همه چیز در مورد خواص و مضرات ستیریزین 10

همه چیز در مورد خواص و مضرات ستیریزین 10

همه چیز در مورد خواص و مضرات ستیریزین 10 سیتریزین در درمان علامتی رینیت الر ژیک فصلی یا دائمی، التهاب آلرژیک ملتحمه، خارش، کهیر،عطسه وآب ریزش از بینی و همچنین در کاهش …

تعبیر خواب زلزله و سیل

درباره تعبیر خواب زلزله از معبران بزرگ بخوانید تعبیر خواب زلزله زلزله در خواب تشنج و بی ثباتی است. اگر در خواب دیدید که زلزله ای واقع شد و شما به زمین افتادید …

تعبیر خواب باران در شب

درباره تعبیر خواب باران بدانید تعبیر خواب بارانباران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است. در خواب نیز چنین حالتی دارد مگر در چند …

تعبیر خواب دیدن ضریح و زیارت ضریح ائمه

تعبیر خواب ضریح , تعبیر خواب ضریح امامان , تعبیر خواب ضریح حضرت معصومه , تعبیر خواب ضریح امامزاده

تعبیر خواب دیدن ضریح و زیارت ضریح ائمه

تعبیر خواب ضریح به تازي جاي امن و ايمني است. اگر بيند كه در حرم كعبه بود، دليل كه از آفات دنيا ايمني يابد و او را حج روزي شود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند در حرم پادشاه يا در حرم مردي بزرگوار شد، دليل كه از شر پادشاه ايمن شود و باشد كه تعبیر خواب ضریحاز پادشاه چيزي بدو رسد و معبران گويند:

تعبیر خواب دیدن ضریح و زیارت ضریح ائمه

او را حاجت افتد به اهل آن حرم. اگر بيند پادشاه او تعبیر خواب ضریحرا در حرم خويش خواند و آنجا مقيم شد، دليل كه كارهاي پادشاه شروع كند و كارها كند كه او را بدنامي حاصل شود.

تعبیر خواب دیدن ضریح و زیارت ضریح ائمه

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر بيند به حرم پادشاهي عادل رفت، دليل كه از وي كارها صادر شود. اگر بيند به حرم پادشاهي ظالم رفت،تعبیر خواب ضریح دليل كه كاري كند كه از آن بدنامي يابد.

تعبیر خواب دیدن ضریح و زیارت ضریح ائمه

تعبیر خواب ضریح , تعبیر خواب ضریح امامان , تعبیر خواب ضریح حضرت معصومه , تعبیر خواب ضریح امامزاده

تعبیر خواب دیدن ضریح و زیارت ضریح ائمه

جدول زمان تعبیر شدن خواب ها بر حسب ساعت

ساعت 6-10 شب :
رؤیا نزدیک متعبیر خواب ضریحغرب درست نیست و تعبیر ندارد، زیرا از پری شکم است تا یک سوم از شب هم بی تعبیر است.

ساعت 10 شب تا 2 صبح:

تعبیر خواب دیدن ضریح و زیارت ضریح ائمه

در نیمه شب اگر خواب بین دچار امتلاء نباشد ، خواب از یک سال تا 50 سال تعبیر می شود.

ساعت 2 صبح تا 5/4 تعبیر خواب ضریحصبح
در یک سوم آخر شب خواب صحیح است و از 15 روز تا دو ماه و تا یک سال تعبیر می شود.

تعبیر خواب دیدن ضریح و زیارت ضریح ائمه

ساعت 5/4 صبح در سپیده دم
از یک هفته تا یک ماه تعبیر می شود.

ساعت 5/4تاتعبیر خواب ضریح 6 صبح پس از سپیده دم
از یک روز تا یک هفته تعبیر می شود.

ساعت 6 صبح

تعبیر خواب دیدن ضریح و زیارت ضریح ائمه

در بر آمدن خورشیدتعبیر خواب ضریح همان روز تعبیر شود.

ساعت 10 صبح تا 15 روز و در هنگام اذان ظهر تا یکی 2 روز. تعبیر می شود.

جدول زمان تعبیر شدن خوابتعبیر خواب ضریح ها بر حسب روز های ماه شمسی:

در روایت ازسلمان فارسی (ره):

تعبیر خواب دیدن ضریح و زیارت ضریح ائمه

روز 6 ام ماه : بعد از یک یا دو روز تعبیر می شود.

روز 9 ام ماهتعبیر خواب ضریح : همان روز تعبیر ش ظاهر می شود.

روز 11 ام ماه شمسی : بعد از 20 روز.

روز 13 ام ماه : بعد از 9 روز تعبیر می شود.

تعبیر خواب دیدن ضریح و زیارت ضریح ائمه

در روز 14 ام ماه بعد از 26 روز.

در روز 15 ام ماه : بعد از 3 روز.

در روزهای 28 ام، 29 ام و 30 ام ماه شمسی ، تعبیر ش در همان روز پیدا می شود.

خواب خوب و بد در ماه هتعبیر خواب ضریحای قمری:

ماه ربیع الاول : برکت وشادی در خواب ها پیدا می شود.

تعبیر خواب دیدن ضریح و زیارت ضریح ائمه

ماه ربیع الثانی: خواب خوب دیتعبیر خواب ضریحر تعبیر می شود و خواب بد زود تعبیر می شود.

جمادی الاول خریدو فروش نکند.

جمادی دوم : خواب خوب دیر تعبیر می شود.

تعبیر خواب دیدن ضریح و زیارت ضریح ائمه

ماه رجب : گشایش ابواب خیر است- و خواب بد را به خوبی تعبیر کن که خلاف ندارد.

ماه شعبان : رؤیا رشته های بسیار دارد و از آتعبیر خواب ضریحن خیر بسیار بر آید و خواب بد تعبیر نمی شود.

رمضان : در های سختی و هرزگی بسته است تعبیر خواب ضریحو خواب خوب زود تعبیر می شود و خواب بد تعبیر ندارد.

شوال : خواب بد و غم زود تعبیر می شود ، از آن بر حذر باش.

ذیقعده : فقط خواب سفر را سفر نکن .

تعبیر خواب دیدن ضریح و زیارت ضریح ائمه

ذیحجه : خواب سفر را سفر کن.دنبال کار ها را بگیر که ماه مبارکی است.

تعبیر خواب ضریح , تعبیر خواب ضریح امامان , تعبیر خواب ضریح حضرت معصومه , تعبیر خواب ضریح امامزاده

تعبیر خواب دیدن ضریح و زیارت ضریح ائمه

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید از حرمی محافظت می کنید ، نشانة آن است که بیشترین نیروی خود را صرف اعمال نادرست می کنید ، اگر تمایلات خود را اصلاح کنید ، زندگی سعادت حقیقتعبیر خواب ضریحی را به شما اهدا خواهد کرد .

تعبیر خواب دیدن ضریح و زیارت ضریح ائمه

۲ـ اگر زنی خواب ببیند ساکن حرم است ، نشانة آن است که گرایش به انجام کارهایی غیرقانونی خواهد داشت .

۳ـ اگر زنی خواب ببیند سو گلی حرم است ، علامتعبیر خواب ضریحت آن است که دیگران ترجیح می دهند بیشتر با او ه

تعبیر خواب دیدن ضریح و زیارت ضریح ائمه

منشین باشید تا با دیگران .

ابراهیم کرمانی گوید:

تعبیر خواب دیدن ضریح و زیارت ضریح ائمه

اگر بیند در حرم پادشاه یا در حرم مردی بزرگوار شد، دلیل که از شر پادشاه ایمن شود و باشد که از پادشاه چیزی بدو رسد و معبران گویند: او را حاجت افتد به اهل آن حرم. اگر بیند پادشاه او را در حرم خویش خواند و آنجا مقیم شدتعبیر خواب ضریح، دلیل که کارهای پادشاه شروع کند و کارها کند که او را بدنامی حاصل شود.

تعبیر خواب ضریح

آخرین بروز رسانی در : شنبه 24 مهر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.