قاصدک

تعبیر خواب کرم های خاکی و سبز در میوه ها و سبزیجات

تعبیر خواب کرم های خاکی و سبز در میوه ها و سبزیجات

تعبیر خواب کرم , تعبیر خواب کرم سفید , تعبیر خواب کرم سفید در مدفوع , تعبیر خواب کرم سیاه

تعبیر خواب کرم های خاکی و سبز در میوه ها و سبزیجات

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

تعبیر خواب کرم اگر در خواب ببینید در میوه ای که می خورید کرم هست پولی نصیبتان می شود که به دل شما نمی نشیند و با اینکه سودی عایدتان می گردد از آن خوشحال نمی شوید. اگر ببینید کرم در لباس شماست هر کس هستید زن یا مرد بین شما و همسرتان اختلاف تعبیر خواب کرمبه وجود می آید و از یکدیگر دل چرکین می شوید.

تعبیر خواب کرم های خاکی و سبز در میوه ها و سبزیجات

اگر ببینید بدنتان کرم گذاشته مثلا زخمی دارید که کرم در آن به وجود آمده و کرم ها از خون و گوشت شما تغذیه می کنند نشان آن است که جمعی ذره ذره مال شما را از بین می برند و چنان آرام زتعبیر خواب کرمیان می رسانند که شما اگر هم توجه کنید اهمیتی نمی دهید ولی همان زیان های اندک پس از چندی شما را از پای در می آورند.

تعبیر خواب کرم های خاکی و سبز در میوه ها و سبزیجات

اگر کرم را در خاک ببینید نعمتی بتعبیر خواب کرمه شما می رسد.

تعبیر خواب کرم های خاکی و سبز در میوه ها و سبزیجات

اگر ببینیتعبیر خواب کرمد کرمی بزرگ شده که مثل مار می ماند اما شما در خواب می دانید که آن یک کرم است شخصی شما را می ترساند.

تعبیر خواب کرم , تعبیر خواب کرم سفید , تعبیر خواب کرم سفید در مدفوع , تعبیر خواب کرم سیاه

تعبیر خواب کرم های خاکی و سبز در میوه ها و سبزیجات

آنلی بیتتعبیر خواب کرمون میگوید :

۱ـ دیدن كرتعبیر خواب کرمم در خواب ، نشانة آن است كه با تعابیری افراد بدنام و شرور تحت فشار قرار خواهند گرفت .

تعبیر خواب کرم های خاکی و سبز در میوه ها و سبزیجات

۲ـ اگر دختری خواتعبیر خواب کرمب ببیند كه كرم ها روی تن او می خزند ، علامت آن است كه خواهان زندگیِ پر تجمل و مادی است . اگر در خواب موفق شود كرمها را بكشد ، علامت آن است كه خود را از قید و بندهای مادی رها می سازد و در پی كسب اخلاقیات معنوی و متعالتعبیر خواب کرمی خواهد رفت .

تعبیر خواب کرم های خاکی و سبز در میوه ها و سبزیجات

تعبیر خواب کرم , تعبیر خواب کرم سفید , تعبیر خواب کرم سفید در مدفوع , تعبیر خواب کرم سیاه

تعبیر خواب کرم های خاکی و سبز در میوه ها و سبزیجات

۳ـ اگر خواب ببینیتعبیر خواب کرمد از كرمها برای طعمة ماهیگیری استفاده می كنید ،

تعبیر خواب کرم های خاکی و سبز در میوه ها و سبزیجات

علامت آن است كه با ابتكار از نیروی دشمنان خود در جهت رسیدن به منافع خود بتعبیر خواب کرمهره می گیرید .

تعبیر خواب کرم

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.