تعبير خواب حمله كلاغ سياه

درباره تعبیر خواب کلاغ بدانید تعبیر خواب کلاغکلاغ در خواب های ما شوم و بد یمن نیست اما از جمله پرندگانی است که دیدنش خوب شناخته نشده. تعبیر خواب کلاغصدای کلاغ خبر …

مجموعه ای از خواص باورنکردنی سیاه دانه

مجموعه ای از خواص باورنکردنی سیاه دانه مجموعه ای از خواص باورنکردنی سیاه دانه سیاه‌دانه، یا «شونیز» (انگلیسی: Nigella Sativa) گیاهی یک‌ساله و گلدار و بومی جنوب غربی آسیا است. در ایران …

تعبیر خواب چاه آب زلال

در مورد تعبیر خواب چاه چقدر می دانید محمدبن سيرين گويد:تعبیر خواب چاه چاه در اصل، تاويل زن است. اگر بيند كه در جايگاهي چاه مي كنند، دليل كه زن خواد.تعبیر خواب …

درباره تعبیرخواب سیب اطلاعات بیشتری از تعبیرکنندگان بزرگ بدانید

تعبیرخواب سیببعضی از معبران سیب را مال و خواسته تعبیر کرده اند اما این درست نمی تواند باشد زیرا خوردن سیب به تنهائی جواب گوی نیاز غذائی انسان نیست و بیشتر جنبه تفننی دارد. دیدن سیب سبز در خواب بهتر از سیب سرخ است و سیب سرخ بهتر از سیب سفید و سیب تعبیرخواب سیبسفید بهتر از سیب زرد که سیب زرد رنجوری و بیماری را خبر می دهد تعبیرخواب سیبسیب سرخ هیجان و نشاط را خبر می دهد.

درباره تعبیرخواب سیب اطلاعات بیشتری از تعبیرکنندگان بزرگ بدانید

‫تعبیر خواب باغ سیب , ‫تعبیر خواب سیب , ‫تعبیر خواب درخت سیب , سیب در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب سیب اطلاعات بیشتری از تعبیرکنندگان بزرگ بدانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید: تعبیرخواب سیبدیدن سیب در خواب بر هشت وجه بود. اول: فرزند. دوم: منفعت. سوم: بیماری. چهارم: کنیزک. پنجم: مال و خواسته ششم: فرمانروائی. هفتم: همت بیننده. هشتم: تعبیرخواب سیب خیر غایب و حاضر.

درباره تعبیرخواب سیب اطلاعات بیشتری از تعبیرکنندگان بزرگ بدانید

‫تعبیر خواب باغ سیب , ‫تعبیر خواب سیب , ‫تعبیر خواب درخت سیب , سیب در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب سیب اطلاعات بیشتری از تعبیرکنندگان بزرگ بدانید

محمدبن سيرين گويد: تعبیرخواب سیبچون سيب به خواب سبز و سرخ بود، منفعت از پادشاه بود و چون سفيد بود، منفعت از بازرگان بود و چون زرد بود و تعبیرخواب سیب به طعم ترش بود، دليل رنج و بيماري بود. اگر بيند كه تعبیرخواب سیب سيب سفيد را به دو نيم كرد، دليل بود كه با كسي كه شركت دارد از او جدا شود.

درباره تعبیرخواب سیب اطلاعات بیشتری از تعبیرکنندگان بزرگ بدانید

‫تعبیر خواب باغ سیب , ‫تعبیر خواب سیب , ‫تعبیر خواب درخت سیب , سیب در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب سیب اطلاعات بیشتری از تعبیرکنندگان بزرگ بدانید

تعبیرخواب سیب اگر بازرگان بیند، تجارت او بود، اگر بزرگ بود، حراست او بود و هم بر این قیاس. تعبیرخواب سیباگر بیند که سیب داشت و از او بخورد، دلیل است که به قدر آن که خورده بود او را همت بود تعبیرخواب سیب، در آن شغل که بود.

تعبیرخواب سیب

آخرین بروز رسانی در : شنبه 22 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.