از خواص و مضرات قهوه سبز در حاملگی بیشتر بدانید(2)

از خواص و مضرات قهوه سبز در حاملگی بیشتر بدانید(2) در این مطلب نکاتی در مورد مصرف قهوه سبز در حاملگی برای شما ذکر می کنیم قهوه سبز چیست؟ دانستن این نکته …

سیاه دانه موی سر

می دانید سیاه دانه چیست سیاه دانهکارشناس گیاهان دارویی به مهمترین خاصیت سیاه دانه اشاره کرد و گفت: مسکن فوری دردهای عضلانی و مفصلی است و سیاه دانهماساژ روغن سیاه دانه به …

تعبیر خواب چکمه زنانه

در مورد تعبیر خواب چکمه چقدر می دانید تعبیر خواب چکمهبرخي از معبران نوشته اند که چکمه زن قدرتمند و مال دار است که مي تواند شوهرش را در زندگي به پيروزي هاي …

درباره تعبیرخواب سیب اطلاعات بیشتری از تعبیرکنندگان بزرگ بدانید

تعبیرخواب سیببعضی از معبران سیب را مال و خواسته تعبیر کرده اند اما این درست نمی تواند باشد زیرا خوردن سیب به تنهائی جواب گوی نیاز غذائی انسان نیست و بیشتر جنبه تفننی دارد. دیدن سیب سبز در خواب بهتر از سیب سرخ است و سیب سرخ بهتر از سیب سفید و سیب تعبیرخواب سیبسفید بهتر از سیب زرد که سیب زرد رنجوری و بیماری را خبر می دهد تعبیرخواب سیبسیب سرخ هیجان و نشاط را خبر می دهد.

درباره تعبیرخواب سیب اطلاعات بیشتری از تعبیرکنندگان بزرگ بدانید

‫تعبیر خواب باغ سیب , ‫تعبیر خواب سیب , ‫تعبیر خواب درخت سیب , سیب در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب سیب اطلاعات بیشتری از تعبیرکنندگان بزرگ بدانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید: تعبیرخواب سیبدیدن سیب در خواب بر هشت وجه بود. اول: فرزند. دوم: منفعت. سوم: بیماری. چهارم: کنیزک. پنجم: مال و خواسته ششم: فرمانروائی. هفتم: همت بیننده. هشتم: تعبیرخواب سیب خیر غایب و حاضر.

درباره تعبیرخواب سیب اطلاعات بیشتری از تعبیرکنندگان بزرگ بدانید

‫تعبیر خواب باغ سیب , ‫تعبیر خواب سیب , ‫تعبیر خواب درخت سیب , سیب در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب سیب اطلاعات بیشتری از تعبیرکنندگان بزرگ بدانید

محمدبن سيرين گويد: تعبیرخواب سیبچون سيب به خواب سبز و سرخ بود، منفعت از پادشاه بود و چون سفيد بود، منفعت از بازرگان بود و چون زرد بود و تعبیرخواب سیب به طعم ترش بود، دليل رنج و بيماري بود. اگر بيند كه تعبیرخواب سیب سيب سفيد را به دو نيم كرد، دليل بود كه با كسي كه شركت دارد از او جدا شود.

درباره تعبیرخواب سیب اطلاعات بیشتری از تعبیرکنندگان بزرگ بدانید

‫تعبیر خواب باغ سیب , ‫تعبیر خواب سیب , ‫تعبیر خواب درخت سیب , سیب در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب سیب اطلاعات بیشتری از تعبیرکنندگان بزرگ بدانید

تعبیرخواب سیب اگر بازرگان بیند، تجارت او بود، اگر بزرگ بود، حراست او بود و هم بر این قیاس. تعبیرخواب سیباگر بیند که سیب داشت و از او بخورد، دلیل است که به قدر آن که خورده بود او را همت بود تعبیرخواب سیب، در آن شغل که بود.

تعبیرخواب سیب

آخرین بروز رسانی در : شنبه 22 آبان 1395

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.