تعبیر خواب آتش بازی

درباره تعبیر خواب آتش اطلاعات بیشتری داشته باشد حضرت دانيال گويد: تعبیر خواب آتشاگر كسي آتش بي دود در خواب بيند دليل كه به پادشاهي نزديك شودتعبیر خواب آتش و كار بسته …

تعبیر خواب نان سنگک

درباره تعبیر خواب نان سنگک اطلاعات بیشتری داشته باشید تعبیر خواب ناندیدن نان در خواب خوب است و نعمت و برکت تعبیر می شود. دیدن و خوردن نان تازه فراخی روزی استتعبیر …

تعبیر خواب حمله گربه به انسان

درباره تعبیر خواب گربه از معبران بزرگ بخوانید منوچهر مطیعی تهرانی در تعبیر خواب گربه گوید : ابن سیرین نوشته گربه در خواب های ما مردی تعبیر می شودتعبیر خواب گربه دزد و مفسد …

درباره تعبیر خواب تمساح از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب تمساحسوسمار جانور بومی ایران نیست وآن چه در خواب نامه ها درباره این جانور کریه نوشته شده مطالبی است که از زبان عربیتعبیر خواب تمساح به فارسی برگردانده یا ریشه عربی دارد. گفته اند که اعراب قدیم گوشت سوسمار را می خورده اندتعبیر خواب تمساح به همین علت گوشت سوسمار را در ردیف گوشت های ماکول دیگر آورده و چیزهائی درباره آن نوشته اند ولی برای ما چنین نیست تعبیر خواب تمساحو دیدن سوسمار کراهت دارد چه رسد به خوردن گوشت آن که حتی تصورش به ذهن ما نمی آید.

درباره تعبیر خواب تمساح از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب تمساح , تعبیرخواب تمساح , تمساح در خواب دیدن , jufdv o,hf jlshp

درباره تعبیر خواب تمساح از معبران بزرگ بخوانید

تعبیرگری می‌گوید:تعبیر خواب تمساح تعبیر خواب تمساح، مردی دزد می‌باشد. اگر در خواب ببینی تمساح تو را تعبیر خواب تمساحبه سوی آب کشیده و غرق کرده است، تعبیرش این است که در آب غرق می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید:تعبیر خواب تمساح اگر ببینی تمساح تو را در آب فرو برده است، یـعـنـی ماهی تو را هلاک می‌کند.

درباره تعبیر خواب تمساح از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب تمساح , تعبیرخواب تمساح , تمساح در خواب دیدن , jufdv o,hf jlshp

درباره تعبیر خواب تمساح از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب تمساحکرمانی علیه الرحمه نوشته (سوسمار مردی است عرب و بیابانی)تعبیر خواب تمساح این تعبیر ناشی از همان القا باورهای جاهلیت اعراب است که متاسفانه در اسلام نیز ماند. در حالی که شرع مقدس اسلام خوردن گوشت سوسمار را منع کرده استتعبیر خواب تمساح لیکن تعابیری که درباره سوسمار شده باقی مانده اند

درباره تعبیر خواب تمساح از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب تمساح , تعبیرخواب تمساح , تمساح در خواب دیدن , jufdv o,hf jlshp

درباره تعبیر خواب تمساح از معبران بزرگ بخوانید

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدن تمساح در خواب تعبیر خواب تمساح ، علامت آن است که صمیمی ترین دوستان ، شما را فریب می دهندتعبیر خواب تمساح و دشمنان به شما حمله خواهند کرد .

۲ـ اگر خواب ببینید بر پشت تمساح پا می گذارید ، علامت آن است کهتعبیر خواب تمساحاحتمالاً به دردسر می افتید و برای رهایی از آن باید تلاش زیادی کنید .

تعبیر خواب تمساح

آخرین بروز رسانی در : پنج شنبه 27 آبان 1395

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.