تعبیر خواب فیل پرنده

از تعبیر خواب فیل چقدر می دانید تعبیر خواب فیلاما امروز با وجود کتاب ها و راديو و تلوزيون شناخت ما از فيل بيشتر شده. فيل در روياهاي ما نشان عظمت در …

ایدز درمان دارد

درباره درمان ایدز اطلاعات بیشتری داشته باشد ایدز (به انگلیسی: AIDS) یا نشانگان اکتسابی کمبود ایمنی (به انگلیسی: Acquired immune deficiency syndrome)، نوعی بیماری است کهایدز در دستگاه ایمنی و توسط ویروس …

تعبیر خواب دیدن چاقو های تیز و برنده

تعبیر خواب دیدن چاقو های تیز و برنده تعبیر خواب دیدن چاقو های تیز و برنده تعبیر خواب چاقو منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چاقو زبان بدگویان است و چنانچه تیز و برنده …

آیا درباره تعبیر خواب آتش می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید

آنلي بيتون می گويد:تعبیر خواب آتش اگر خواب ببينيد جايي آتش گرفته اما در آتش سوزي كسي جان خود را از دست نداده است ،تعبیر خواب آتش نشانة آن است كه با وقوع حادثهايتعبیر خواب آتش شادماني و نشاط خاطر شما فراهم خواهد شد .

آیا درباره تعبیر خواب آتش می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب آتش , تعبیرخواب آتش افروختن , آتش در خواب دیدن , jufdv o,hf Hja

آیا درباره تعبیر خواب آتش می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید

محمد بن سيرين گويد:تعبیر خواب آتش آتش افروختن به خواب، پادشاه را قوت بود و آتش بي دود، فروغ قوت بود و آتش با دود، پادشاه ستمگر و غم و اندوه وزيان بود. و اگر بيند كه آتش برافروخت تا گرم شود، ياكسي ديگر بدان گرم شود، دليل كه چيزي طلب كه از آن منفعت يابدو اگر بيند تعبیر خواب آتشكه بي فايده آتشي تعبیر خواب آتشبرافروخت، دليل كند كه بي سبب جنگ و خصومت كند

آیا درباره تعبیر خواب آتش می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب آتش , تعبیرخواب آتش افروختن , آتش در خواب دیدن , jufdv o,hf Hja

آیا درباره تعبیر خواب آتش می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید

.ابراهیم کرمانی گوید:تعبیر خواب آتش اگر بیند در جایگاهی آتشی برافروخت تااهل آن جایگاه را بسوزاند، دلیل بود که اهل آن موضع راغیبت کند و بدی گوید. و اگر بیند آتش را در تنور یادر آتش دان همی افروخت بی آن که طعام پزد، دلیل کند که بامردی از خویشان و یا اهل بیتتعبیر خواب آتش، او جنگ و خصومت افتد. و اگر بیند که خواست تا آتش برافروزد از بهر منفعت خویش،تعبیر خواب آتش و آن آتش برنمی افروخت و روشنائی نمی داد

آیا درباره تعبیر خواب آتش می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب آتش , تعبیرخواب آتش افروختن , آتش در خواب دیدن , jufdv o,hf Hja

آیا درباره تعبیر خواب آتش می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب آتش اگر بیند که آن آتش فرو می رود و نور او زایل می گردد، دلیل کند که احوالش متغیر باشد و از دنیا رحلت کند و اگر بیند که آن آتش در بیابان افروخت، نه به راه راست، دلیل که علم او مردمان را به راه ضلالت برد. و اگر بیند که آتشی در موضعی برافروخت، تا آن موضع را بسوزد،تعبیر خواب آتش و آتش آن را بسوخت و از بازرگانان بود، دلیل که خرید و فروخت به نفاق کند و مالش حرام بود. تعبیر خواب آتشو اگر بیند که از خانه همسایه آتش همی برد، دلیل کند که مالی حرام بدو رسد.

تعبیر خواب آتش

آخرین بروز رسانی در : شنبه 6 آذر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.