تعبیر خواب تمساح بزرگ

درباره تعبیر خواب تمساح از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب تمساحسوسمار جانور بومی ایران نیست وآن چه در خواب نامه ها درباره این جانور کریه نوشته شده مطالبی است که از زبان عربیتعبیر خواب تمساح به فارسی برگردانده یا ریشه عربی دارد. گفته اند که اعراب قدیم گوشت سوسمار را می خورده اندتعبیر خواب تمساح به همین علت گوشت سوسمار را در ردیف گوشت های ماکول دیگر آورده و چیزهائی درباره آن نوشته اند ولی برای ما چنین نیست تعبیر خواب تمساحو دیدن سوسمار کراهت دارد چه رسد به خوردن گوشت آن که حتی تصورش به ذهن ما نمی آید.

درباره تعبیر خواب تمساح از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب تمساح , تعبیرخواب تمساح , تمساح در خواب دیدن , jufdv o,hf jlshp

درباره تعبیر خواب تمساح از معبران بزرگ بخوانید

تعبیرگری می‌گوید:تعبیر خواب تمساح تعبیر خواب تمساح، مردی دزد می‌باشد. اگر در خواب ببینی تمساح تو را تعبیر خواب تمساحبه سوی آب کشیده و غرق کرده است، تعبیرش این است که در آب غرق می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید:تعبیر خواب تمساح اگر ببینی تمساح تو را در آب فرو برده است، یـعـنـی ماهی تو را هلاک می‌کند.

درباره تعبیر خواب تمساح از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب تمساح , تعبیرخواب تمساح , تمساح در خواب دیدن , jufdv o,hf jlshp

درباره تعبیر خواب تمساح از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب تمساحکرمانی علیه الرحمه نوشته (سوسمار مردی است عرب و بیابانی)تعبیر خواب تمساح این تعبیر ناشی از همان القا باورهای جاهلیت اعراب است که متاسفانه در اسلام نیز ماند. در حالی که شرع مقدس اسلام خوردن گوشت سوسمار را منع کرده استتعبیر خواب تمساح لیکن تعابیری که درباره سوسمار شده باقی مانده اند

درباره تعبیر خواب تمساح از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب تمساح , تعبیرخواب تمساح , تمساح در خواب دیدن , jufdv o,hf jlshp

درباره تعبیر خواب تمساح از معبران بزرگ بخوانید

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدن تمساح در خواب تعبیر خواب تمساح ، علامت آن است که صمیمی ترین دوستان ، شما را فریب می دهندتعبیر خواب تمساح و دشمنان به شما حمله خواهند کرد .

۲ـ اگر خواب ببینید بر پشت تمساح پا می گذارید ، علامت آن است کهتعبیر خواب تمساحاحتمالاً به دردسر می افتید و برای رهایی از آن باید تلاش زیادی کنید .

تعبیر خواب تمساح

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.