تعبیر خواب دیدن پرواز دسته جمعی پرنده های مهاجر

تعبیر خواب دیدن پرواز دسته جمعی پرنده های مهاجر تعبیر خواب دیدن پرواز دسته جمعی پرنده های مهاجر تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین تعبیر خواب پرنده اگر بیند پرنده داشت …

تعبیر خواب کشتن روباه

درباره تعبیر خواب روباه چقدر می دانید تعبیر خواب روباه روباه تجسمی است از مکر و فریب و نیرنگ چه مرد باشد و چه زن.تعبیر خواب روباه اگر ببینید روباهی دارید و …

خواص کاهو در لاغری

سلامتی و تناسب اندام با کاهو کاهو از سبزی های بسیار مفیدی است که علاوه بر خواص درمانی، مصرف غذایی نیز دارد و در میان سبزی ها، تاریخی کهن دارد.کاهو یکی از …

تعبیر خواب زیتون چیدن و خوردن آن

تعبیر خواب زیتون , تعبیر خواب زیتون پرورده , تعبیر خواب زیتون ابن سیرین , تعبیر خواب زیتون سبز

تعبیر خواب زیتون چیدن و خوردن آن

تعبیر خواب زیتون اگر زیتون درخواب بیند، غم و اندیشه بود، زیرا که به طعم تلخ و ناخوش باشد و به گونه سیاه. اگر بیند زیتون میخورد، دلیل که غم و اندوه خورد.

آنلی بیتون می‏گوید:

تعبیر خواب زیتون چیدن و خوردن آن

۱ـ اگر خواب ببینید با جمعی از دوستان با شادمانی زیتون جمع می کنید ، علامت آن است که کارهایتان نتاتعبیر خواب زیتونیجی مساعد با همراه خواهد آورد .

۲ـ اگر خواب ببیتعبیر خواب زیتوننید زیتونی را از ظرفی بیرون می آورید ، دلالت بر آن دارد که اوقاتی را به خوشگ

تعبیر خواب زیتون چیدن و خوردن آن

ذرانی خواهید گذراند .

۳ـ شکستن ظرف زیتون در خوابتعبیر خواب زیتون ، علامت آن است که پیش از لذت بردن دچار یأس خواهید شد .

۴ـ خوردن زیتون در خواب ، علامت یافتن دوستان تعبیر خواب زیتونوفادار است .

تعبیر خواب زیتون چیدن و خوردن آن

تعبیر خواب زیتون , تعبیر خواب زیتون پرورده , تعبیر خواب زیتون ابن سیرین , تعبیر خواب زیتون سبز

تعبیر خواب زیتون چیدن و خوردن آن

ابراهیمتعبیر خواب زیتون کرمانی گوید: روغن زیتون به خواب، خیرو برکت بود. اگر بیند روغن زیتون می پالود و میخورد، دلیل که به قدر آن خیر و منفعت بدو رسد.

تعبیر خواب زیتون چیدن و خوردن آن

جابرمغربی گوید: اگر بیند زیتون ملح تلخ بخورد و با نان میخورد، او را اندکی منفعت به رنج و سختی حاصل آید.

منوچهر مطیعی تهرانی گتعبیر خواب زیتونوید: همان طور که در حرف ـ ر ـ کلمه روغن گفتم دیدن روغن زیتون در خواب نیکو است ولی مشاهده خود زیتون منوط است به طعم و مزه آن. اگر زیتون در خواب ببینید که می خورید و آن طعم و مزه خوش داشته باشد و شما به هنگام خوردن از آن خوشتانتعبیر خواب زیتون بیاید خوب است و تعبیر بد ندارد. در این حالت نعمت است که به شما روی می آورد به قدر همان زیتون که می خورید و به اندازه ای که باید بخورید تا زیان نداشته باشد.

تعبیر خواب زیتون چیدن و خوردن آن

ولی اگر در خواب زیتونی که می خورید طعم ناخوش داشته باشد و شما از خوردن آن کراهت احساس کنید غم و اندوه است. با همه این ها دیدن روغن زیتون در خواب خیر و خوبی و نعمت است. رنگ زیتون نیز دخیل است چه اگر سیاه باشد غم و اندوه و رنجی است که به شما روی می آورد. اگر زرد باشد بیمار و رنجور می شوید ولی اگر سبز و پرورده باشد خوب است به شرطی که در خواب حالت کراهت در شماتعبیر خواب زیتون پیدا نشود. دادن زیتون به دیگران نیز تعبیر مشروط دارد.

تعبیر خواب زیتون چیدن و خوردن آن

خیلی چیزها هستند که در خواب های ما تاویلات و تعبیرات مشروط پیدا می کنند از آن جمله است زیتون. اگر در خواب ببینید که زیتون به کستعبیر خواب زیتونی می دهید و می دانید که آن شختعبیر خواب زیتونص زیتون را دوست نمی دارد تعبیر این است که در کار دیگران نیرنگ می کنید و زیان و ضرر می رسانید ولی اگر آن کس که زیتون را در خواب از شما می گیرد و زیتون را دوست داشته باشد و شماتعبیر خواب زیتون بدانید که برای او هدیه مطلوب می برید به او خیر و برکت می رسانید.

تعبیر خواب زیتون چیدن و خوردن آن

گرفتن زیتون از دیگران تعبیر خواب زیتوننیز منوط است به رد و قبول طبع شما. اگر کسی به شما زیتون داد و شما را خوش نیامد از دیگران سخن سرد می شنوید ولی اگر خشنود و راضی شدید کسی شما را مدح می کند و می ستاید و به شما سود و نفع می رساند. چیدن زیتون از درختتعبیر خواب زیتون به هر حال خوب نیست و فراهم آوردن غم و رنج تعبیر شده است.

تعبیر خواب زیتون چیدن و خوردن آن

تعبیر خواب زیتون , تعبیر خواب زیتون پرورده , تعبیر خواب زیتون ابن سیرین , تعبیر خواب زیتون سبز

لوک اویتنهاو می گوید :

تعبیر خواب زیتون چیدن و خوردن آن

زیتون

خوردن زیتون : مشکلات خانوادگی

چیدن آن : شما بیش تعبیر خواب زیتوناز حد سریع به قاضی میروید

تعبیر خواب زیتون چیدن و خوردن آن

۱ـ اگر خواب ببینید با جمعی از دوستان با شادمانی زیتون جمع می کنید ، علامت آن است که کارهتعبیر خواب زیتونایتان نتایجی مساعد با همراه خواهد آورد .

۲تعبیر خواب زیتونـ اگر خواب ببینید زیتونی را از ظرفی بیرون می آورید ، دلالت بر آن دارد که اوقاتی را به خوشگذرانی خواهید گذراند .

۳ـ شکستن ظرف زیتون در خواب ، علامت آن است که پیش از لذت بردن دچار تعبیر خواب زیتونیأس خواهید شد .

تعبیر خواب زیتون چیدن و خوردن آن

۴ـ خوردن زیتون تعبیر خواب زیتوندر خواب ، علامت یافتن دوستان وفادار است .

تعبیر خواب زیتون

آخرین بروز رسانی در : پنج شنبه 6 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.