تعبیر خواب برنج شفته

در مورد تعبیر خواب برنج چقدر می دانید تعبیر خواب برنجبرنج از غلاتی است که با زحمت و تلاش و کوشش بسیار فراهم می شود و دیدن برنج در خواب مالی است …

تعبیر خواب باران باریدن زیاد

آیا درباره تعبیر خواب باران اطلاعاتی دارید حضرت دانيال گويد:  تعبیر خواب باران باران درخواب رحمت و بركت بود از خداي تعالي بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد. …

تعبیر خواب لباس های زیبا و قرمز و آبی در طرح گل

تعبیر خواب لباس های زیبا و قرمز و آبی در طرح گل تعبیر خواب لباس های زیبا و قرمز و آبی در طرح گل تعبیر خواب لباس دیدن لباس درخواب هفت وجه …

تعبیر خواب زیتون چیدن و خوردن آن

تعبیر خواب زیتون , تعبیر خواب زیتون پرورده , تعبیر خواب زیتون ابن سیرین , تعبیر خواب زیتون سبز

تعبیر خواب زیتون چیدن و خوردن آن

تعبیر خواب زیتون اگر زیتون درخواب بیند، غم و اندیشه بود، زیرا که به طعم تلخ و ناخوش باشد و به گونه سیاه. اگر بیند زیتون میخورد، دلیل که غم و اندوه خورد.

آنلی بیتون می‏گوید:

تعبیر خواب زیتون چیدن و خوردن آن

۱ـ اگر خواب ببینید با جمعی از دوستان با شادمانی زیتون جمع می کنید ، علامت آن است که کارهایتان نتاتعبیر خواب زیتونیجی مساعد با همراه خواهد آورد .

۲ـ اگر خواب ببیتعبیر خواب زیتوننید زیتونی را از ظرفی بیرون می آورید ، دلالت بر آن دارد که اوقاتی را به خوشگ

تعبیر خواب زیتون چیدن و خوردن آن

ذرانی خواهید گذراند .

۳ـ شکستن ظرف زیتون در خوابتعبیر خواب زیتون ، علامت آن است که پیش از لذت بردن دچار یأس خواهید شد .

۴ـ خوردن زیتون در خواب ، علامت یافتن دوستان تعبیر خواب زیتونوفادار است .

تعبیر خواب زیتون چیدن و خوردن آن

تعبیر خواب زیتون , تعبیر خواب زیتون پرورده , تعبیر خواب زیتون ابن سیرین , تعبیر خواب زیتون سبز

تعبیر خواب زیتون چیدن و خوردن آن

ابراهیمتعبیر خواب زیتون کرمانی گوید: روغن زیتون به خواب، خیرو برکت بود. اگر بیند روغن زیتون می پالود و میخورد، دلیل که به قدر آن خیر و منفعت بدو رسد.

تعبیر خواب زیتون چیدن و خوردن آن

جابرمغربی گوید: اگر بیند زیتون ملح تلخ بخورد و با نان میخورد، او را اندکی منفعت به رنج و سختی حاصل آید.

منوچهر مطیعی تهرانی گتعبیر خواب زیتونوید: همان طور که در حرف ـ ر ـ کلمه روغن گفتم دیدن روغن زیتون در خواب نیکو است ولی مشاهده خود زیتون منوط است به طعم و مزه آن. اگر زیتون در خواب ببینید که می خورید و آن طعم و مزه خوش داشته باشد و شما به هنگام خوردن از آن خوشتانتعبیر خواب زیتون بیاید خوب است و تعبیر بد ندارد. در این حالت نعمت است که به شما روی می آورد به قدر همان زیتون که می خورید و به اندازه ای که باید بخورید تا زیان نداشته باشد.

تعبیر خواب زیتون چیدن و خوردن آن

ولی اگر در خواب زیتونی که می خورید طعم ناخوش داشته باشد و شما از خوردن آن کراهت احساس کنید غم و اندوه است. با همه این ها دیدن روغن زیتون در خواب خیر و خوبی و نعمت است. رنگ زیتون نیز دخیل است چه اگر سیاه باشد غم و اندوه و رنجی است که به شما روی می آورد. اگر زرد باشد بیمار و رنجور می شوید ولی اگر سبز و پرورده باشد خوب است به شرطی که در خواب حالت کراهت در شماتعبیر خواب زیتون پیدا نشود. دادن زیتون به دیگران نیز تعبیر مشروط دارد.

تعبیر خواب زیتون چیدن و خوردن آن

خیلی چیزها هستند که در خواب های ما تاویلات و تعبیرات مشروط پیدا می کنند از آن جمله است زیتون. اگر در خواب ببینید که زیتون به کستعبیر خواب زیتونی می دهید و می دانید که آن شختعبیر خواب زیتونص زیتون را دوست نمی دارد تعبیر این است که در کار دیگران نیرنگ می کنید و زیان و ضرر می رسانید ولی اگر آن کس که زیتون را در خواب از شما می گیرد و زیتون را دوست داشته باشد و شماتعبیر خواب زیتون بدانید که برای او هدیه مطلوب می برید به او خیر و برکت می رسانید.

تعبیر خواب زیتون چیدن و خوردن آن

گرفتن زیتون از دیگران تعبیر خواب زیتوننیز منوط است به رد و قبول طبع شما. اگر کسی به شما زیتون داد و شما را خوش نیامد از دیگران سخن سرد می شنوید ولی اگر خشنود و راضی شدید کسی شما را مدح می کند و می ستاید و به شما سود و نفع می رساند. چیدن زیتون از درختتعبیر خواب زیتون به هر حال خوب نیست و فراهم آوردن غم و رنج تعبیر شده است.

تعبیر خواب زیتون چیدن و خوردن آن

تعبیر خواب زیتون , تعبیر خواب زیتون پرورده , تعبیر خواب زیتون ابن سیرین , تعبیر خواب زیتون سبز

لوک اویتنهاو می گوید :

تعبیر خواب زیتون چیدن و خوردن آن

زیتون

خوردن زیتون : مشکلات خانوادگی

چیدن آن : شما بیش تعبیر خواب زیتوناز حد سریع به قاضی میروید

تعبیر خواب زیتون چیدن و خوردن آن

۱ـ اگر خواب ببینید با جمعی از دوستان با شادمانی زیتون جمع می کنید ، علامت آن است که کارهتعبیر خواب زیتونایتان نتایجی مساعد با همراه خواهد آورد .

۲تعبیر خواب زیتونـ اگر خواب ببینید زیتونی را از ظرفی بیرون می آورید ، دلالت بر آن دارد که اوقاتی را به خوشگذرانی خواهید گذراند .

۳ـ شکستن ظرف زیتون در خواب ، علامت آن است که پیش از لذت بردن دچار تعبیر خواب زیتونیأس خواهید شد .

تعبیر خواب زیتون چیدن و خوردن آن

۴ـ خوردن زیتون تعبیر خواب زیتوندر خواب ، علامت یافتن دوستان وفادار است .

تعبیر خواب زیتون

آخرین بروز رسانی در : پنج شنبه 6 آبان 1395

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.