تعبیر خواب چیدن گوجه فرنگی

درباره تعبیر خواب گوجه از بزرگان تعبیر خواب بخوانید تعبیر خواب گوجهخوردن گوجه فرنگي در خواب ، نشانة آن است كه به سلامتي كامل دست خواهيد يافت . تعبیر خواب گوجه ديدن گوجه …

معرفی آژانس های مسافرتی , تورهای مسافرتی داخلی ,تور لحظه آخری, تور خارجی

معرفی آژانس های مسافرتی , تورهای مسافرتی داخلی , تور خارجی سایت مامنت نت یک مرجع اطلاع رسانی تور , گردشگری و هتل است که با هدف دسته بندی و ارائه اطلاعات …

تعبیر خواب آب معدنی خوردن

در مورد تعبیر خواب آب معدنی چقدر می دانید تعبیر خواب آب معدنیاگر در خواب آب معدنی بنوشید ، تعبیر خواب آب معدنینشانة آن است که بخت یار شما خواهد شد تعبیر خواب …

تعبیر خواب شلوار های راه راه و پیژامه

تعبیر خواب شلوار , تعبیر خواب شلوار پاره , تعبیر خواب شلوار نو , تعبیر خواب شلوار سفید

تعبیر خواب شلوار های راه راه و پیژامه

تعبیر خواب شلوار تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

دیدن شلوار به خواب بر سه وجه بود.

تعبیر خواب شلوار های راه راه و پیژامه

اول: زن. دوم: کنیتعبیر خواب شلوارزک. سوم: خادم.

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

تعبیر خواب شلوار های راه راه و پیژامه

به خواب دیدن شلوار،تعبیر خواب شلوار دلیل بر زنی عجمی بود یا زنی دون. اگر بیند شلوار بخرید، دلیل که کنیزکی عجمی کند. اگر بیند در میان شلوار او ماری یا کژدمی بود، دلیل که دشمنی با عیال او فساد کند. اگر بیند شلواری به وی بخشیدند،تعبیر خواب شلوار دلیل است خادمی به وی بخشند.

تعبیر خواب شلوار های راه راه و پیژامه

اگر در خواب بیند که شلواری چرکیتعبیر خواب شلوارن داشت، دلیل عقوبت بود. اگر مردی در خواب دید که شلواری سرخ در پا داشت، دلیل که بی حرمت گردد. اگر شلوار زرد بیند، دلیل است بیمار گردد. اما شلوار رنگین به خواب دیدن، زنان را تعبیر خواب شلوارنیکو بود. اگر بیند که شلوار او گم شد، دلیل که کنیزک یا خادمش بگریزد.

تعبیر خواب شلوار های راه راه و پیژامه

تعبیر خواب شلوار , تعبیر خواب شلوار پاره , تعبیر خواب شلوار نو , تعبیر خواب شلوار سفید

تعبیر خواب شلوار های راه راه و پیژامه

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

شلوار با روابط جنسی مرد ارتباط تعبیر خواب شلوارمی یابد، حتی اگر اشاره به زن و همسر بیننده خواب باشد به هیچ وجه جنبه _ عاطفی – ندارد. اگر ببینید که شلوار خود را گم کرده اید از نظر روابط جنسی دچار تشویش و اظطراب می شوید و بیشتر از هر چیز نگران قضاوت تعبیر خواب شلوارمردم درباره خودتان خواهید شد. بخصوص اگر در خواب ببینید که بدون شلوار

تعبیر خواب شلوار های راه راه و پیژامه

از خانه بیرون می روید یا در معرض نگاه مردم قرار بگیرید این نشان آن است که مردم درباره شما حرتعبیر خواب شلوارف می زنند و به خود حق می دهند که در مورد مسائل خصوصی شما داوری می کنند.اگر در خواب ببینید شلواری گشاد و بی قوتعبیر خواب شلواراره پوشیده اید روابط شما با همسرتان و هر زنی که در زندگی تان وجود دارد به سردی می گراید و اگر

تعبیر خواب شلوار های راه راه و پیژامه

شلوارتان زیاد تنگ باشد تحتعبیر خواب شلوارت فشار قرار می گیرید و به شما چیز هائی تحمیل می شود که نمتعبیر خواب شلواری پسندید و دوست نمی دارید. اگر در خواب ببینید که شلواری را که به پا دارید متعلق به خودتان نیست گویای آن است که زنی با نیت فساد و گناه در مسیر زندگیتان قرار می گیرد. اگر در خواب ببینید شلواری نامتناسب پوشیده اید ولی بقیه

تعبیر خواب شلوار های راه راه و پیژامه

لباس شما مرتب است، مثلا پاچتعبیر خواب شلواره های شلوارتان از زیر زانو بریده شده یا جیب های نا همرنگ بر آن دوخته اند یا مانند دلقک های سیرک شلواری گشاد و پف دار و تمسخر انگیز به پا دارید این به شما خبر می دهد که از جانب همسرتعبیر خواب شلوارتان به آبروی شما لطمه وارد می آید و او کاری می کند که شما را سرزنش و ملامت می نمایند و شرمندگی تحمل خواهید کرد. اگر در خواب ببینید که شلوار پشت و رو پوشیده اید همسرتان به شما دروتعبیر خواب شلوارغ می گوید و احیانا خیانت می کند چه از نظر مالی و چه از

تعبیر خواب شلوار های راه راه و پیژامه

جهت عاطفی. اگر در خوابتعبیر خواب شلوار ببینید شلواری با رنگ سرخ پوشیده اید خوب نیست و آبروی شما در مخاطره قرار می گیرد. اگر زرد باشد خودتان و همسرتان در معرض ابتلا به بیماری قرار می گیرید. اگر سبز باشد به سفر می روید و در پایان غمگین می شوید. سیاه بد نیست به شرطی کتعبیر خواب شلواره با بقیه لباستان هماهنگ باشد.

تعبیر خواب شلوار های راه راه و پیژامه

تعبیر خواب شلوار , تعبیر خواب شلوار پاره , تعبیر خواب شلوار نو , تعبیر خواب شلوار سفید

تعبیر خواب شلوار های راه راه و پیژامه

آنلی بیتعبیر خواب شلوارتون میگوید :

۱ـ دیدن شلوار در خواب ، علامت آن است که به انجام کارهایی نادرست وسوسه خواهتعبیر خواب شلوارید شد .

تعبیر خواب شلوار های راه راه و پیژامه

۲ـ اگر در خواب پای چپتعبیر خواب شلوار خود را در پاچه راست شلوار فرو ببرید ، نشانه آن است که سحری نفود خود را برشما تثبیتعبیر خواب شلوارت می کند .

تعبیر خواب شلوار

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 19 مهر 1395

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.