عکس های زیبا از مدل تزیین ماشین عروس شهریور و مهر 95

عکس های زیبا از مدل تزیین ماشین عروس شهریور و مهر 95 عکس های زیبا از مدل تزیین ماشین عروس شهریور و مهر 95 عکس های زیبا از مدل تزیین ماشین عروس …

تعبیر خواب سیل و زیر آب رفتن درختان و شهر

تعبیر خواب سیل و زیر آب رفتن درختان و شهر   تعبیر خواب سیل و زیر آب رفتن درختان و شهر از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می کنند تعبیر خواب سیل …

تعبیر خواب دوستی با ببر

درباره تعبیر خواب ببر از بزرگان تعبیر خواب بخوانید محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب ببر ببر جانوري است درنده و از جمله سباع است و دشمن شير است و ديدن وي به …

درباره تعبیر خواب خفاش چقدر می دانید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

تعبیر خواب خفاشدیدن خفاش در خواب شئامت دارد و از موش و جوجه تیغی بد تر است. دیدن خفاش در خواب نه فقط برای بیننده خواب بد است بلکه روی زندگی اطرافیانش نیز اثر می نهد.تعبیر خواب خفاش اگر در خواب دیدید که خفاش را کشتید بر دشمن چیره می شوید اما باقی گذاشتن جسد خفاش خودش ابتلا و بلا است و لاشه خفاش خود گویای مصیبت است.

درباره تعبیر خواب خفاش چقدر می دانید

تعبیر خواب حمله خفاش , تعبیر خواب خفاش , تعبیر خواب خفاش سیاه , خفاش در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب خفاش چقدر می دانید

تعبیر خواب خفاشاگر خفاش بچه کرده بود دشمنی است که ریشه دوانیده و انهدامش دشوار شده است.تعبیر خواب خفاش اگر در خواب ببینید خفاش یا بچه هایش را در کیسه ریخته و به جایی دور برده و آزاد کردید بهتر این است که آن ها را بکشید.

درباره تعبیر خواب خفاش چقدر می دانید

تعبیر خواب حمله خفاش , تعبیر خواب خفاش , تعبیر خواب خفاش سیاه , خفاش در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب خفاش چقدر می دانید

آنلی بیتون مى‏ گوید :

1ـ دیدن خفاش در خواب ،تعبیر خواب خفاش نشانه خبر مصیبت و بد بختی است که از طرف افراد شرور به شما خواهد رسید . خواب خفاش نشانه مرگ پدر یا مادر شما نیز هست تعبیر خواب خفاشیا از دست دادن یکی از اعضای بدن خود یا کور شدن .

تعبیر خواب خفاش دیدن خفاش سفید در خواب ، علامت مرگ کودکی است .

درباره تعبیر خواب خفاش چقدر می دانید

تعبیر خواب حمله خفاش , تعبیر خواب خفاش , تعبیر خواب خفاش سیاه , خفاش در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب خفاش چقدر می دانید

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب خفاش خلال کردن درخواب نیکو نباشد، زیرا که دندان ها در خواب اهل بیت بود و خلال مانند جاروب بود که اهل بیت را می روبد و هر که به خواب بیند که خلال می کرد، تعبیر خواب خفاشدلیل که به قدر آن که با خلال بیرون آورد از مال اهل بیت او نقصان شود

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 11 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.