تعبیر خواب دیدن طلا های زرد و سفید بر بدن

تعبیر خواب دیدن طلا های زرد و سفید بر بدن

تعبیر خواب طلا , تعبیر خواب طلا و جواهر , تعبیر خواب طلا هدیه گرفتن , تعبیر خواب طلا برای زن باردار

تعبیر خواب دیدن طلا های زرد و سفید بر بدن

تعبیر خواب طلا خواب ببيند که مقداري طلا يافته يا در جيب و کيف خويش دارد به مقدار حجمي آن طلا ( نه به ارزش آن ) مالش از بين مي رود و زيان مي بيند. نوشته اند اگر کسي در خواب ببيند طلا يافته و جسمي زرين پيدا کرده مجبور به پرداخت ديه مي شود يا تاوان مي دهد.نفايس الفنون تصريحتعبیر خواب طلا مي کند که اگر بيننده خواب ببيند طلا مي ريزد دليل آفت و هلاکاست و اگر ببيند طلا به امانت مي دهد آن کس که امانت مي گيرد به او خيانت مي کند طلا شنيدن سخن مکروه است. مرحوم …

تعبیر خواب دیدن طلا های زرد و سفید بر بدن

مجلسي نوشته اگر کسي سکه طلا به خواب ببيند که به او مي دهند به رياست مي رسد و چنانچه ببيند گم کرده از بيماري شفا مي يابد. ابن سيرين مي گويد اگر کسي ديد که زر مي گدازد بر زبان مردم مي افتد اگر ببيند که طلا به خانه مي بتعبیر خواب طلارد مال مي يابد و ثروتمند مي شود. اگر ببيند طلا مي خورتعبیر خواب طلاد مال خويش را هزينه مي کند يا هدر مي دهد. هر جنسي و جسمي که از طلا ساخته شده باشد براي مردان خوب نيست و در خواب زنان نيکو است. اگر کسي در خواب زرگري ببيند با مردي دروغ گو و لاف زن بر خورد مي کند.  

تعبیر خواب دیدن طلا های زرد و سفید بر بدن

محمتعبیر خواب طلادبن سيرين گويد:
زر در خواب، مردان را غرامت و غم و اندوه است و زنان را نيكو و پسنديده بود. اگر بيند كه زر ببافت يا كسي به او داد، دليل بود كه مالش ضايع گردد، يا تاواني بر وي افتد، يا كسي بر وي خشم گيرد.

تعبیر خواب طلا , تعبیر خواب طلا و جواهر , تعبیر خواب طلا هدیه گرفتن , تعبیر خواب طلا برای زن باردار

ابراهيم كرماني گويد:
اگر كسي درخواب بيند زرو يا سيم مي گداخت، دليل است كه بر زبان مردم افتد. اگر بيند كتعبیر خواب طلاه زر به خروار به خانه برد، دليل كه مال بسيار يابد. اگر بيند كه زر همي خورد، دليل است كه به قدر آن مال بر عيال هزينه كند.

تعبیر خواب دیدن طلا های زرد و سفید بر بدن

جابر مغربي گويد:
زر به خواب، مردان را بد بود و زنان راخوب. اگر بيند كه زر و سيم به يك جا جمع بود، دليل استعبیر خواب طلات كه عز و جاه يابد. اگركان سيم بيند، دليل بود كه دختري مهتر به زني گيرد، لكن اندوهگين شود. اگر بيند با زرگري نشسته و با او معامله مي كرد، دليل كه او را با مردي دروغگو سر و كار افتد.

تعبیر خواب دیدن طلا های زرد و سفید بر بدن

يوسف نبي عليه السلام گويد:
هر که زردر خواب بيتعبیر خواب طلاند کار دنيا بر وي نظام گيرد

تعبیر خواب طلا , تعبیر خواب طلا و جواهر , تعبیر خواب طلا هدیه گرفتن , تعبیر خواب طلا برای زن باردار

تعبیر خواب دیدن طلا های زرد و سفید بر بدن

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ديدن طلا در خواب براي مردتعبیر خواب طلاان رنج و اندوه است و براي زنان نيکو است. اگر مردتعبیر خواب طلاي در خواب ببيند که مقداري طلا يافته يا در جيب و کيف خويش دارد به مقدار حجمي آن طلا ( نه به ارزش آن ) مالش از بين مي رود و زيان مي بيند. نوشته اند اگر کسي در خواب ببيند طلا يافته و جسمي زرين پيدا کرده مجبور به پرداختعبیر خواب طلات ديه مي شود يا تاوان مي دهد.نفايس الفنون تصريح مي کند که اگر بيننده خواب ببيند طلا مي ريزد دليل آفت و هلاکاست و اگر ببيند طلا به امانت مي دهد آن کس که امانت مي گيرد به او خيانت مي کند طلا شنيدن سخن مکروه است.

تعبیر خواب دیدن طلا های زرد و سفید بر بدن

مرحوم مجلسي نوشته اگر کسي سکه طلا به خواب ببيند که به او مي دهند به رياست مي رسد و چنانچه ببيند گم کرده از بيماري شفا مي يابد. ابن سيرين مي گويد اگر کسي ديد که زر مي گدازد بر زبان مردم مي افتد اگر ببيند که طتعبیر خواب طلالا به خانه مي برد مال مي يابد و ثروتمند مي شود. اگر ببيند طلا مي خورد مال خويش را هزينه ميتعبیر خواب طلا کند يا هدر مي دهد. هر جنسي و جسمي که از طلا ساخته شده باشد براي مردان خوب نيست و در خواب زناتعبیر خواب طلان نيکو است. اگر کسي در خواب زرگري ببيند با مردي دروغ گو و لاف زن بر خورد مي کند.

تعبیر خواب دیدن طلا های زرد و سفید بر بدن

لوک اويتنهاو مي گويد :
طلا : دوست داشتن چيزهاي بي ارزش
يافتن آن : دريافت ارث
جستجوي آن در دل خاک : خوشبختي به ناگهان به شما روي خواهد کرد
پرداختن چيزي با طلا : با دوستانتان بگو مگو خواهيد داشت
آن را آتعبیر خواب طلاب کردن : آسايش مادي

تعبیر خواب دیدن طلا های زرد و سفید بر بدن

دزديدن آن : خبرهاي بد
طلا گذاشتن بر روي خود : افزايش احتياط ضرري ندارد
گم کردن : بهتعبیر خواب طلا شما خيانت خواهد شد
طلا هديه گرفتن : شرمساري
اشيا طلايي : ضواهر فريبنده اند

تعبیر خواب دیدن طلا های زرد و سفید بر بدن

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد طلا معامله مي كنيد ، نشتعبیر خواب طلاانة آن است كه در هر كاري موفق خواهيد شد .
2ـ اگر دختري خواب ببيند كسي به او زيورآلاتي از طلا هديه مي كند ، نشانة آن است كه با مردي ثروتمند ازدواج خواهد كرد .

تعبیر خواب دیدن طلا های زرد و سفید بر بدن

3ـ پيدا كردن طلا در خواب ، نشانة آن است كه در كسب افتخار و ثروت با توانايي پيروز خواهيد شد .
4ـ اگر در خواب طلا گم كنيد ، علامت آن است كه دتعبیر خواب طلار اثر سهل انگاري بهترين فرصت را در زندگي خود از دست مي دهيد .
5ـ يافتن رگه اي طلا در خواب ، علامت آن است كه به شهرتي پر دردسر دست خواهيد يافت .

تعبیر خواب دیدن طلا های زرد و سفید بر بدن

6ـ اگر خواب ببينيد تصميم داريد در معدن طلا كار كنيد ، نشانة آن است كتعبیر خواب طلاه مي كوشيد از حقوق ديگران دفاع كنيد . بايد مراقب باشيد رسوايي در محيط خانوادگي راه نيابد

تعبیر خواب طلا

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.