعبیر خواب میمون , تعبیر خواب میمون قهوه ای , میمون در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب میمون بدانید

ابراهیم کرمانی گوید :

تعبیر خواب میمون اگر دید بوزینه را بکشت، دلیل که دشمن را قهر کند. اگر دید گوشت او بخورد، دلیل که در رنجی و غیبی گرفتار آید. اگر دید کسی بوزینه به وی تعبیر خواب میمون بخشید، دلیل که کسی دشمنی او ظاهر کن

درباره تعبیر خواب میمون بدانید

تعبیر خواب میمون امام صادق , تعبیر خواب میمون , تعبیر خواب میمون قهوه ای , میمون در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب میمون بدانید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

تعبیر خواب میمون بوزینه در خواب های ما نماینده انواع میمون ها است غیر از گوریل و ارانگوتان. بوزینه در خواب دشمنی است چابک و هزار رنگ و پر مکر و فریب که دشمنی او از روی حسابگری نیست تعبیر خواب میمون بل که بر مبنای سرشت و طینت بد خود با همه دشمنی می کند بخصوص با بیننده خواب

تعبیر خواب میمون

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.